Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2025
Avaldamismärge:RT I, 19.03.2024, 1

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” ning 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” muutmine

Vastu võetud 07.03.2024 nr 12

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 64 lõike 5, § 65 lõike 3 ja § 66 lõike 6 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruses nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „kasutusotstarve” sõnadega „kasutamise otstarve” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad „köetav pind” sõnadega „toatemperatuuriga pind” vastavas käändes;

3) määruse tekstis asendatakse sõnad „madala temperatuuriseadega pind” sõnadega „madala temperatuuriga pind” vastavas käändes;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) energiaarvutuse baasaasta – sisekliima- ja energiaarvutuseks koostatud väliskliima andmete kogum, mis põhineb üle-eestilistel kliimaandmetel ajavahemikus 1990–2020;”;

5) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) suvise ruumitemperatuuri arvutus, välja arvatud ruumides, kuhu projekteeritakse või ehitatakse ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel kehtestatud määruses toodud jahutuse seadeväärtusele vastavat ruumitemperatuuri tagav jahutussüsteem;”;

6) paragrahvi 31 lõikes 4 asendatakse sõnad „madala temperatuuriseadega pinna” sõnadega „madala temperatuuriga pinna ja mitteelamu parkimismaja”;

7) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse arvud „1970–2000” arvudega „1990–2020”;

8) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse arv „21” arvuga „21,5” ja arv „27” arvuga „26”;

9) paragrahvi 5 lõikes 21 asendatakse sõnad „ruumitemperatuuri seadearvu väärtusega” sõnadega „ruumitemperatuuri seadeväärtusega”;

10) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse arv „1000” arvuga „800”;

11) paragrahvi 6 lõike 1 tabel 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 1. Hoone tüüpiline kasutus ja sellele vastav suurim vabasoojuse väärtus toatemperatuuriga pinna ühe ruutmeetri kohta

Hoone kasutamise otstarve
Kasutusaeg
Kasutus-
aste
Valgustusa
W/m²
Seade
W/m²
Inimeneb
W/m²
Inimene
m²/inim
Kellaaeg
h/24h
d/7d
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m²
00.00–00.00
24
7
0,6
5c
3d
3
28,3
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m² ja ridaelamu
00.00–00.00
24
7
0,6
5c
2,4d
2
42,5
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m²
00.00–00.00
24
7
0,6
5c
2d
1,4
60,7
Korterelamu
00.00–00.00
24
7
0,6
5c
3d
3
28,3
Kasarmu
00.00–00.00
24
7
0,4
8
2
10
8,5
Kontorihoone
07.00–18.00
11
5
0,55
8
12
5
17,0
Majutushoone
00.00–00.00
24
7
0,4
8
1
4
21,3
Ärihoone
12.00–22.00
10
7
0,4
14
4
14
6,1
Avalik hoone
08.00–22.00
14
7
0,5
12
0
5
17,0
Kaubandushoone ja terminal
07.00–21.00
14
7
0,55
15
1
5
17,0
Haridushoone
08.00–16.00
8
5
0,5e
9
8
14
5,4
Koolieelse lasteasutuse hoone
07.00–19.00
12
5
0,4
9
4
8
4,4
Ravihoone
07.00–20.00
13
5
0,6
9
4
8
10,6
Tööstushoone
07.00–19.00
12
5
0,55
10
12
4
21,3
Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja
00.00–00.00
24
7
0,2
6
0
0
0
a esitatud andmed on mitteelamutele orienteerivad, arvestades madalama efektiivsusega LED-valgustite kasutamist.
b inimese soojuseraldus sisaldab üksnes ilmset soojust. Varjatud soojuse arvesse võtmiseks jagatakse esitatud väärtused teguriga 0,7.
c elamu valgustuse kasutusaste on 0,1.
d elamu seadme elektritarbimise saamiseks jagatakse soojuseraldus teguriga 0,7.
e arvestuslikul koolivaheajal 15. juunist 15. augustini on kasutusaste 0,1 ja ventilatsioon vastab kasutusajavälisele režiimile.”;

12) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Elamus kasutatakse tabelis 1 esitatud valgustuspaigaldise võimsust. Mitteelamutes kasutatakse väiksemat valgustuspaigaldise võimsust kui tabelis 1 juhul, kui säilitatakse sama valgustihedus ning selle kohta esitatakse eraldi tüüpruumi valgustiheduse arvutus energiaarvutuse lähteandmete osana. Eeldatakse, et ruumi valgustiheduse, -räiguse, -ühtluse, värviesituse üldindeksi ja valgustuse muu arvutus on nõuetekohane, kui see järgib standardi EVS-EN 12464-1 nõudeid.”;

13) paragrahvi 6 lõike 9 tabelid 2 ja 21 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 2. Elamu, kasarmu, kontorihoone, haridushoone ja koolieelse lasteasutuse hoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

Kellaaeg
Kasutusprofiil
Elamu
Kasarmu
Kontorihoone
Haridushoone
Koolieelse
lasteasutuse
hoone
valgustus
seadmed
inimesed
valgustus ja seadmed
inimesed
00.00–01.00
0
0,5
1
0
0,7
0
0
0
01.00–02.00
0
0,5
1
0
0,7
0
0
0
02.00–03.00
0
0,5
1
0
0,7
0
0
0
03.00–04.00
0
0,5
1
0
0,7
0
0
0
04.00–05.00
0
0,5
1
0
0,7
0
0
0
05.00–06.00
0
0,5
1
0
0,7
0
0
0
06.00–07.00
0,15
0,5
0,5
0,8
0,2
0
0
0
07.00–08.00
0,15
0,7
0,5
0,4
0,2
0,2
0
0,4
08.00–09.00
0,15
0,7
0,5
0,4
0,1
0,6
0,6
0,8
09.00–10.00
0,15
0,5
0,1
0,7
0,3
0,6
0,6
0,8
10.00–11.00
0,05
0,5
0,1
0,7
0,3
0,7
0,6
0,3
11.00–12.00
0,05
0,6
0,1
0,7
0,3
0,7
0,4
0,3
12.00–13.00
0,05
0,6
0,1
0,3
0,1
0,4
0,3
0,8
13.00–14.00
0,05
0,6
0,2
0,3
0,1
0,6
0,6
0,1
14.00–15.00
0,05
0,6
0,2
0,7
0,3
0,7
0,6
0,1
15.00–16.00
0,05
0,5
0,2
0,7
0,3
0,7
0,3
0,4
16.00–17.00
0,2
0,5
0,5
0,7
0,4
0,6
0
0,3
17.00–18.00
0,2
0,7
0,5
0,7
0,4
0,25
0
0,3
18.00–19.00
0,2
0,8
0,5
0,7
0,1
0
0
0,2
19.00–20.00
0,2
0,8
0,8
0,7
0,1
0
0
0
20.00–21.00
0,2
0,8
0,8
0,3
0,1
0
0
0
21.00–22.00
0,2
0,8
0,8
0,8
0,7
0
0
0
22.00–23.00
0,15
0,6
1
0
0,7
0
0
0
23.00–00.00
0,15
0,6
1
0
0,7
0
0
0

Tabel 21. Majutushoone, kaubandushoone, ravihoone, laohoone, korterelamu sooja parkimismaja ning tööstushoone energiaarvutuse tunnipõhised kasutusastmed kellaaegade kaupa ja kasutusprofiilid

Kellaaeg
Kasutusprofiil
Majutushoone
Kaubandushoone
Ravihoone
Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja
Tööstushoone
valgustus ja seadmed
inimesed
valgustus ja seadmed
inimesed
00.00–01.00
0,3
0,7
0
0
0
0,05
0
01.00–02.00
0,1
0,7
0
0
0
0,05
0
02.00–03.00
0,1
0,7
0
0
0
0,05
0
03.00–04.00
0,1
0,7
0
0
0
0,05
0
04.00–05.00
0,1
0,6
0
0
0
0,05
0
05.00–06.00
0,3
0,5
0
0
0
0,3
0
06.00–07.00
0,5
0,5
0
0
0
0,3
0
07.00–08.00
0,5
0,4
0,55
0,1
0,4
0,3
0,5
08.00–09.00
0,5
0,4
0,55
0,3
0,6
0,4
0,6
09.00–10.00
0,4
0,2
0,55
0,4
0,6
0,2
0,6
10.00–11.00
0,4
0,1
0,55
0,9
0,8
0,2
0,6
11.00–12.00
0,1
0,1
0,55
1
0,8
0,2
0,6
12.00–13.00
0,1
0,1
0,55
0,8
0,6
0,2
0,2
13.00–14.00
0,1
0,1
0,55
0,6
0,6
0,2
0,6
14.00–15.00
0,1
0,1
0,55
0,5
0,8
0,2
0,6
15.00–16.00
0,3
0,1
0,55
0,3
0,8
0,2
0,6
16.00–17.00
0,5
0,1
0,55
0,4
0,6
0,4
0,6
17.00–18.00
0,5
0,1
0,55
0,7
0,4
0,4
0,6
18.00–19.00
0,7
0,4
0,55
0,8
0,4
0,3
0,5
19.00–20.00
0,8
0,5
0,55
0,7
0,4
0,3
0
20.00–21.00
0,8
0,5
0,55
0,2
0
0,2
0
21.00–22.00
0,9
0,6
0
0
0
0,15
0
22.00–23.00
0,7
0,7
0
0
0
0,05
0
23.00–00.00
0,7
0,7
0
0
0
0,05
0
”;

14) paragrahvi 6 lõiked 10 ja 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Elamu, avatud kontori ja kasarmu suvise ruumitemperatuuri kontroll tehakse hoone energiaarvutuse kasutusprofiili alusel, mis on esitatud tabelis 2.

(11) Tubakontori, nõupidamisruumi, klassiruumi ja koolieelse lasteasutuse mängu- ja magamisruumi suvise ruumitemperatuuri kontroll ja jahutusvõimsuse dünaamiline arvutus tehakse tabelis 3 esitatud ruumi detailse kasutusprofiili alusel. Klassiruumis ja nõupidamisruumis kasutatakse tabelis 4 esitatud seadmete ja inimeste vabasoojuse väärtust ja valgustuse vabasoojuse väärtus arvestatakse tabeli 1 järgi. Muus ruumis kasutatakse tabelis 1 esitatud vabasoojuse väärtusi.

Tabel 3. Tubakontori, nõupidamisruumi, klassiruumi ja koolieelse lasteasutuse mängu- ja magamisruumi kasutusastmed suvise ruumitemperatuuri kontrolliks

Kellaaeg
Tubakontor
Nõupidamisruum
Klassiruum
Koolieelse lasteasutuse
mänguruum
Koolieelse lasteasutuse
magamisruum
00:00–01:00
0
0
0
0
0
01:00–02:00
0
0
0
0
0
02:00–03:00
0
0
0
0
0
03:00–04:00
0
0
0
0
0
04:00–05:00
0
0
0
0
0
05:00–06:00
0
0
0
0
0
06:00–07:00
0
0
0
0
0
07:00–08:00
0
0
0
0,5
0,2
08:00–09:00
1
1
0,8
1
0,2
09:00–10:00
1
1
0,8
1
0,2
10:00–11:00
1
1
0,8
0,4
0,2
11:00–12:00
1
1
0,8
0,4
0,2
12:00–13:00
0
0
0,5
1
0,2
13:00–14:00
1
1
0,8
0,2
1
14:00–15:00
1
1
0,8
0,2
1
15:00–16:00
1
1
0,8
0,5
0,5
16:00–17:00
1
1
0
0,4
0,2
17:00–18:00
0
0
0
0,4
0,2
18:00–19:00
0
0
0
0,5
0,2
19:00–20:00
0
0
0
0
0
20:00–21:00
0
0
0
0
0
21:00–22:00
0
0
0
0
0
22:00–23:00
0
0
0
0
0
23:00–00:00
0
0
0
0
0

Tabel 4. Vabasoojuse väärtus suvise ruumitemperatuuri kontrolli tegemiseks

Ruumi kasutamise otstarve
Seade,
W/m²
Inimesed,
W/m²
Inimesed,
m²/inim
Nõupidamisruum
50
25
3,4
Klassiruum
12
35
2,1
Arvutiklass
50
35
2,1
”;

15) paragrahvi 7 tabel 5 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 5. Sooja tarbevee erikulu ja netoenergiavajadus toatemperatuuriga pinna ühe ruutmeetri kohta

Hoone kasutamise otstarve
Sooja vee erikulu,
l/(m²·a)
Netoenergiavajadus,
kWh/(m²·a)
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m²
516
30
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m² ja ridaelamu
430
25
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m²
344
20
Korterelamu
516
30
Kasarmu
602
35
Kontorihoone
103
6
Majutushoone
516
30
Ärihoone
395
23
Avalik hoone
344
20
Kaubandushoone ja terminal
69
4
Haridushoone
172
10
Koolieelse lasteasutuse hoone
258
15
Ravihoone
206
12
Tööstushoone
103
6
Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja
0
0
”;

16) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hoone ehitusloa taotluse või ehitusteatise esitamiseks tehtavas energiatõhususarvutuses kasutatakse õhulekkearvu väärtust 1,5 kuupmeetrit tunnis ruutmeetri kohta, kui hoone ehitamisel kavandatakse teha õhulekkearvu mõõtmine.”;

17) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „EVS-NE ISO 9972” tekstiosaga „EVS-EN ISO 9972”;

18) paragrahvi 9 lõike 4 tabel 6 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 6. Hoone õhulekkearvu baasväärtused välispiirde ruutmeetri kohta

Kasutamise otstarve
Õhulekkearvu baasväärtus m³/(h·m²)
Uus hoone,
oluline rekonstrueerimine
Rekonstrueerimine,
olemasolev hoone
Väikeelamu
4
6
Muu hoone
2,5
4
”;

19) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „EVS-NE ISO 52016-1” tekstiosaga „EVS-EN ISO 52016-1”;

20) paragrahvi 10 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Ruumi jahutamist akna kaudu tuulutamise teel võetakse arvesse elamute suvise ruumitemperatuuri arvutamise käigus. Akna kaudu tuulutamist ruumi jahutamiseks võib arvutustes kasutada juhul, kui ruumitemperatuur on 22 ºC või kõrgem.”;

21) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Ruumis paiknevaid kardinaid, ruloosid ja muid võimalikke varjestusi suvise ruumitemperatuuri simulatsioonarvutuses ei arvestata.”;

22) paragrahvi 10 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kui eluruumi aknaid müra või välisõhu kvaliteedi tõttu eelduslikult ei avata, tehakse suvise ruumitemperatuuri simulatsioonarvutus suletud akendega, käsitades tervet korterit ühe tüüpruumina, mis moodustub korteri avatud ustega ruumidest.”;

23) paragrahvi 11 lõiget 8 täiendatakse pärast tekstiosa „EVS-EN ISO 10456” tekstiosaga „või samaväärsele tunnustatud metoodikale”;

24) paragrahvi 11 lõiget 9 täiendatakse pärast tekstiosa „EVS 908-1” tekstiosaga „või samaväärsetele tunnustatud metoodikatele”;

25) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tarindite liitekoha soojusläbivuse väärtus on määratud nõuetekohaselt, kui selle arvutamisel lähtutakse standardite EVS-EN ISO 10211, EVS-EN ISO 14683, ISO 15099 ja standardisarja EVS-EN ISO 10077 nõuetest või joonsoojusläbivuse väärtus on määratud materjali- või ehitustootja esitatud andmete kohaselt.”;

26) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 ja tabelitega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„(31) Projekteeritava hoone soojuskao arvutuses kasutatakse täpsemate andmete puudumisel tabelis 71 esitatud väärtusi.

Tabel 71. Tarindi liitekoha ja soojuskatkestuse joonsoojusläbivus

 
Tarindi liitekoha joonsoojusläbivus
Ψ, W/(m·K)
Uus
hoone
Oluliselt
rekonstrueeritav
hoone
Välisseina välisnurk
0,1
0,15
Välisseina sisenurk
–0,1
–0,1
Välisseina ja siseseina liitekoht
0,05
0,08
Välisseina ja vahelae liitekoht
0,07
0,1
Katuse ja välisseina liitekoht
0,1
0,1
Põrand-pinnase ja välisseina liitekoht
0,25
0,3
Alt tuulutatud põranda ja välisseina liitekoht
0,3
0,3
Akna liitumine välisseinaga (aken soojustuse kihis, raam kaetud soojustusega minimaalselt 40% soojustuse paksusest)
0,06
0,06
Akna liitumine välisseinaga (aken kandekonstruktsiooni kihis)
0,2
0,3
Rõdu liitumine välisseinaga
0,2
0,4

Tabel 72. Tarindi liitekoha ja soojuskatkestuse punktsoojusläbivus

Soojustust läbiv konstruktsioon
Tarindi liitekoha
punktsoojusläbivus Χ, (W/K)
300×300 mm raudbetoonpost
0,6
500×500 mm raudbetoonpost
1,5
IPE160 terasprofiilist rõdukandur
0,3
HEA160 terasprofiilist rõdukandur
0,6
HEM160 terasprofiilist rõdukandur
1,5
Klaasipesurelsi kinnituskonsool (180×15 mm teras)
0,5
Parapetipaneeli kinnitusdetail (100×100×5 mm terastoru)
0,4
”;

27) paragrahvi 12 lõike 5 teises lauses asendatakse tekstiosa „(näiteks EVS-EN ISO 10077 või EVS-EN ISO 15099)” tekstiosaga „(näiteks standardisarjale EVS-EN ISO 10077 või standardile ISO 15099)”;

28) paragrahvi 14 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Küttesüsteemi soojusenergia kasutus arvutatakse igale soojusallikale valemiga:

kus Qkol on päikesekollektorist saadav aastane sooja tarbevee soojus kWh/a;
ηsa on soojusallika kasutegur (tabel 8).

(7) Ruumide kütteks vajalik soojusenergia kasutus arvutatakse valemiga:

kus ηjv on soojuse jaotamise ja väljastamise kasutegur (tabel 9).”;

29) paragrahvi 14 lõike 10 tabelid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„Tabel 8. Soojusallika kasutegur ηsa kütuse tarbimisaine alumise kütteväärtuse alusel

Soojusallikas
Kasutegur ηsa
Kaugküte
0,90
Õli- või gaasikatel
0,85
Õli, kondensatsioonikatel
0,90
Gaas, kondensatsioonikatel
0,95
Pelletikatel
0,85
Muu tahkekütuse katel
0,75
Elekterküttega katel
1,0
Soojust salvestav ahi või kamin
ηᴄᴇa
Ahi
0,75
a ηᴄᴇ on soojust salvestava ahju või kamina kui toote CE-märgistusel nähtuv kasutegur

Tabel 9. Soojuse jaotamise ja väljastamise kasutegur ηjv ja abiseadmete elektritarbimine

Hoone tüüp
Kütteviis
Kasutegur ηjv
Veeküttesüsteemi
ringluspumba
elektritarbimine1,
kWh/(m²·a)
Väikeelamu
Radiaator
0,97
1
Põrandküte, plaat pinnasel või alt tuulutatav põrand
0,85
2
Põrandküte vahelaes
1,0
2
Lagiküte katuslaes
0,90
2
Lagiküte vahelaes
1,0
2
Ahi, soojust salvestav ahi või kamin
0,8
Muu hoone
Radiaator, sh paneel ja jahutustala
0,97
0,5
Põrandküte, plaat pinnasel või alt tuulutatav põrand
0,85
1
Põrandküte vahelaes
1,0
1
1 elektritarbimine toatemperatuuriga pinna ühe ruutmeetri (m²) kohta ning elektriradiaatorile, -kaablile ja elektrilisele lagiküttele ja soojuspumpsüsteemile 0 kWh/(m²·a).”;

30) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui korterelamu pesuruumis kasutatakse mugavuse tagamiseks elektrilist põrandkütet (edaspidi mugavuspõrandküte), kasutatakse simulatsiooniarvutuses pesuruumi temperatuuri seadeväärtusena 22,5 ºC ja võetakse arvesse siirdeõhuvool pesuruumi. Kui eraldi simulatsiooniarvutust pesuruumi elektrikasutuse hindamiseks ei tehta, võetakse korteri ruumide kütte netoenergiavajaduses arvesse 65 protsenti korteri põhiküttena ja 35 protsenti elektrilise mugavuspõrandküttena. Elektrilise mugavuspõrandkütte maksimaalne osa korteri ruumide kütte netoenergiavajadusest on elektrilise paigaldusvõimsuse ja 8760 tunni korrutis.”;

31) paragrahvi 16 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „EVS EN 14825 ja EVS EN 16147” tekstiosaga „EVS-EN 14825 ja EVS-EN 16147”;

32) määruse 5. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Sooja tarbevee süsteemi arvutamine

(1) Sooja tarbevee soojusenergia kasutus enne soojusallikat arvutatakse valemiga:

kus  on sooja tarbevee soojusenergia kasutus enne soojusallikat kWh/a;
 on sooja tarbevee netoenergiavajadus kWh/a;
 on sooja tarbevee salvestamise soojuskadu kWh/a;
 on sooja tarbevee jaotus- ja ringlustorustiku soojuskaod kWh/a;
 on sooja tarbevee torustikul paiknevate käterätikuivatite summaarne soojuskadu kWh/a;
 on heitvee soojustagastuse energia, mida kasutatakse tarbevee soojendamiseks kWh/a.

(2) Sooja tarbevee jaotus- ja ringlustorustiku soojuskaod (kWh/a) arvutatakse valemiga:

kus  on sooja tarbevee jaotus- ja ringlustorustiku soojuskaod kWh/a;
φr on ringleva veega torustiku keskmine soojuskadu W/m;
Lr on ringleva veega torustiku pikkus meetrites;
Lj on ilma ringleva veeta torustiku pikkus meetrites.

(3) Ringleva veega torustiku pikkuseks loetakse vastava jaotus- ja ringlustorustiku pikkus. Ringleva veega torustiku pikkuse võib arvutustes võrdsustada kahekordse ringlustorustiku pikkusega. Ringleva veega torustiku soojuskaona võib täpsemate andmete puudumise korral kasutada tabelis 104 esitatud keskmiseid väärtuseid.

Tabel 104. Ringleva veega torustiku keskmine soojuskadu torupikkuse meetri kohta

Torustiku soojustuse paksus
Torustiku soojuskadu φr (W/m)
Kütmata ruumis
Köetud ruumis
Üksikelamu
Muud hooned
40 mm koos ventiilide soojustusega
8,3
4,5
6
40 mm
10,8
5
7
20 mm
13,6
7
10
0 mm
 
16
40

(4) Sooja tarbevee jaotus- ja ringlustorustiku soojuskao arvutamisel võib täpsemate andmete puudumise korral kasutada tabeli 105 väärtuseid.

Tabel 105. Sooja tarbevee jaotus- ja ringlustorustiku soojuskadu toatemperatuuriga pinna ühe ruutmeetri kohta

Hoone kasutamise otstarve
Sooja tarbevee jaotus- ja
ringlustorustiku soojuskadu

kWh/(m²·a)
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m²
14
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m² ja ridaelamu
14
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m²
14
Korterelamu
20
Kasarmu
20
Kontorihoone
8
Majutushoone
24
Ärihoone
11
Avalik hoone
7
Kaubandushoone ja terminal
7
Haridushoone
13
Koolieelse lasteasutuse hoone
13
Ravihoone
13
Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja
0
Tööstushoone
5

(5) Sooja tarbevee torustikul paiknevate käterätikuivatite summaarse soojuskao arvutamisel võib täpsemate andmete puudumise korral võtta ühe käterätikuivati aastaseks soojuskaoks 750 kWh/a.

(6) Köetud ruumis paikneva sooja tarbevee jaotus- ja ringlustorustiku soojuskadudest arvestatakse 70% ruumidesse tulevaks vabasoojuseks.

(7) Sooja tarbevee salvestuse soojuskaona kasutatakse täpsemate andmete puudumise korral tabelis 106 esitatud väärtusi, välja arvatud integreeritud boileriga soojuspumpadele, mille puhul võetakse soojuskadu arvesse soojuspumba soojusteguris.

Tabel 106. Sooja tarbevee salvestuse soojuskadu

Salvestuspaagi maht
liitrites
Soojuskadu 
kWh/a
40 mm soojustus
100 mm soojustus
50
440
220
100
640
320
150
830
420
200
1000
500
300
1300
650
500
1700
850
1000
2100
1100
2000
3000
1500
3000
4000
2000

(8) Köetud ruumis paikneva sooja tarbevee salvestuspaagi soojuskadu arvestatakse vabasoojuseks.”;

33) paragrahvi 18 lõike 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Püsiva sissepuhketemperatuuriga süsteemis on sissepuhketemperatuur kütteperioodil 18 ºC neis hoonetes, mille kütmise seadeväärtus on 21,5 ºC.”;

34) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ventilatsiooniseadme, mille õhuvooluhulk on üle 0,25 m³/s, iga ventilaatori elektritarbimine arvutatakse eraldi. Ventilaatori elektritarbimine Ev (kWh/a) arvutatakse järgmise valemiga:

kus Pv on ventilaatori elektrivõimsus kW;
τd on seadme käidutundide arv (h) ööpäevas arvutuslikul õhuvooluhulgal;
τw on seadme käidupäevade arv (d) nädalas arvutuslikul õhuvooluhulgal;
t on arvutusperioodi kestus 8760 tundi (h).”;

35) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „EVS-EN 13141-7” sõnadega „või samaväärse tunnustatud metoodika”;

36) paragrahvi 291 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päikesepaneeliga toodetud elektrienergia see osa, mis on ette nähtud hoone toimimiseks, ehk omatarbe osakaal, arvutatakse tunnipõhise energiatoodangu ja energiakasutuse simulatsioonarvutusega või lõikes 11 nimetatud kalkulaatoriga.”;

37) paragrahvi 291 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kliimaministeerium avaldab oma veebilehel päikeseelektri kalkulaatori, milles kasutatakse käesolevas määruses ja hoone energiatõhususe arvutamise metoodikas energiatõhususarvu määramiseks vajalikke andmeid.”;

38) paragrahvi 30 lõiked 6 ja 61 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Energiatõhususarv (ETA) arvutatakse, jagades summaarse kaalutud tarnitud energiakasutuse toatemperatuuriga pinna ruutmeetrite arvuga:

kus ETA on energiatõhususarv kWh/(m²·a);
Etar,i on energiakandjaga i tarnitud energia kWh/a;
fi on energiakandja i kaalumistegur;
At on toatemperatuuriga pind ruutmeetrites.

(61) Energiatõhususarv B (ETA B) arvutatakse, jagades kaalutud tarnitud energiakasutuse ning lokaalselt toodetud ja hoones tarbitud elektrienergia hulga summa toatemperatuuriga pinna ruutmeetrite arvuga:

kus ETA B on energiatõhususarv B kWh/(m²·a);
Etar,j on energiakandjaga j, mis ei ole elekter, tarnitud energia kWh/a;
fj on energiakandja j, mis ei ole elekter, kaalumistegur;
Etar,el on tarnitud elektrienergia hulk kWh/a;
Elok.ot,el on lokaalselt toodetud elektrienergia omatarbe hulk kWh/a;
fel on elektri kaalumistegur;
At on toatemperatuuriga pind ruutmeetrites.”;

39) paragrahvi 30 lõige 64 sõnastatakse järgmiselt:

„(64) Kaalutud energiakasutuse tulemuste esitamisel arvestatakse, et energiakandja kohta kohaldatakse valemit:

kus Ekaal,i on energiakandjale i vastav kaalutud energiakasutus kWh/a;
Etar,i on energiakandjale i vastav tarnitud energia hulk kWh/a;
Eeks,i on energiakandjale i vastav eksporditud energia hulk kWh/a;
fi on energiakandja i kaalumistegur;
At on toatemperatuuriga pind ruutmeetrites.”;

40) määrust täiendatakse paragrahviga 311 järgmises sõnastuses:

§ 311. Rakendussäte

Hoonetele, mille ehitusloa taotlus või ehitusteatis on esitatud enne 2025. aasta 1. märtsi, kohaldatakse enne 2025. aasta 1. märtsi kehtinud määruse redaktsiooni.”;

41) määruse lisad 2, 4, 6 ja 61 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 2 punktides 4 ja 13 asendatakse sõnad „köetav pind” sõnadega „toatemperatuuriga pind” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad „madala temperatuuriseadega pind” sõnadega „madala temperatuuriga pind” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) köetav pind – sisekliima tagamisega ruumide suletud netopinna summa;”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) toatemperatuuriga pind – köetav pind, millest on maha arvestatud madala temperatuuriga pind. Mitteelamu parkimismaja pinda ei loeta toatemperatuuriga pinnaks;”;

5) paragrahvid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse 1. peatükki täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Soojusallikad

(1) Hoone kütmisel kasutatavad soojusallika liigid on:
1) katel;
2) kaugküte;
3) tõhus kaugküte;
4) soojuspump;
5) soojaveeboiler;
6) päikesekollektor;
7) ahi, kamin või pliit;
8) koostootmisseade;
9) elektriotseküte;
10) heitvee soojustagasti;
11) muu soojusallikas.

(2) Soojusallikale määratakse energiakandja liik:
1) elekter;
2) maagaas;
3) vedelgaas;
4) biogaas;
5) puitpellet;
6) segapuit;
7) kütteõli;
8) kivisüsi;
9) turvas;
10) muu energiaallikas.

(3) Kui soojusallikaks on soojuspump, määratakse soojuspumba liik:
1) maasoojuspump;
2) õhk-õhk soojuspump;
3) õhk-vesi soojuspump;
4) väljatõmbeõhu soojuspump.

(4) Hoone soojusallikas määratakse ehitisregistri andmete alusel.

(5) Kui hoonele ei ole ehitisregistris määratud soojusallikat või andmed selle kohta ei vasta tegelikkusele, määratakse soojusallikas käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 järgi.”;

7) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhul kui hoonel on mitu kasutamise otstarvet ja hoonele antakse üks ühine energiamärgis, on kaalutud energiaerikasutuse klassi skaala väärtusteks toatemperatuuriga pinna alusel hoone osade kasutamise otstarvete skaalade väärtuste kaalutud keskmised väärtused.”;

8) paragrahvi 9 lõike 6 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hoone ehitisregistri kood. Kui taotletakse energiamärgist olemasoleva hoone osale, näidatakse ka hoone osa identifitseerimist võimaldavad andmed;”;

10) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „hoone ehitusaasta” sõnadega „ehitise esmase kasutuselevõtu aasta”;

11) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) hoone või hoone osa, millele energiamärgis antakse, toatemperatuuriga pind (m²);”;

12) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 6 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 8 täiendatakse pärast sõna „jooksul” sõnadega „kuid minimaalselt ühe täisaasta jooksul”;

14) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 52 järgmises sõnastuses:

„52) hoone toatemperatuuriga pind (m2);”;

16) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõike 3 punktides 1–5 nimetatud kaalutud energiaerikasutuse komponentidest lahutatakse hoone energiatõhususe arvutamise metoodika määruse kohaselt energiaarvutuses arvesse mitte võetud tehnosüsteemi, elektritarviti või madala temperatuuriga pinna ja mitteelamu parkimismaja energiakasutus, mis on energiaarvestiga mõõdetud.”;

17) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) määrata hoonele aastane kaalutud energiaerikasutus, mis vastab suurimale energiaerikasutuse klassile (G) antud kasutamise otstarbe puhul.”;

19) paragrahvi 14 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 14 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Andmete puudumisel elektrienergia erikasutuse kohta tarbevee soojendamisel või muudeks vajadusteks võib kasutada hoone energiatõhususe arvutamise metoodika määruses nimetatud andmeid.”;

21) paragrahvi 14 lõigetes 9 ja 10 asendatakse sõna „valmistamise” sõnaga „soojendamise”;

22) paragrahvi 14 lõige 15 sõnastatakse järgmiselt:

„(15) Hoone aastane kaalutud energiaerikasutus [kWh/(m²·a)] arvutatakse valemiga:

,

kus At – hoone toatemperatuuriga pind m².”;

23) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhul kui hoonel on mitu kasutamise otstarvet ja hoonele antakse üks ühine energiamärgis, on kaalutud energiaerikasutuse klassi skaala väärtusteks toatemperatuuriga pinna alusel hoone osade kasutamise otstarvete skaalade väärtuste kaalutud keskmised väärtused.”;

24) määruse lisad 1, 2 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

25) määruse lisad 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „kasutusotstarve” sõnadega „kasutamise otstarve” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad „köetav pind” sõnadega „toatemperatuuriga pind” vastavas käändes;

3) määruse tekstis asendatakse sõnad „madala temperatuuriseadega pind” sõnadega „madala temperatuuriga pind”;

4) paragrahvi 1 lõike 3 punkti 11 täiendatakse pärast sõna „külmhoone,” sõnaga „andmekeskus,”;

5) paragrahvi 1 lõike 3 punktis 11 asendatakse kirjavahemärk „.” kirjavahemärgiga „;”;

6) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 12 järgmiselt:

„12) korterelamu soe parkimismaja.”;

7) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lõigetes 2 ja 3 nimetamata hoone energiatõhususe nõuetele vastavuse määramisel lähtutakse kõige sarnasema kasutusotstarbega hoonele esitatud nõuetest.”;

8) paragrahvi 1 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toatemperatuuriga pind käesoleva määruse tähenduses on köetav pind, millest on maha arvestatud madala temperatuuriga pind. Mitteelamu parkimismaja pinda ei loeta toatemperatuuriga pinnaks.”;

10) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Suure energiatarbega hooneks käesoleva määruse tähenduses on haigla, siseujula, jäähall, külmhoone, andmekeskus, loomaia või botaanikaaia hoone ja selline tööstushoone, mille tööstusliku protsessi soojuseraldus on suurem kui 30 vatti toatemperatuuriga pinna ruutmeetri kohta (W/m²).”;

11) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Energiatõhususe nõuded liginullenergiahoone püstitamisel

(1) Liginullenergiahoone on energiatõhusate ja taastuvenergiatehnoloogia lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone.

(2) Liginullenergiahoone energiatõhususarv ei tohi ületada lisa 2 tabelis 3 sätestatud piirväärtust.

(3) Liginullenergiahoone energiatõhususarv ei tohi ületada lisa 2 tabelis 1 esitatud piirväärtust, kui energiaarvutuses ei arvestata lokaalset elektritootmist taastuvast energiaallikast.

(4) Püstitatav hoone (liginullenergiahoone) peab vastama käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 tunnustele.”;

13) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Energiatõhususe nõuded suure energiatarbega hoone püstitamisel

(1) Suure energiatarbega hoone on energiatõhus ja taastuvenergiatehnoloogia lahendustega hoone.

(2) Suure energiatarbega hoonele tuleb arvutada kavandatavale kasutusele vastav energiatõhususarv.

(3) Suure energiatarbega hoonele ei määrata energiaklassi.”;

14) paragrahvi 8 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Liginullenergiahoone energiatõhususarvu saavutamiseks vajalik päikeseenergiast lokaalselt taastuvelektrit tootev süsteem (edaspidi päikeseelektrisüsteem) paigaldatakse juhul, kui see on majanduslikult põhjendatud ja tehniliselt teostatav. Juhul kui päikeseelektrisüsteemi paigaldamine ei ole tervikuna majanduslikult põhjendatud ja tehniliselt teostatav, paigaldatakse päikeseelektrisüsteemi osa.

(2) Kui päikeseelektrisüsteemi või sellest osa paigaldamine ei ole majanduslikult põhjendatud või tehniliselt teostatav, peab hoone energiatõhususarv ilma lokaalselt toodetud taastuvelektrienergiat arvestamata vastama lisa 2 tabelis 1 sätestatud piirväärtustele. Andmed päikeseelektrisüsteemi või sellest osa paigaldamise majandusliku põhjendamatuse või tehnilise mitteteostatavuse kohta esitatakse ehitusloa taotlusele või ehitusteatisele lisatud ehitusprojekti energiatõhususe osas.”;

15) paragrahvi 8 lõigetes 3 ja 4 asendatakse läbivalt sõna „päikeseenergiasüsteem” sõnaga „päikeseelektrisüsteem” vastavas käändes;

16) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv ei tohi ületada energiaarvutuses kasutatud väärtust. Hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv tõendatakse sõltumatu eksperdi tehtud mõõtmisega. Juhul kui kasutatakse õhulekkearvu baasväärtust, loetakse hoone välispiirde tegelik keskmine õhulekkearv sellega tõendatuks.”;

17) paragrahvi 13 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „väljatõmbekapile,” sõnaga „saunakerisele,”;

18) paragrahvi 13 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui tsentraalne ventilatsiooniseade on varustatud elektrilise eelküttekalorifeeriga, paigaldatakse ventilatsiooniseadmele elektriarvesti. Juhul kui hoones on mitu ventilatsiooniseadet, võib piirduda ühise elektriarvestiga.”;

19) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui eluruumi aknaid müra või välisõhu kvaliteedi tõttu eelduslikult ei avata, tehakse suvise ruumitemperatuuri simulatsioonarvutus suletud akendega, käsitades tervet korterit ühe tüüpruumina, mis moodustub korteri avatud ustega ruumidest.”;

20) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kombineeritud küttesüsteemi ja tarbevee soojendamise süsteemi peamine energiaallikas on maasoojuspump, õhk-vesi soojuspump, puidupelleti- või halupuitkütusel katel või kaugküte;”;

21) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 4 asendatakse arv „2,0” arvuga „1,5”;

22) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Hoonele, mille ehitusloa taotlus või ehitusteatis on esitatud kuni 2025. aasta 28. veebruarini, kohaldatakse enne 2025. aasta 1. märtsi kehtinud määruse redaktsiooni.”;

23) määruse lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2025. aasta 1. märtsil.

(2) Määruse § 2 punktid 5 ja 6 jõustuvad 2024. aasta 1. mail.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa 1 MTM 05.06.2015 määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” lisa 2 „Energiaarvutuse lähteandmete esitamine”

Lisa 2 MTM 05.06.2015 määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” lisa 4 „Energiaarvutuse tulemuste esitamine”

Lisa 3 MTM 05.06.2015 määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” lisa 6 „Suvise ruumitemperatuuri kontrolli üldandmed”

Lisa 4 MTM 05.06.2015 määruse nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika” lisa 6¹ „Suvise ruumitemperatuuri kontrolli tulemuste esitamine”

Lisa 5 MTM 30.04.2015 määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” lisa 1 „Hoone külastajate jaoks nähtavale kohale paigaldatava energiamärgise vorm”

Lisa 6 MTM 30.04.2015 määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” lisa 2 „Energiamärgise koondinformatsiooni vorm”

Lisa 7 MTM 30.04.2015 määruse nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” lisa 3 „Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine”

Lisa 8 EVIM 11.12.2018 määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” lisa 1 „Ventilatsiooni välisõhu vooluhulgale ja energiaarvutuses kasutatavate ruumitemperatuuride seadeväärtustele kehtivad nõuded”

Lisa 9 EVIM 11.12.2018 määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” lisa 2 „Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json