Teksti suurus:

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 409

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine)

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad „§ 1772 lõikes 1 nimetatud õiguste ja lubade kohta” sõnadega „§-s 1772 nimetatud õiguste ja lubade ning dokumentide kohta”;

2) paragrahvi 37 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) arestitud vara veo, ladustamise ja valve kulud, sealhulgas üleandmise märke alusel kohtutäiturile üleantud sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja äraveo ja hoidmisega seotud kulud, ning muud vara hoidmisega seotud kulud;”;

3) paragrahvi 63 lõikes 11 asendatakse sõnad „elatisevõlgnevus, ning selle olemasolu korral sissenõutava võla jäägi suurus” sõnadega „elatise võlgnevus, ning selle olemasolu korral sissenõutava võla jäägi suurus, seda sissenõudva kohtutäituri nimi, telefoninumber ja e-posti aadress ning täitemenetluse number”;

4) seadustikku täiendatakse §-dega 711 ja 712 järgmises sõnastuses:

§ 711. Elatise võlgniku sõiduki ja muu liiklusregistrisse kantud asja kohtutäiturile üleandmine

(1) Kui elatise võlgnik ei ole käsutamise keelumärkega sõidukit või muud liiklusregistrisse kantud asja kohtutäiturile vabatahtlikult üle andnud, võib kohtutäitur vajaduse korral kaasata politseiametniku sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja kättesaamiseks elatise võlgniku otsesest valdusest.

(2) Kui kohtutäitur soovib kaasata politseiametniku keelumärkega sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja valduse kättesaamiseks, teeb ta liiklusregistrisse sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja käsutamise keelumärke juurde lisamärke „Üle anda kohtutäiturile”. Kui lisamärke on teinud mitu kohtutäiturit, antakse hoiule võetud sõiduk või muu liiklusregistrisse kantud asi üle esimesel järjekohal oleva lisamärke teinud kohtutäiturile.

(3) Politseiametniku poolt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud märke alusel hoiule võetud sõiduk või muu liiklusregistrisse kantud asi loetakse üleandmise märke teinud kohtutäituri valdusesse läinuks.

(4) Politseiametnik märgib sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja valduse üleandmise protokolli andmed asja, selle üldise seisundi, elatise võlgniku ja üleandmise märke teinud kohtutäituri kohta. Politseiametnik edastab protokolli üleandmise märke teinud kohtutäiturile.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud protokolli kantavate andmete täpse loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 712. Politseiametniku õigused elatise võlgniku sõiduki ja muu liiklusregistrisse kantud asja kohtutäiturile üleandmisel

(1) Käesoleva seadustiku §-s 711 nimetatud käsutamise keelumärkega sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja valduse üleandmiseks on politseiametnikul õigus:
1) tutvuda politsei andmekogus sisalduvate andmetega sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja kohta;
2) tutvuda liiklusregistris sisalduvate andmetega sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja omaniku, selle suhtes kehtestatud käsutamise keelumärgete ja kohtutäiturile üleandmise märgete kohta;
3) tuvastada sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud asja valdaja isikusamasus korrakaitseseaduse §-s 32 sätestatud korras;
4) peatada sõiduk või muu liiklusregistrisse kantud asi korrakaitseseaduse §-s 45 sätestatud korras;
5) võtta sõiduk või muu liiklusregistrisse kantud asi hoiule, kasutades selleks elatise võlgniku suhtes vajaduse korral vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud korras nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu;
6) anda hoiule võetud sõiduk või muu liiklusregistrisse kantud asi üle isikule, kellest Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on teatanud Politsei- ja Piirivalveametile.

(2) Politseiametnik võib tutvuda käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud andmetega ka kohtutäiturile üleandmise märke olemasolu kontrollimiseks.”;

5) seadustikku täiendatakse §-ga 1171 järgmises sõnastuses:

§ 1171. Kolmanda isiku teabe andmise kohustus sularahatehingu puhul

(1) Kui seaduse või määruse kohaselt tuleb isik enne rahalise kohustuse täitmist tuvastada ning kui rahaline kohustus täidetakse sularahas ja selle suurus ületab 5000 eurot, peab tuvastamiskohustusega isik eelnevalt tuvastama, kas tegemist on elatise võlgnikuga. Kui tegemist on elatise võlgnikuga, siis keeldub tuvastamiskohustusega isik elatise võlgnikule rahalise kohustuse täitmisest ning teatab viivitamata elatise nõuet menetlevale kohtutäiturile võlgniku nõudest tema vastu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul võib tuvastamiskohustusega isik elatise võlgnikule rahalise kohustuse täita, kui kohtutäitur ei ole viie tööpäeva jooksul teate saatmisest arvates nõuet arestinud.

(3) Kui tuvastamiskohustusega isik täidab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust olenemata elatise võlgnikule sularahas rahalise kohustuse, loetakse tuvastamiskohustusega isiku kohustus elatise võlgniku ees täitmata jäänuks ning kohtutäituril on õigus nõuda arestimisaktiga tuvastamiskohustusega isikult rahalise kohustuse täitmist elatise sissenõudja kasuks oma ametialasele kontole.

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud kohustust ei kohaldata krediidiasutusele krediidiasutuste seaduse tähenduses.”;

6) paragrahvi 135 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui isik, kellele võlgnik teeb töölepingu alusel tööd või osutab teenust, on kohustatud kolmandale isikule raha maksma või tegema sellise toimingu, mida nende suhte laadi tõttu võib käsitada osalise või täieliku tasuna võlgniku töölepingu alusel töötamise või teenuse osutamise eest, võib kolmanda isiku nõude arestida võlgniku kohta tehtud täitedokumendi alusel nagu võlgniku nõude.”;

7) paragrahvi 174 lõiget 3 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) lapse elatise nõuded, sealhulgas lapse elatise nõude osa, mis on elatisabi maksmise tõttu riigile üle läinud;”;

8) paragrahvi 174 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „punktide 1–21 kohaselt” sõnadega „punktide 1–22 kohaselt”;

9) seadustiku 81. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

81. peatükk
ÕIGUSTE PIIRAMINE, LUBADE KEHTIVUSE PEATAMINE JA DOKUMENTIDE KEHTETUKS TUNNISTAMINE LAPSE ELATISE VÕLGNEVUSE KORRAL
”;

10) paragrahvi 1771 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1771. Hoiatus õiguste piiramise, lubade kehtivuse peatamise ja dokumentide kehtetuks tunnistamise ning nende andmise keelamise kohta”;

11) paragrahvi 1771 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „§ 1772 lõikes 1 loetletud õigused ja lubade kehtivus peatatakse” sõnadega „§-s 1772 loetletud õigusi piiratakse, lubade kehtivus peatatakse või dokumendid tunnistatakse kehtetuks”;

12) paragrahvi 1771 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) põhjendab, miks hoiatuses märgitud õiguse piiramine, loa kehtivuse peatamine või dokumendi kehtetuks tunnistamine ja nende andmise keelamine oleks tema suhtes ebaõiglane, eelkõige juhul, kui elatise tasumata jätmiseks oli mõjuv põhjus või kui õiguse piiramine, loa kehtivuse peatamine või dokumendi kehtetuks tunnistamine takistaks oluliselt võlgniku ja tema ülalpeetavate toimetulekut.”;

13) paragrahvi 1771 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohtutäitur võib ühe hoiatuse kehtivuse ajal esitada kohtule mitu avaldust võlgniku õiguste piiramiseks, lubade kehtivuse peatamiseks või dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ja nende andmise keelamiseks.”;

14) paragrahvi 1771 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kohtutäitur selgitab enne hoiatuse tegemist välja, kas võlgnikul on käesoleva seadustiku §-s 1772 nimetatud õigusi, lube või dokumente. Kui võlgnikul ei ole ühtegi käesoleva seadustiku §-s 1772 nimetatud õigust, luba ega dokumenti, ei esita kohtutäitur võlgnikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hoiatust.”;

15) paragrahvi 1771 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Hoiatuse kehtivus lõpeb, kui jõustub kohtulahend, millega jäetakse rahuldamata kohtutäituri avaldus võlgniku õiguste piiramiseks, lubade kehtivuse peatamiseks või dokumentide kehtetuks tunnistamiseks ja nende andmise keelamiseks käesoleva seadustiku § 1774 lõike 2 punkti 3 alusel või mis lõpetab võlgniku õiguste piiramise ja lubade kehtivuse peatatuse ning nende või dokumentide andmise keelamise käesoleva seadustiku § 1775 alusel.”;

16) paragrahvi 1771 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Võlgniku õiguste piiramise, lubade kehtivuse peatamise või dokumentide kehtetuks tunnistamise kohta tehtava hoiatuse vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

17) paragrahvi 1772 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1772. Õiguste piiramine, lubade kehtivuse peatamine ja dokumentide kehtetuks tunnistamine ning nende andmise keelamine võlgnevuse korral”;

18) paragrahvi 1772 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib kohus määrusega tunnistada kehtetuks järgmised võlgniku dokumendid ning keelata nende andmise kuni kaheks aastaks:
1) Eesti kodaniku pass;
2) välismaalase pass;
3) pagulase reisidokument;
4) ajutine reisidokument;
5) meremehe teenistusraamat;
6) meresõidutunnistus;
7) diplomaatiline pass.”;

19) paragrahvi 1772 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui kohus piirab käesoleva paragrahvi alusel võlgniku õigust, peatab loa kehtivuse või teeb mõlemat või tunnistab võlgniku dokumendi kehtetuks, keelab ta ka vastava õiguse või loa või dokumendi või nende kõigi andmise sama kohtumäärusega.

(3) Kohus võib korraga piirata mitut käesolevas paragrahvis nimetatud õigust, peatada mitme loa kehtivuse või tunnistada mitu dokumenti kehtetuks ning keelata nende andmise. Õiguse piiramisel, loa kehtivuse peatamisel või dokumendi kehtetuks tunnistamisel ning nende andmise keelamisel võtab kohus arvesse käesoleva seadustiku § 1774 lõikes 2 sätestatut.”;

20) paragrahvi 1773 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1773. Kohtutäituri avaldus võlgniku õiguste piiramiseks, lubade kehtivuse peatamiseks ja dokumentide kehtetuks tunnistamiseks ning nende andmise keelamiseks”;

21) paragrahvi 1773 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „§ 1772 lõikes 2 nimetatud õiguste ja lubade kehtivuse peatamiseks” sõnadega „§-s 1772 nimetatud õiguste piiramiseks, lubade kehtivuse peatamiseks või dokumentide kehtetuks tunnistamiseks”;

22) paragrahvi 1773 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) teabe, milliste võlgniku õiguste piiramise, lubade kehtivuse peatamise või dokumentide kehtetuks tunnistamisega ning nende andmise keelamisega sissenõudja nõustub;”;

23) paragrahvi 1773 lõike 2 punktid 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„6) võlgniku põhjendused elatise tasumata jätmise ning piiratava õiguse, peatatava loa või kehtetuks tunnistatava dokumendi ning andmiseks keelatava õiguse, loa või dokumendi vajalikkuse kohta;
7) teabe, millised käesoleva seadustiku §-s 1772 nimetatud õigused, load või dokumendid võlgnikul on;”;

24) paragrahvi 1774 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1774. Õiguste piiramise, lubade kehtivuse peatamise ja dokumentide kehtetuks tunnistamise ning nende andmise keelamise avalduse läbivaatamine ja määruskaebuse esitamine”;

25) paragrahvi 1774 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohus vaatab kohtutäituri avalduse võlgniku õiguste piiramise, lubade kehtivuse peatamise või dokumentide kehtetuks tunnistamise ja nende andmise keelamise kohta läbi hagita menetluses.”;

26) paragrahvi 1774 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Kohus ei peata võlgniku õigusi” sõnadega „Kohus ei piira võlgniku õigusi, ei peata lubade kehtivust, ei tunnista dokumente kehtetuks”;

27) paragrahvi 1774 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) põhjendanud, et õiguse piiramine, loa kehtivuse peatamine või dokumendi kehtetuks tunnistamine oleks tema suhtes ebaõiglane, eelkõige juhul, kui elatise tasumata jätmiseks esines mõjuv põhjus või kui õiguse piiramine, loa kehtivuse peatamine või dokumendi kehtetuks tunnistamine ning nende andmise keelamine takistaks oluliselt võlgniku ja tema ülalpeetavate toimetulekut.”;

28) paragrahvi 1774 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohus toimetab võlgnikule ja kohtutäiturile kätte võlgniku õiguse piiramise, loa kehtivuse peatamise, dokumendi kehtetuks tunnistamise ning nende andmise keelamise kohtumääruse.

(4) Kohus toimetab jõustumismärkega määruse asjaomasele asutusele kätte kohtumääruses märgitud õiguse piiramiseks, loa kehtivuse peatamiseks, dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ning nende andmise keelamiseks vajalike toimingute tegemiseks.”;

29) paragrahvi 1774 lõikes 5 asendatakse sõnad „õiguse peatamise tõttu teha” sõnadega „õiguse piiramise, loa kehtivuse peatamise või dokumendi kehtetuks tunnistamise tõttu teha”;

30) paragrahvi 1774 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Võlgniku õiguse piiramise, loa kehtivuse peatamise või dokumendi kehtetuks tunnistamise ning nende andmise keelamise maakohtu määruse peale võivad menetlusosalised esitada määruskaebuse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaegadel ja korras.”;

31) paragrahvi 1775 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1775. Võlgniku õiguste piiramise, lubade kehtivuse peatatuse ning nende ja dokumentide andmise keelamise lõpetamine”;

32) paragrahvi 1775 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohus lõpetab määrusega võlgniku õiguse piiramise ja loa kehtivuse peatatuse ning nende või dokumendi andmise keelamise võlgniku avalduse alusel, kui:”;

33) paragrahvi 1775 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) õiguse piiramise ja loa kehtivuse peatamise ning nende või dokumendi andmise keelamise lõpetamata jätmine oleks võlgniku suhtes ebaõiglane;”;

34) paragrahvi 1775 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohus toimetab avaldajale ja kohtutäiturile kätte määruse, mis lõpetab võlgniku õiguse piiramise või loa kehtivuse peatatuse ja selle või dokumendi andmise keelamise.

(3) Kohtumääruses märgitud õiguse piiramise või loa kehtivuse peatamise ja selle või dokumendi andmise keelamise lõpetamisega seotud toimingute tegemiseks toimetab kohus asjaomasele asutusele kätte jõustumismärkega määruse.”.

§ 2.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui kohus on keelanud dokumendi väljaandmise täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 11 alusel, keeldutakse dokumendi väljaandmisest kuni kohtumääruses määratud tähtaja lõppemiseni või kuni isiku suhtes jõustub täitemenetluse seadustiku § 1775 lõike 1 alusel tehtud kohtumäärus.

(5) Prokuratuuri või kriminaalasjas kohtueelset menetlust läbiviiva uurimisasutuse ettepanekul keeldutakse käesoleva seaduse § 2 lõike 2 punktides 2–8 sätestatud dokumendi väljaandmisest isikule, kes on kuulutatud tagaotsitavaks või kellele on kriminaalmenetluses kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu või kautsjonit.”;

2) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

„(24) Käesoleva seaduse § 2 lõike 2 punktides 1–8 sätestatud dokumenti ei või väljastada Välisministeeriumi kaudu, volitatud esindajale ega posti teel, kui isik on kuulutatud tagaotsitavaks või talle on kriminaalmenetluses kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu või kautsjonit.”;

3) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„(14) Kohus tunnistab dokumendi kehtetuks täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 11 alusel. Dokument on kehtetu kohtumääruse jõustumisest arvates.

(15) Käesoleva seaduse § 2 lõike 2 punktides 2–8 sätestatud dokument tunnistatakse prokuratuuri või kriminaalasjas kohtueelset menetlust läbiviiva asutuse ettepanekul kehtetuks, kui nimetatud dokumendi kasutaja on kuulutatud tagaotsitavaks või talle on kriminaalmenetluses kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu või kautsjonit.”;

4) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 ning lõigetes 14, 15 ja 2 nimetatud juhtudel teavitab dokumendi kehtetuks tunnistanud asutus dokumendi kasutajat dokumendi kehtetuks tunnistamisest põhjendamatu viivituseta.”;

5) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kohtul on õigus tunnistada täitemenetluse seadustiku § 1772 lõike 11 alusel kehtetuks käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 2–7 nimetatud dokumendid ning käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud diplomaatiline pass.”.

§ 3.  Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seaduse § 9 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kohtutäitur vastutab ka politseiametniku poolt täitemenetluse seadustiku §-de 711 ja 712 alusel tegutsedes süüliselt tekitatud kahju eest.”.

§ 4.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 174 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „piirangute” sõnadega „, kohtutäiturile üleandmise märgete”;

2) paragrahvi 174 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „piirangute” sõnadega „ning kohtutäiturile üleandmise märgete”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json