Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 „Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 19.04.2011, 4

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 „Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 13.04.2011 nr 22

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määrust nr 30 „Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” (RT I, 10.11.2010, 10) muudetakse järgmiselt:

1) määruse sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 alusel.”;

2) paragrahvi 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Tehnilise abi raames toetuse andmise eesmärk on tagada rakenduskavade ning vajadusel ka „Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) ja ühtekuuluvuspoliitika 2014+ tõhus ja tulemuslik elluviimine, sealhulgas:”;

3) paragrahv 3 lõiked 1 ja 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetatakse tegevusi, mis on otseselt vajalikud rakenduskavade ja tehnilise abi meetmete eesmärkide saavutamiseks. Vajadusel toetatakse tegevusi, mis on otseselt vajalikud arengukava rakendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks ning ühtekuuluvuspoliitika 2014+ ettevalmistamiseks.

(11) Kui tegevus on seotud rakenduskava ühe või enama meetme, prioriteetse suuna või kahe või enama rakenduskavaga või ühtekuuluvuspoliitika 2014+ ettevalmistamisega, rahastatakse tegevust horisontaalse tehnilise abi meetmest. Kui tegevus on rakenduskava ülene, rahastatakse tegevust vastava rakenduskava tehnilise abi meetmest.”;

4) määrust täiendatakse peatükiga 5 järgmiselt:

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19. Määruse rakendamine

Käesoleva määruse § 2 ja § 3 lõigete 1 ja 11 muudatusi, millega lisatakse toetatavate tegevuste hulka ühtekuuluvuspoliitika 2014+ ettevalmistamisega seotud tegevused, rakendatakse tagasiulatuvalt 2010. aasta jaanuarist.”

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json