Teksti suurus:

Strateegilise kauba tolliformaalsuste ning tolli teavitamise kord Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ja relva transportimisel õhu kaudu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2014, 6

Strateegilise kauba tolliformaalsuste ning tolli teavitamise kord Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ja relva transportimisel õhu kaudu

Vastu võetud 22.12.2011 nr 163
RT I, 29.12.2011, 48
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2014RT I, 19.03.2014, 322.03.2014

Määrus kehtestatakse „Strateegilise kauba seaduse” § 3 lõike 7, § 78 lõike 6 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse:
  1) strateegilise kauba tolliformaalsuste kord;
  2) tolli teavitamise kord sõjalise kauba ja nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.05.2009, lk 1–269), I lisa 5. kategooria II osas loetletud, kuid IV lisas nimetamata (edaspidi nõukogu määruses loetletud) kahesuguse kasutusega kauba Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse ja Eestist Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamisel (edaspidi Euroopa Liidu sisene edasitoimetamine) ning strateegilise kauba eriloa alusel tulirelva piiriülesel transportimisel õhu kaudu;
  3) sõjalise kauba ja nõukogu määruses loetletud kahesuguse kasutusega kauba Euroopa Liidu sisese edasitoimetamise ja strateegilise kauba eriloa alusel tulirelva piiriülese õhu kaudu transportimise teatises tollile esitatavate andmete loetelu.

  (2) Määrust kohaldatakse strateegilise kauba kogusest ja väärtusest sõltumata.

  (3) Eriloal märgitud kaubakogust võib üle Eesti riigipiiri toimetada ühe või mitme saadetisena.

§ 2.  Tolliformaalsused

  (1) Tolliametnik kontrollib eriloa või selle kasutamise õiguse olemasolu ja kehtivust ning kauba vastavust neis seatud tingimustele, samuti saatedokumentidele ja tollideklaratsioonile.

  (2) Tolliametnik märgib eriloa originaalile kauba koguse, väärtuse, piiriületuse kuupäeva, tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri ja oma ees- ja perekonnanime ning kinnitab need andmed oma allkirja ja tolliasutuse pitsati jäljendiga.
[RT I, 19.03.2014, 3 - jõust. 22.03.2014]

  (3) Eriloa märgistamisel piiripunktis märgitakse tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri lahtrisse ülddeklaratsiooni või transiididokumendi number.

  (4) Kui ühe eriloa alusel veetakse kaupa mitme saadetisena, kontrollib tolliametnik, et kaubasaadetiste üldkogus ei ületaks eriloal märgitud üldkogust.

  (5) Tolliametnik tagastab eriloa originaali selle esitajale.

§ 3.  Tolli teavitamise kord sõjalise kauba ja nõukogu määruses loetletud kahesuguse kasutusega kauba Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ning strateegilise kauba eriloa alusel tulirelva piiriülesel transportimisel õhu kaudu

  (1) Sõjalise kauba ja nõukogu määruses loetletud kahesuguse kasutusega kauba Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel esitab isik, kes kauba edasi toimetab (edaspidi edasitoimetaja), tollile elektrooniliselt teatise vähemalt 24 tundi enne kauba Eestist välja või Eestisse toimetamist. Elektroonilise teatise näidisvorm on toodud käesoleva määruse lisas.

  (2) Strateegilise kauba eriloa alusel tulirelva piiriülesel transportimisel õhu kaudu esitab isik, kes kauba edasi toimetab, tollile elektrooniliselt teatise vähemalt 24 tundi enne kauba Eestist välja või Eestisse toimetamist. Elektroonilise teatise näidisvorm on toodud käesoleva määruse lisas.

  (3) Toll saadab teatise esitajale esimesel võimalusel kinnituse teatise kättesaamise või esitatud andmete muutumise kohta.

  (4) Vajaduse korral saadab toll teatise esitajale 24 tunni jooksul pärast teatise esitamist nõude esitada eriluba, kauba saatedokumendid ja kaup tolli määratud ajal ja kohas.

§ 4.  Tollile esitatavate andmete loetelu

  Käesoleva määruse § 3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud teatises esitatakse järgmised andmed:
  1) strateegilise kauba edasitoimetaja ja vastuvõtja nimi, aadress, telefoninumber ning e-posti aadress, füüsilise isiku isikukood või sünniaeg või juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba nimetus, kirjeldus, kogus, väärtus ja päritoluriik;
  3) kauba koondnomenklatuuri kood vastavalt nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.09.1987, lk 1–675);
  4) eriloa nimetus ja number;
  5) kaubaarve number;
  6) transpordivahendi nimetus, registreerimisnumber ja konteineri number;
  7) Eesti riigipiiri ületamise kuupäev ja arvatav kellaaeg;
  8) kauba mahalaadimise koht;
  9) teatise esitaja nimi, telefoninumber ning elektronposti aadress;
  10) andmete esitamise kuupäev ja kellaaeg;
  11) muu teave, mille esitamist peetakse oluliseks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Lisa Teatis Maksu- ja Tolliametile

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json