Teksti suurus:

Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2021, 2

Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Vastu võetud 15.03.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiked 1, 5 ja 6, § 6 lõiked 1 ja 2 ning § 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 6 lõiked 3–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hädaabiteateid menetlev meditsiinivaldkonna päästepeaspetsialist peab omama meditsiinilist kõrgharidust.

(4) Hädaabiteateid menetleva valvevahetuse juhi teenistuskohal töötav päästepeaspetsialist peab omama kõrgharidust ja läbima Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud valvevahetuse juhi täiendusõppe kahe kuu jooksul alates teenistusse võtmise päevast arvates ning vastama päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 kutsestandardile kuue kuu jooksul teenistusse võtmise päevast arvates.

(5) Logistikuna töötav päästevanemspetsialist peab läbima Häirekeskuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud logistiku täiendusõppe kahe kuu jooksul teenistusse võtmise päevast arvates ning vastama päästekorraldaja-logistik, tase 5 kutsestandardile kuue kuu jooksul teenistusse võtmise päevast arvates.”;

3) paragrahvi 71 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja päästepealikul”;

4) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvis 6 nimetamata päästeteenistuja peab omama päästealast kõrg- või kutseharidust või peab olema läbinud päästeasutuse peadirektori käskkirjaga kinnitatud vastava täiendusõppe.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json