Teksti suurus:

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2012/2013. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.04.2012, 1

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2012/2013. õppeaastal

Vastu võetud 16.04.2012 nr 17

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 84 lõike 2, „Kutseõppeasutuse seaduse” § 34 lõike 2 ning „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 28 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid ning temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2012/2013. õppeaastal.

§ 2.  Järelevalve teostajad

  Temaatilist riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ja gümnaasiumide (edaspidi üldhariduskoolid) ning kutseõppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab õppeasutuse asukohajärgne maavanem.

§ 3.  Järelevalve prioriteedid

  Järelevalve prioriteedid 2012/2013. õppeaastal on esitatud lisas 1.

2. peatükk Järelevalve teostamine 

§ 4.  Järelevalve aeg, teostajad, õppeasutuste valim ning järelevalve kestus õppeasutuses

  (1) Järelevalve aja ning seda teostavad ametnikud ja kaasatavad eksperdid määrab maavanem.

  (2) Järelevalve teostajad ning järelevalvesse kaasatud eksperdid peavad vastama haridus- ja teadusministri määrusega järelevalve teostajatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Õppeasutuste valimi, kus 2012/2013. õppeaastal järelevalvet teostatakse, edastab Haridus- ja Teadusministeerium maavanematele hiljemalt 15. augustiks 2012.

  (4) Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni 8 tööpäeva.

  (5) Õppe- ja kasvatustegevuse vaatlemine järelevalve teostamisel toimub õppeasutuse juhi või tema poolt määratud isiku juuresolekul.

§ 5.  Õppeasutuse teavitamine järelevalvest

  Järelevalve teostamise ajast teavitab järelevalve teostaja õppeasutust, tema pidajat, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgset kohalikku omavalitsust 15. septembriks 2012.

§ 6.  Järelevalve teostamiseks kasutatav metoodika

  Järelevalve teostamisel kasutatakse järgmisi meetodeid:
  1) statistiliste ja finantsaruannete, õpitulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüsimine, sh Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) kajastuvate andmete analüüsimine ja kontrollimine;
  2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisu analüüsimine;
  3) vestlused õppeasutuse töötajate, hoolekogu (nõukogu) liikmete, lastevanemate, õpilaste (laste) ning õppeasutuse pidaja, riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse esindajaga;
  4) tutvumine õppeasutuse õppe- ja kasvukeskkonnaga, sh õppe- ja kasvatustegevustega.

3. peatükk Järelevalve tulemuste esitamine 

§ 7.  Järelevalve tulemuste vormistamine

  (1) Järelevalve tulemused vormistatakse eraldi õiendiga iga õppeasutuse kohta.

  (2) Õiendis esitatavad andmed on toodud lisades 2–5.

  (3) Kõik õiendis kajastuvad andmed peavad olema õppeasutuses kontrollitud.

§ 8.  Õiendi projekti edastamine õppeasutusele

  (1) Maavanem edastab õppeasutusele õiendi projekti 15 tööpäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates.

  (2) Õppeasutus võib 3 tööpäeva jooksul teha ettepanekuid õiendi täpsustamiseks.

§ 9.  Õiendi allkirjastamine, kinnitamine ja edastamine

  (1) Õiendile kirjutavad alla kõik järelevalve teostamisel osalenud ametnikud.

  (2) Õiendi kinnitab maavanem.

  (3) Maavanem edastab õiendi ametlikult kinnitatud ärakirja digiallkirjastatult või postiga õppeasutusele, õppeasutuse pidajale, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 60 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve alustamise päevast arvates.

§ 10.  Koondkokkuvõte

  (1) Iga õppeaasta 20. juuniks esitab maavanem Haridus- ja Teadusministeeriumile õppeasutuste kohta digiallkirjastatult eraldi koondkokkuvõtted, kus on analüüsitud järelevalve tulemusi maakonna lõikes.

  (2) Koondkokkuvõttes esitatakse olukorra kirjeldus, analüüs ja koondtabelid lisades 2–4 toodud andmetest lähtudes. Koolieelsete lasteasutuste kohta koostatavas koondkokkuvõttes esitatavad andmed on lisas 2, üldhariduskoolide kohta lisas 3 ning kutseõppeasutuste kohta lisas 4. Koondkokkuvõtet ei esitata, kui valimisse kuulub maakonnas vaid üks õppeasutus.

§ 11.  Ettekirjutuste täitmisest teavitamine

  (1) Ettekirjutuste adressaat esitab õiendis ettenähtud tähtaja jooksul maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest.

  (2) Maavanemad teavitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtudel, kui adressaadid ei ole tähtajaks ettekirjutusi täitnud.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2012. a.

Jaak Aaviksoo
minister

Janar Holm
kantsler

Lisa 1 Riikliku järelevalve prioriteedid 2012/2013. õppeaastal

Lisa 2 Lasteasutuse kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed

Lisa 3 Üldhariduskoolide kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed

Lisa 4 Kutseõppeasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed

Lisa 5 Õiendis esitatavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json