Teksti suurus:

Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2019, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 420

Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) Vabariigi Presidendi ja tema perekonna, samuti seaduses sätestatud juhul ametist lahkunud presidendi, peaministri, välisriigi riigipeade, valitsusjuhtide, välisministrite ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud isiku poolt käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel määratud isikute kaitsmine ning Vabariigi Valitsuse poolt käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori poolt käesoleva paragrahvi lõike 42 alusel määratud objektide valvamine;”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud isik määrab vajaduse korral kaitsealused isikud, nende kaitsmise viisid ja kestuse.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „riigipiiri valvamise” sõnadega „, objektide valvamise, isikute kaitsmise”;

4) paragrahvi 43 lõikes 3 asendatakse sõna „Teabeametis” sõnaga „Välisluureametis”;

5) paragrahvi 43 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitjale ja prefektile esitatavad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

6) paragrahvi 56 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „või § 58 lõikes 3”;

7) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 sätestatu kohaselt on politseiametniku ametikohale üleviimisel põhjendatud ülendada tema teenistusaste vastavaks selle ametikoha kõige madalamale teenistusastmele, ülendab politseiametniku teenistusastme ametisse nimetamise õigust omav isik. Muudel käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 sätestatud juhtudel ülendab politseiametniku teenistusastme vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, Kaitsepolitseiameti peadirektor ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektor.”;

8) paragrahvi 96 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „rektor” sõnadega „või nende volitatud isik”;

9) paragrahvi 106 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui politseiametnik, kellele on määratud politseiametniku väljateenitud aastate pension, jätkab teenistust politseis, siis tema soovil arvutatakse väljateenitud aastate pension ümber politseiteenistusest lahkumisest arvates. Ümberarvutus tehakse politseiametniku pensioni suuruse arvutamise aluseks oleva ametipalga muudatuste ja käesoleva seaduse § 101 lõikes 3 nimetatud politseiteenistuse staaži suurenduse põhjal.”;

10) paragrahvi 107 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Siseministeeriumi eelarve kaudu”;

11) paragrahvi 107 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 117 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

13) seadust täiendatakse §-ga 11917 järgmises sõnastuses:

§ 11917. Politseiametniku väljateenitud aastate pensioni saaja politseiteenistuses jätkamine

Isikul, kes on politseiteenistusest lahkunud ja kellele on määratud politseiametniku väljateenitud aastate pension ning kes naaseb pärast 2019. aasta 1. maid politseiteenistusse ja jätkab politseiteenistust samadel tingimustel politseiteenistuses olevate politseiametnikega, on õigus nii politseiametniku väljateenitud aastate pensionile kui ka politseiametniku palgale.”.

§ 2.  Päästeteenistuse seaduse muutmine

Päästeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 33 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Isikul, kellel on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäevaks täitunud vajalik teenistusstaaž riikliku vanaduspensioni suurendamiseks, säilib õigus saada vanaduspensioni suurendust ja tema riiklikku vanaduspensioni suurendatakse vastavalt käesoleva seaduse § 18 lõikele 2.

(3) Käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud vanaduspensioni suurendusele on õigus päästeteenistujal, kes oli 2008. aasta 1. märtsil või hiljem päästeteenistuses ja kellele on määratud või määratakse vanaduspension pärast 2008. aasta 29. veebruari ning kellel on vanaduspensioni suurendamiseks vajalik päästeteenistuse staaž.”.

§ 3.  Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 06.07.2018, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 4 täiendatakse politsei ja piirivalve seaduse § 1113 lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui politseiametnik, kellele on määratud politseiametniku väljateenitud aastate pension, jätkab teenistust politseis, siis tema soovil arvutatakse väljateenitud aastate pension ümber politseiteenistusest lahkumisest arvates. Ümberarvutus tehakse politseiametniku pensioni suuruse arvutamise aluseks oleva ametipalga muudatuste ja käesoleva seaduse § 1111 lõikes 3 nimetatud politseiteenistuse staaži suurenduse põhjal.”;

2) paragrahvi 3 punktis 4 jäetakse politsei ja piirivalve seaduse § 1113 lõikest 4 välja sõnad „Siseministeeriumi eelarve kaudu”;

3) paragrahvi 3 punktis 4 tunnistatakse politsei ja piirivalve seaduse § 1113 lõige 10 kehtetuks;

4) paragrahvi 3 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json