Teksti suurus:

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 22.06.2023, 6

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord

Vastu võetud 14.04.2016 nr 22
RT I, 19.04.2016, 4
jõustumine 01.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.11.2017RT I, 16.11.2017, 119.11.2017
25.02.2019RT I, 05.03.2019, 108.03.2019
20.06.2023RT I, 22.06.2023, 525.06.2023

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66), asutatud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahenditest kaasrahastatava abi (edaspidi fondi toetus) abil ellu viidud ja ellu viidavast tegevusest teavitamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavast tegevusest teavitamine

  (1) Fondi toetuse saaja (edaspidi toetuse saaja) teavitab avalikkust, et toetatav tegevus on viidud ellu või see viiakse ellu fondi toetuse abil, kasutades selles määruses sätestatud korras ning lisas osutatud „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” logo (edaspidi logo) ning Euroopa Liidu embleemi (edaspidi embleem).

  (2) Toetuse saaja ei pea avalikkust teavitama, et toetatav tegevus on viidud ellu või see viiakse ellu fondi toetuse abil, kui toetatavaks tegevuseks on üritusel osalemine või kalapüügivahendi või kalapüügiandmete elektrooniliseks esitamiseks riistvara soetamine.
[RT I, 22.06.2023, 5 - jõust. 25.06.2023]

§ 3.   Toetatavast tegevusest teavitamise algus ja kestus

  (1) Toetuse saaja peab avalikkust teavitama, et toetatav tegevus viiakse ellu fondi toetuse abil, esimesel võimalusel alates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 16.11.2017, 1 - jõust. 19.11.2017]

  (11) Kui toetuse abil soetatakse asi, peab toetuse saaja avalikkust teavitama alates asja ostmise või kasutusse saamise hetkest.
[RT I, 16.11.2017, 1 - jõust. 19.11.2017]

  (12) Kui toetuse abil tehakse ehitus- või muud sarnast tegevust, peab toetuse saaja avalikkust teavitama alates ehitus- või muu sarnase tegevuse alustamise hetkest.
[RT I, 16.11.2017, 1 - jõust. 19.11.2017]

  (2) Toetuse saaja tagab, et logo ja embleem säilivad vähemalt viis aastat viimase toetuseosa maksmisest arvates, välja arvatud ürituse korraldamise ja messil osalemise puhul. Vajaduse korral asendab toetuse saaja logo ja embleemi uuega.

  (3) Ürituse korraldamise ja messil osalemise puhul tähistatakse ürituse asukoht selle toimumise ajal logo ja embleemiga.

§ 4.   Toetatavast tegevusest teavitamise üldised nõuded

  (1) Logo ja embleem peavad olema paigutatud nii, et need on selgelt nähtavad ja muust teabest kergesti eristatavad.
[RT I, 16.11.2017, 1 - jõust. 19.11.2017]

  (2) Fondi toetuse abil soetatud asjad ei pea olema eraldi tähistatud logo ja embleemiga, kui nimetatud asjad asuvad püsivalt ühes ruumis ja kui ruum on tähistatud tahvli või plakatiga, millelt nähtub lisaks §-des 7 ja 8 sätestatule selgelt see, et ruumis asuvad asjad on soetatud fondi toetuse abil.

  (3) Välisriigis levitatava teabekandja ja muu võõrkeelse materjali tähistamiseks võib kasutada logo ja embleemi ingliskeelset versiooni.

  (4) Kui toetuse abil tehakse veebileht, avaldab toetuse saaja logo ja embleemi sellel veebilehel komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 763/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega (ELT L 209, 16.07.2014, lk 1–4), artikli 2 lõikes 4 ja artiklis 4 sätestatud tingimuste kohaselt.
[RT I, 05.03.2019, 1 - jõust. 08.03.2019]

§ 5.   Kleebis

  (1) Toetuse saaja tähistab fondi toetuse abil soetatud asja kleebisega, millele on kantud logo ja embleem, välja arvatud asi, millele on logo ja embleem kantud tootmise käigus.

  (2) Väike asi, sealhulgas kontoritehnika, mööbliese ja väiksem töövahend tähistatakse vertikaalse, vähemalt 26 × 45 millimeetri suuruse kleebisega või horisontaalse, vähemalt 45 × 26 millimeetri suuruse kleebisega.

  (3) Väikese reklaameseme võib tähistada ainult embleemiga, mille kõrgus on vähemalt 5 millimeetrit, ning tekstiga „Euroopa Liit” ja „Euroopa Merendus- ja Kalandusfond”.

  (4) Suur asi, sealhulgas sõiduk ja seade, tähistatakse vertikaalse, vähemalt 70 × 110 millimeetri suuruse kleebisega või horisontaalse, vähemalt 120 × 70 millimeetri suuruse kleebisega.
[RT I, 16.11.2017, 1 - jõust. 19.11.2017]

  (5) Kleebise väljastab toetuse saajale toetuse taotlust menetlev asutus. Ühe taotluse kohta väljastatakse toetuse saajale kuni 50 kleebist, rohkem kleebiseid võib väljastada üksnes põhjendatud juhul.

§ 6.   Stend

  (1) Kui fondi toetuse abil tehakse ehitustööd, mille toetussumma ületab 150 000 eurot, paigaldatakse ehitustöö asukohta ehitustööde ajaks ajutine stend. Kui ehitustöid tehakse erinevates asukohtades, paigaldatakse stend igasse asukohta.

  (2) Stendile kantakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti stendi pindalast. Stendile kantakse toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti stendi kõrgusest.

  (3) Stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub ehitusobjekti vahetus läheduses. Stendi suurus on vähemalt 1500 × 1000 millimeetrit.

§ 7.   Tahvel

  (1) Kui fondi toetuse abil tehakse ehitustööd, mille toetussumma ületab 50 000 eurot, paigaldatakse ehitusobjekti asukohta tahvel. Tahvel paigaldatakse pärast ehitustöö lõppemist, kuid hiljemalt viimase väljamakse taotluse esitamise tähtpäeval.

  (2) Tahvlile kantakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast, ning toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest.

  (3) Tahvel paigaldatakse ehitusobjekti vahetusse lähedusse. Tahvli suurus on vähemalt 500 × 300 millimeetrit.

§ 8.   Plakat

  (1) Kui fondi toetuse abil tehakse ehitustööd, mille toetussumma on kuni 50 000 eurot, paigaldatakse ehitusobjektile plakat. Plakat paigaldatakse pärast ehitustööde lõppemist, kuid hiljemalt viimase väljamaksetaotluse esitamise tähtpäevaks.

  (2) Plakatile kantakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ning toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti plakati kõrgusest.

  (3) Plakati minimaalne suurus on A3.
[RT I, 16.11.2017, 1 - jõust. 19.11.2017]

§ 9.   Logo ja embleemi etalonkirjeldus

  (1) Embleem peab vastama komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 763/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega (ELT L 209, 16.7.2014, lk 1–4), artiklites 2 ja 3 sätestatule. Embleemi kasutatakse koos tekstiga „Euroopa Liit” ning „Euroopa Merendus- ja Kalandusfond”.

  (2) Logo koosneb lisas osutatud kalakujulisest piltmärgist, mille all asub tekst „EMKF RAKENDUSKAVA 2014–2020” kirjatüübiga Agenda Bold või Agenda Regular.

  (3) Logo värvikoodid on:
  1) sinine (Spotvärv: PANTONE 300; CMYK: C 100%, M 50%, Y o%, K 0%; RGB: R 0%, G 100%, B 200%);
  2) must (Spotvärv: PANTONE Black C; CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%; RGB: R 0%, G 0%, B 0%);
  3) valge.

§ 10.   Rakendussäte

  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. juulil.

Lisa Toetuse objekti tähistamine logo ja embleemiga

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json