Teksti suurus:

2013. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

2013. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT I, 19.03.2013, 18

  2013. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

  Vastu võetud 15.03.2013 nr 28

  Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 57 lõike 5 alusel.

  § 1.  2013. aastal antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” (edaspidi arengukava) alusel järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
  1) koolitus- ja teavitustegevuste toetus;
  2) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus;
  3) nõuandesüsteemi ja -teenuste toetus;
  4) metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
  5) põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetus;
  6) tootjarühmade loomise ja arendamise toetus;
  7) ebasoodsamate piirkondade toetus;
  8) Natura 2000 toetus põllumajandusmaale;
  9) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
  10) loomade karjatamise toetus;
  11) Natura 2000 toetus erametsamaale;
  12) maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetus;
  13) Leader-meetme raames antav toetus;
  14) tehniline abi.

  § 2.  2013. aastal toetatakse arengukava alusel antava nõuandesüsteemi ja -teenuste toetuse raames järgmisi tegevusi:
  1) põllumajandustootjatele ja erametsa valdajatele nõuandeteenuse võimaldamine;
  2) nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamine.

  § 3.  2013. aastal toetatakse arengukava alusel antava metsade majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise toetuse raames järgmisi tegevusi:
  1) metsa majandusliku väärtuse parandamine;
  2) kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine.

  § 4.  2013. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise toetuse raames piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumist uute väljakutsetega.

  § 5.  2013. aastal toetatakse arengukava alusel antava põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames järgmisi tegevusi:
  1) keskkonnasõbralik majandamine;
  2) mahepõllumajanduslik tootmine;
  3) ohustatud tõugu looma pidamine;
  4) kohalikku sorti taimede kasvatamine;
  5) poolloodusliku koosluse hooldamine.

  § 6.  2013. aastal võib arengukava alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust keskkonnasõbraliku majandamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses, välja arvatud juhul, kui kehtivat kohustust suurendatakse põllumajandusministri 21. aprilli 2010. a määruse nr 46 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 4 lõike 2 punktis 5 nimetatud riba võrra.

  § 7.  2013. aastal võib kehtiva poolloodusliku koosluse hooldamise kohustuse puhul arengukava alusel antavat põllumajanduslikku keskkonnatoetust poolloodusliku koosluse hooldamise eest taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel ja üksnes kehtiva kohustuse ulatuses, välja arvatud juhul, kui kehtivat kohustust suurendatakse põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” § 11 lõike 1 kohaselt.

  § 8.  2013. aastal võib arengukava alusel antavat loomade karjatamise toetust taotleda komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 3 lõikes 2 nimetatud iga-aastase maksenõude alusel.

  § 9.  2013. aastal toetatakse arengukava alusel antava maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse raames investeeringuid bioenergia tootmisesse.

  § 10.  2013. aastal toetatakse arengukava alusel antava Leader-meetme raames antava toetuse raames järgmisi tegevusi:
  1) koostööprojekti rakendamine;
  2) kohaliku arengu strateegia rakendamine.

  Helir-Valdor Seeder
  Minister

  Ants Noot
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json