Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevusnõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2020, 9

Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevusnõuded

Vastu võetud 18.03.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 78 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab keskkonnakaitseloaga ohtlike jäätmete käitluse, prügila ja jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku (edaspidi vastutav isik) koolitus- ja pädevusnõuded ning pädevust tõendavate dokumentide loetelu.

§ 2.  Vastutava isiku koolitusnõuded

  (1) Vastutava isiku koolituskursuse kestus on vähemalt 24 akadeemilist tundi ning koolitus peab sisaldama vähemalt järgmisi teemasid:
  1) jäätmekäitluse õiguslikud alused Eestis ja Euroopa Liidus;
  2) jäätmete ohtlikud omadused, jäätmete liigitamine ohtlikeks ja tavajäätmeteks, liigitamise alused;
  3) jäätmetest proovivõtmise alused ja analüüsimeetodid;
  4) jäätmekäitlustoimingud ja jäätmeteks oleku lakkamine;
  5) jäätmekäitluskohtade rajamine, kasutamine, sulgemine ja järelhooldus, üldnõuded jäätmekäitluskohale;
  6) jäätmete käitlemiseks vajalikud keskkonnakaitseload, nende taotlemine ja menetlemine;
  7) arvestuse pidamine jäätmete tekke ja käitlemise üle, keskkonnatasude deklareerimine, jäätmearuande koostamine ja esitamine;
  8) jäätmete riikidevaheline vedu;
  9) keskkonnajuhtimissüsteemid, parim võimalik tehnika (parima võimaliku tehnika mõiste ja rakendamise alused jäätmekäitluses);
  10) jäätmete käitlemise võimalik keskkonnamõju, selle hindamine, saastuse vältimise meetmed;
  11) tervisekaitse ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuded jäätmete käitlemisel;
  12) jäätmekäitluskoha seire;
  13) jäätmete käitlemisel toimuda võivate hädaolukordade tekkimise võimalused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjeldus;
  14) keskkonda kahjustavad tegevused, eelkõige tegevused, mis ohustavad vett, õhku, pinnast, maastikku, loomastikku ja taimestikku, ning mürast või lõhnast põhjustatud keskkonnahäiringud;
  15) garantii või finantstagatis ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks, keskkonnavastutus;
  16) laiendatud tootjavastutus;
  17) jäätmete käitlemise olukord Eestis (jäätmetekke vältimine, riigi jäätmekava, käitluskohtade võrgustik, ringmajandus, käitlusettevõtted, nende võimalused, kogemused ja perspektiiv).

  (2) Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitus sisaldab lisaks lõikes 1 nimetatutele vähemalt järgmisi teemasid:
  1) ohtlike jäätmete käitluse eritingimused;
  2) ohtlike jäätmete vedamine (pakendamine ja märgistamine, ohtlike jäätmete saatekiri, ohtlike jäätmete riikidevaheline vedu);
  3) kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine, klassifitseerimine, pakendamine ja kasutuse piiramine;
  4) garantii või finantstagatis õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.

  (3) Prügila käitamise eest vastutava isiku koolitus sisaldab lisaks lõikes 1 nimetatutele vähemalt järgmisi teemasid:
  1) jäätmete prügilasse vastuvõtmine, jäätmete prügilakõlblikkus;
  2) keskkonnanõuded prügila rajamisel, käitamisel ja sulgemisel, sealhulgas seirenõuded;
  3) prügila sulgemisfondi planeerimine ja kasutamine.

  (4) Jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus sisaldab lisaks lõikes 1 nimetatutele vähemalt järgmisi teemasid:
  1) jäätmekäitlus maavara kaevandamisel ja rikastamisel, kasutatavad keemilised ained ja nende püsivus;
  2) jäätmehoidla kategooriad;
  3) kaevandamisjäätmekava;
  4) suurõnnetuste vältimine ja ohutusalased juhtimissüsteemid ning käitisesisene hädaolukorra lahendamise kava.

§ 3.  Vastutava isiku pädevusnõuded

  (1) Jäätmekäitluse eest vastutaval isikul peab olema:
  1) vähemalt üld- või kutsekeskharidus;
  2) paragrahvi 2 lõigetes 1–4 loetletud teadmised teemade ulatuses olenevalt vastutava isiku vastutusalast;
  3) vähemalt kolmeaastane töökogemus viimase viie aasta jooksul jäätmekäitluses. Jäätmekäitluse eest vastutav isik võib töökogemuse omandada ka tegevusvaldkonnas, kus tootmisest või toodangust tekivad ohtlikud jäätmed või kaevandamisjäätmed.

  (2) Lõikes 1 kehtestatud pädevusnõuded loetakse täidetuks, kui vastutaval isikul on:
  1) riiklikult tunnustatud kõrgharidus või riiklikult tunnustatud kõrgharidusele vastav välisriigi kvalifikatsioon õppekava järgi, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõigetes 1–4 loetletud teemade ulatuses olenevalt vastutusalast, või
  2) omandatud kutseeriharidus, mille täitmisel on lõpetajal teadmised ja oskused § 2 lõigetes 1–4 loetletud teemade ulatuses olenevalt vastutusalast, või
  3) omandatud keskkonnajuhtimissüsteemide siseaudiitori kutse Euroopa Parlamendi määruse nr 1221/2009 (EÜ) organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1–45) või standardi EVS-EN ISO 14001 kohaselt.

§ 4.  Vastutava isiku pädevust tõendavate dokumentide loetelu

  Keskkonnakaitseloa taotleja esitab Keskkonnaametile järgmised vastutava isiku pädevust tõendavate dokumentide kinnitatud koopiad:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 punktides 1 ja 2 märgitud haridust ja koolituse läbimist tõendavad dokumendid koos hinnetelehega ning punktis 3 märgitud tegevusalal töötamist tõendav dokument, milles on märgitud ettevõtte nimi, asukoht, tegevusvaldkond, isiku tööülesannete loetelu, pädevus ja vastutus, või
  2) paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud asjakohased pädevusnõudeid tõendavad dokumendid.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Määruses kehtestatud vastutava isiku pädevusnõudeid ei kohaldata isiku suhtes, kes enne selle määruse jõustumist täitis vastutava isiku ülesandeid ja töötas vastutava isikuna keskkonnakaitseloaga ettevõttes. Nimetatud isik võib jätkata sama tegevusala vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta alustab sellel alal õpinguid ja omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks.

  (2) Pärast kohase koolituse läbimist tuleb haridust tõendav dokument esitada Keskkonnaametile, kes hindab selle vastavust käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud nõuetele.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 12. aprilli 2007. a määrus nr 28 „Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json