Teksti suurus:

Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2019, 9

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.03.2019 otsus nr 433

Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust)

Vastu võetud 21.02.2019

§ 1.  Euroopa Liidu kodaniku seaduse täiendamine

Euroopa Liidu kodaniku seaduses tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesolevat seadust kohaldatakse Ühendkuningriigi kodaniku suhtes (edaspidi ka Euroopa Liidu kodanik), kellel on elamisõigus või kes omandab elamisõiguse Eestis 2021. aasta 31. märtsi seisuga, arvestades käesoleva seaduse §-s 141, § 41 lõikes 4 ja § 43 lõikes 11 sätestatud erisusi.

(22) Käesolevat seadust kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud Ühendkuningriigi kodaniku perekonnaliikme suhtes, arvestades käesoleva seaduse § 48 lõikes 11 sätestatud erisusi.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Elamisloakaardi taotlemine

(1) Ühendkuningriigi kodaniku tähtajalist elamisõigust tõendav dokument on elamisloakaart.

(2) Ühendkuningriigi kodanik peab taotlema elamisloakaardi ühe kuu jooksul Eestis elukoha registreerimise päevast arvates isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud korras.”;

3) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Erandina käesoleva paragrahvi lõikest 3 on Ühendkuningriigi kodaniku alalist elamisõigust tõendav dokument elamisloakaart.”;

4) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Erandina käesoleva paragrahvi lõike 1 punktist 2 lõpeb käesoleva seaduse § 1 lõikes 21 sätestatud Ühendkuningriigi kodaniku alaline elamisõigus, kui ta on viibinud Eestist eemal vähemalt viis aastat järjest.”;

5) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Erandina käesoleva paragrahvi lõike 1 punktist 2 lõpeb käesoleva seaduse § 1 lõikes 21 sätestatud Ühendkuningriigi kodaniku perekonnaliikme alaline elamisõigus, kui ta on viibinud Eestist eemal vähemalt viis aastat järjest.”.

§ 2.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse täiendamine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised täiendused:

1) seadust täiendatakse §-ga 408 järgmises sõnastuses:

§ 408. Erisused Ühendkuningriigi kodanikule isikutunnistuse väljaandmisel

(1) 2020. aasta 31. detsembrini võib kehtiva elamisõiguse alusel Eestis elavale Ühendkuningriigi kodanikule välja anda isikutunnistuse.

(2) Enne 2020. aasta 31. detsembrit Ühendkuningriigi kodanikule väljaantud isikutunnistus kehtib kuni dokumendi kehtivusaja lõpuni.

(3) Ühendkuningriigi kodanikule elamisloakaardi väljaandmisel tunnistatakse varem väljaantud isikutunnistus kehtetuks.”;

2) seadust täiendatakse §-dega 408 ja 409 järgmises sõnastuses:

§ 408. Ühendkuningriigi kodanikele elamisloakaartide väljaandmise alustamine

Ühendkuningriigi kodanikele elamisloakaartide väljaandmise alustamise aja määrab valdkonna eest vastutav minister määrusega, arvestades käesoleva seaduse § 409 lõikes 1 sätestatut.

§ 409. Erisused Ühendkuningriigi kodaniku isikutunnistuse kehtivusel

(1) 2020. aasta 31. märtsini võib Ühendkuningriigi kodanikule, kellel on Eestis kehtiv elamisõigus või elamisluba või kellele antakse elamisluba, välja anda isikutunnistuse.

(2) Enne 2020. aasta 1. aprilli Ühendkuningriigi kodanikule väljaantud isikutunnistus kehtib kuni dokumendi kehtivusaja lõpuni.

(3) Ühendkuningriigi kodanikule elamisloakaardi väljaandmisel tunnistatakse varem väljaantud isikutunnistus kehtetuks.”.

§ 3.  Rahvastikuregistri seaduse täiendamine

Rahvastikuregistri seaduse 16. peatükki täiendatakse §-ga 1122 järgmises sõnastuses:

§ 1122. Seaduse kohaldamine Ühendkuningriigi kodanikule

Käesolevas seaduses käsitatakse Euroopa Liidu kodanikuna ka Ühendkuningriigi kodanikku, kes omandab elamisõiguse Eestis enne 2021. aasta 1. aprilli.”.

§ 4.  Turismiseaduse täiendamine

Turismiseaduse § 36 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Käesoleva seaduse § 24 lõiget 2 kohaldatakse Ühendkuningriigi kodanikele kuni 2020. aasta 31. detsembrini.”.

§ 5.  Välismaalaste seaduse täiendamine

Välismaalaste seaduses tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 115 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) Ühendkuningriigi kodanik.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 3082 järgmises sõnastuses:

§ 3082. Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seotud üleminekusätted

(1) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise päeva seisuga Eestis tähtajalist elamisõigust omav Ühendkuningriigi kodanik loetakse omandanuks tähtajalise elamisloa püsivalt Eestisse elama asumiseks kehtivusajaga viis aastat.

(2) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise päeva seisuga Eestis alalist elamisõigust omav Ühendkuningriigi kodanik loetakse omandanuks pikaajalise elaniku elamisloa.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku perekonnaliige, kes omab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise päeva seisuga Eestis tähtajalist elamisõigust, loetakse omandanuks tähtajalise elamisloa püsivalt Eestisse elama asumiseks kehtivusajaga viis aastat.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku perekonnaliige, kes omab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise päeva seisuga Eestis alalist elamisõigust, loetakse omandanuks pikaajalise elaniku elamisloa.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud isikutele antakse välja isikutunnistus või elamisloakaart isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud korras.

(6) Enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise päeva Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel Eestis elamisõiguse alusel elatud periood arvestatakse pikaajalise elaniku elamisloa saamiseks nõutava ajaperioodi hulka vastavalt käesoleva seaduse §-le 233.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 4 ja 5, § 2 punkt 1 ning §-d 3 ja 4 jõustuvad järgmisel päeval pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist juhul, kui väljaastumine toimub Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (edaspidi leping) alusel.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril juhul, kui Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja lepingu alusel.

  (3) Käesoleva seaduse § 5 punkt 1 jõustub 2021. aasta 1. aprillil juhul, kui Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja lepingu alusel.

  (4) Käesoleva seaduse § 2 punkt 2 ja § 5 jõustuvad järgmisel päeval pärast Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lepinguta väljaastumist.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json