Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 19.04.2011, 1

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.04.2011 nr 28

Määrus kehtestatakse „Maakatastriseaduse” § 20 lõike 2 ja „Metsaseaduse” § 10 lõigete 7, 11 ja 12 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määruse nr 14 „Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad” muutmine

Keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määruse nr 14 „Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad” (RT I, 20.12.2010, 11) lisa 1 punkt 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.1. Eesti Põhikaart

Lehtede arv või
lehtedega kaetav ala

Vektorkuju

Rasterkuju

Ühik

Põhiinfo

Üks infokiht

Areaalide kiht

1–9 lehte

1 leht

115

25,5

11,5

12,75

10–50 lehte

1 leht

95,5

23,95

9,55

11,5

üle 50 lehe

1 leht

63,5

15,95

6,35

9,55

Vald

1 vald

955

239,5

95,5

115

Maakond

1 maakond

9550

2395

955

1150

Eesti

 

51 000

12 750

5100

4462,5.”

§ 2. Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad” muutmine

Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad” (RT I, 16.12.2010, 8) lisa 3 punktis 1 asendatakse sõnad „960 eurot” sõnadega „959 eurot”.

§ 3. Määruse jõustumine

Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2011. aasta 1. jaanuarist.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json