Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2021, 19

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023“ muutmine

Vastu võetud 19.03.2021 nr 31

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruses nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse arv „123,46“ arvuga „222,8“;

2) paragrahvi 5 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:
„13) töötasu hüvitis seoses COVID-19 haiguse tõkestamise piirangutega (edaspidi töötasu hüvitis).“;

4) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „punktis 9 nimetatud tööturuteenust“ tekstiosaga „punktides 9 ja 13 nimetatud tööturuteenuseid“;

5) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „punktides 9 ja 13 nimetatud tööturuteenuseid“ tekstiosaga „punktis 9 nimetatud tööturuteenust“;

6) paragrahv 192 tunnistatakse kehtetuks; 

7) määruse 2. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 193 järgmises sõnastuses:
§ 193. Töötasu hüvitis seoses COVID-19 haiguse tõkestamise piirangutega

(1) Töötasu hüvitist makstakse töölepingu alusel töötavale füüsilisele isikule (edaspidi käesolevas paragrahvis töötaja), kelle tööandja on Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud äriühing, välismaa äriühingu filiaal, mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, välja arvatud riik ja kohaliku omavalitsuse üksus, või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi ettevõtja), kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse märkimisväärseks häireks loetakse olukorda, kus käibemaksukohustuslasest ettevõtja Maksu- ja Tolliametis deklareeritud käive või mittekäibemaksukohustuslasest ettevõtja tulu on kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, vähenenud vähemalt 50% võrreldes deklareeritud käibe või tuluga ühel järgmistest ajavahemikest:
   1) 2019. aasta detsembri kuni 2020. aasta veebruari keskmise käibe või tuluga, mille leidmiseks summeeritakse 2019. aasta detsembri kuni 2020. aasta veebruari käive või tulu ja jagatakse kolmega või
   2) 2020. aasta juuli kuni detsembri keskmise käibe või tuluga, mille leidmiseks summeeritakse 2020. aasta juuli kuni detsembri käive või tulu ja jagatakse kuuega.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse märkimisväärseks häireks loetakse olukorda, kus füüsilisest isikust ettevõtja 2020. aasta ettevõtlustulu summa, millelt ei ole tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamisi, on Maksu- ja Tolliametile esitatud 2020. aasta tuludeklaratsiooni alusel vähenenud 50% võrreldes Maksu- ja Tolliametile esitatud 2019. aasta tuludeklaratsioonil toodud ettevõtlustulu summaga, millelt ei ole tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamisi.   

(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatule peab ettevõtja vastama järgmistele tingimustele:
   1) ta on kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, rakendanud töötajale töölepingu seaduse § 35, mille tulemusena töötaja tööaeg on vähenenud, või ta on vähendanud töölepingu seaduse § 37 alusel töötasu. Käesolevas punktis nimetatud tingimust ei kohaldata füüsilisest isikust ettevõtjale, kes taotleb töötasu hüvitist iseendale;
   2) tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
   3) taotlemise hetke seisuga puuduvad tal riiklike maksude maksuvõlad või need on ajatatud.

(5) Töötasu hüvitist saab taotleda töötajale, kellel on avalduse esitamise ajal kehtiv töösuhe ning kelle tööle asumise kuupäev töötasu hüvitist taotleva ettevõtja juures on hiljemalt 1. jaanuar 2021. a, kelle kohta on hiljemalt samal kuupäeval tehtud töötamise registrisse töötamise alustamise kanne ja kelle tööaega või töötasu on vähendatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 4 punktile 1.

(6) Töötukassa maksab töötajale töötasu hüvitist ühe kalendrikuu eest kuni 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud töötaja keskmine ühe kuu töötasu arvutatakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul selle ettevõtja poolt töötajale makstud töötuskindlustusmaksega maksustatud tasude summa jagamisel arvuga üheksa. Seejuures ei võeta arvesse töötuskindlustuse seaduse § 40 lõikes 2 nimetatud tasusid. Töötaja puhul, kellele on viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud perioodil makstud töötasu lühemal kui üheksakuulisel perioodil või kellele on töötasu makstud ainult alates 1. jaanuarist 2021. a, võetakse aluseks tegelikult makstud tasude summa, mis jagatakse töötatud kuude arvuga. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, mil töötuskindlustuse andmekogu andmete kohaselt on töötajale välja makstud tasusid.

(8) Töötasu hüvitist käsitletakse ettevõtja makstud töötasuna, mille töötukassa maksab töötajale ettevõtja nimel ja töötukassa arvel. Töötukassa peab kinni ja tasub makstavalt töötasu hüvitise brutosummalt tasumisele kuuluvad maksud ja maksed.

(9) Ettevõtja on kohustatud enne avalduse esitamist maksma töötajale, kelle eest töötasu hüvitist taotletakse, töötasu hüvitise taotlemise kuu eest töötuskindlustusmaksega maksustatud tasu brutosummas vähemalt 200 eurot.

(10) Töötukassa makstav töötasu hüvitis tagab töötajale koos käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud ettevõtja makstud tasuga täistööajaga töötamise korral vähemalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära. Osalise tööajaga töötamise korral tagab töötukassa makstav töötasu hüvitis koos käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud ettevõtja makstud tasuga käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel arvutatud töötaja keskmise töötasu, kuid mitte rohkem, kui on sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 6. 

(11) Töötasu hüvitist ei maksta töötajale, kes terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, oli ravikindlustuse seaduse §-s 52 sätestatud töövõimetuslehel või kasutas poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkust.

(12) Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest.

(13) Füüsilisest isikust ettevõtjale on hüvitise suurus iseendale taotlemisel ühe kalendrikuu eest ühekordne 2021. aastal kehtiv Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest.

(14) Ettevõtjal ei ole õigust taotleda töötasu hüvitist ja ta tagastab selle täies ulatuses töötaja kohta, kui töötaja töösuhe lõpetati kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, või sellele järgneval kahel kalendrikuul koondamise tõttu töölepingu seaduse § 89 või § 90 alusel.

(15) Füüsilisest isikust ettevõtjal ei ole õigust taotleda töötasu hüvitist ja ta tagastab selle täies ulatuses, kui ta peatas või lõpetas tegevuse kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, või sellele järgneval kahel kalendrikuul.
 
(16) Töötasu hüvitise taotlemiseks esitab ettevõtja iga kalendrikuu kohta avalduse töötukassa infosüsteemi kaudu.

(17) Ettevõtja peab avalduses märkima andmed ja lisama dokumendid, sealhulgas:
   1) oma nime, registrikoodi, aadressi või e-posti aadressi;
   2) füüsilisest isikust ettevõtja pangakonto numbri;
   3) töötaja, kellele ei olnud kokkulepitud ulatuses tööd anda või kelle töötasu on vähendatud, nime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja, aadressi või e-posti aadressi ning töötaja pangakonto numbri;
   4) kinnituse ja tõendid käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud tasu väljamaksmise kohta;
   5) tõendid käibe või tulu muutuse kohta, sealhulgas käibemaksukohustuslase puhul vastavalt 2021. aasta märtsi või aprilli käibedeklaratsiooni ja füüsilisest isikust ettevõtja 2020. aasta tuludeklaratsiooni;
   6) kinnituse, et ta vastab töötasu hüvitise saamise tingimustele.

(18) Töötukassa nõudel esitab ettevõtja töötasu hüvitise määramiseks ja kontrollimiseks vajalikud lisaandmed ja neid tõendavad dokumendid.

(19) Töötasu hüvitise maksmiseks saab avaldusi esitada 2021. aasta märtsi eest alates 1. aprillist 2021. a kuni 30. aprillini 2021. a ja 2021. aasta aprilli eest alates 1. maist 2021. a kuni 31. maini 2021. a.“;

8) paragrahvi 25 lõikes 13 asendatakse tekstiosa „§-des 191 ja 192“ tekstiosaga „§-s 191“; 

9) määruse lisa „Töötasu jätkutoetust saavate ettevõtjate põhitegevusala koodid äriregistris“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punkt 5 jõustub 1. juulil 2021. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 3 ja 7 kehtivad kuni 30. juunini 2021. a.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json