Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2014, 2

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 14.03.2014 nr 37

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Registri töötlejad

(1) Registri vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

(2) Registri volitatud töötlejad on:
1) kohus;
2) prokuratuur;
3) rahandusministri käskkirjaga määratud asutus.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri pidamise eesmärgid on:
1) andmete kogumine maksuseadustest ja teistest seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks;
2) arvestuse pidamine maksude määramiseks, maksude tasumise õigsuse kontrollimiseks ja maksude sissenõudmiseks;
3) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste üle arvestuse pidamine.”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste tasumiseks kohustatud isik.”;

5) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud kohtu ja prokuratuuri lahend;”;

6) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) andmed kohtumenetlusest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste, sealhulgas kassatsioonikautsjoni ja riigilõivu, samuti prokuratuuri lahenditest tulenevate avalik-õiguslike rahaliste kohustuste ning nende tasumise ja tasaarvestamise kohta.”;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Andmed füüsilise isiku maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud kohustuse kohta on:
1) avalik-õigusliku rahalise kohustuse liik;
2) avalik-õigusliku rahalise kohustuse suurus;
3) andmed, mis on seotud avalik-õigusliku rahalise kohustuse tasumisega.”;

8) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Andmed juriidilise isiku maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud kohustuse kohta on:
1) avalik-õigusliku rahalise kohustuse liik;
2) avalik-õigusliku rahalise kohustuse suurus;
3) andmed, mis on seotud avalik-õigusliku rahalise kohustuse tasumisega.”;

9) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Andmete õiguslik tähendus

(1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

(2) Seaduses sätestatud juhtudel on registrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.”;

10) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Juurdepääs registri andmetele

(1) Registri andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega maksukorralduse seadusest tulenevate erisustega.

(2) Registris olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel nende teenistus- ja tööülesannetes määratud ulatuses ja viisil.

(3) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse lõikes 2 nimetatud isikutele registri kasutamise õiguse andmisega või andmete väljastamisega.

(4) Registrile juurdepääsu õiguse annab ja äravõtmise otsustab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik.

(5) Register on piiratud juurdepääsuga ja selle andmed on ainult ametialaseks kasutamiseks.”;

11) määruse 3. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kohustatud isikute registreerimine”;

12) määrust täiendatakse §-ga 212 järgmises sõnastuses:

§ 212. Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku rahalise kohustuse tasumiseks kohustatud isiku andmete registrisse kandmine

Maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste tasumiseks kohustatud isiku andmed saab register kohtute infosüsteemist ja e-toimiku kriminaalmenetluse liidesest infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.”;

13) paragrahvi 25 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „maksukohustuslasele” sõnadega „registrisse kantud isikule”;

14) paragrahvi 25 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „maksukohustuslase” sõnadega „registrisse kantud isiku”;

15) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) andmeid, mis on vajalikud riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse asutusele seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks.”;

16) paragrahvi 27 pealkirjas asendatakse sõna „maksukohustuslasele” sõnaga „andmesubjektile”;

17) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmesubjektile väljastatakse registrist tema kohta käivaid andmeid kirjaliku avalduse alusel, kus peavad olema ära näidatud soovitud andmed. Kui andmesubjekt peab vajalikuks, näitab ta avalduses selle isiku nime, kellele andmed esitatakse.”;

18) paragrahvi 28 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmeid, millele ei kohaldu seadusest tulenevalt juurdepääsupiirang, võib maksuhaldur väljastada kirjalikult esitatud järelepärimise alusel, samuti telefoni või elektroonilisel teel tehtud järelepärimise alusel, avaldada veebilehel või teha isikutele ning asutustele kättesaadavaks Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu.”;

19) paragrahvi 30 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „maksukohustuslase” sõnaga „andmesubjekti”;

20) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse sõna „maksukohustuslasele” sõnaga „andmesubjektile”;

21) määruse 6. jao pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Registri üle järelevalve teostamine, registri finantseerimine, andmete säilitamine ja registri likvideerimine”;

22) määrust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Registri andmete säilitamine

Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2014. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json