Teksti suurus:

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.04.2017, 1

Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 13.04.2017 nr 32

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 11. mai 2015. a määrust nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „metsapuutaimed” sõnaga „metsataimed” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „(edaspidi metsakaitseekspertiis)” tekstiosaga „või raiet lubava märkega metsateatis, millelt nähtub metsa hukkumise põhjus”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) istutatakse keskkonnaministri 1. juuli 2016. a määruse nr 20 „Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded” (edaspidi kultiveerimismaterjali määrus) lisas 1 nimetatud puuliikide metsataimi ning hariliku männi ja kuuse kultiveerimisel arvestatakse kultiveerimismaterjali määruse § 3 lõigetes 2–4 sätestatud nõudeid;
5) istutatavad metsataimed vastavad kultiveerimismaterjali määruses sätestatud kvaliteedinõuetele ja on varustatud kultiveerimismaterjali põhitunnistuse või kultiveerimismaterjali sertifitseerimist tõendava dokumendiga;”;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) metsataimed istutatakse mitte väiksema kui keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” § 14 lõikes 3 sätestatud algtihedusega;”;

5) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „tuuleheide või -murd” sõnadega „või vaalimine”;

6) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Uue metsakultuuri rajamise” tekstiosaga „Kahjustuste kõrvaldamise, uue metsakultuuri rajamise”;

7) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Kahjustuste kõrvaldamise, tüvekaitsmete” sõnaga „Tüvekaitsmete”;

8) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;”;

10) paragrahvi 10 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja tekstiosa „kahjustuste kõrvaldamise,”;

11) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse arv „830” arvuga „1050”;

12) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „683” arvuga „731”;

13) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 2 asendatakse arv „131” arvuga „146”;

14) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 3 asendatakse arv „142” arvuga „149”;

15) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 4 asendatakse arv „108” arvuga „95”;

16) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 1 asendatakse arv „140” arvuga „153”;

17) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 2 asendatakse arv „80” arvuga „100”;

18) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 3 asendatakse arv „54” arvuga „61”;

19) paragrahvi 11 lõike 8 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „sama metsakaitseekspertiisi alusel” tekstiosaga „või sama raiet lubava märkega metsateatise alusel, millelt nähtub metsa hukkumise põhjus,”;

20) paragrahvi 15 lõikes 3 ja § 17 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 11”;

21) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) EMK hindab §-s 5 sätestatud kahjustatud metsa taastamise tegevuste kohta ning §-s 7 sätestatud metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ning metsatulekahju ennetamise tegevuste kohta esitatud nõuetele vastavaid taotlusi järgmiste tegevuste gruppide kaupa:
1) kahjustatud metsa kahjustuste kõrvaldamine, uue metsakultuuri rajamine, maapinna mineraliseerimine ja metsauuenduse hooldamine;
2) metsapuude taimehaiguse ja -kahjustuse tõrjevahendi soetamine ning kasutamine;
3) tuletõkestusriba või -vööndi rajamine ja korrashoidmine ning tuletõrje veevõtukoha ja veevõtukohale juurdepääsutee korrashoidmine;
4) lõkke- ja õppepuhkekoha rajamine ning tähistamine.”;

22) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) EMK hindab §-s 6 sätestatud metsamajandamisvõtete rakendamise tegevuste kohta esitatud nõuetele vastavaid taotlusi järgmiste tegevuste gruppide kaupa:
1) hooldusraie;
2) ulukikahjustuste ennetamine;
3) kasvavate puude laasimine;
4) seadmete ja tarvikute soetamine.”;

23) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „eraldi lõigetes 1 ja 11”;

24) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) EMK teeb taotluste rahuldamise otsused eraldi § 16 lõigetes 1 ja 11 nimetatud tegevuste gruppide kaupa samades lõigetes esitatud järjestuses.”;

25) paragrahvi 19 lõiked 1–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja peab vastama § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud nõudele vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).

(2) Toetuse saaja kohustused on:
1) viia tegevus ellu ühe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on erametsaomanik;
2) viia tegevus ellu 18 kuu jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on metsaühistu;
3) tagada tegevuse kestus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitada ja sihipäraselt kasutada toetuse abil uue metsakultuuri rajamisel istutatud metsataimi, ulukikahjustuse ennetamiseks paigaldatud aeda, tüvekaitsmeid ja ladvakaitsmeid, ostetud seadet või tarvikut ning § 7 lõikes 2 nimetatud metsatulekahju ennetamise objekti kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
4) säilitada seda metsamaad, mille kohta on toetust saadud, metsamaana vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
5) tagada toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasus ja kulude abikõlblikkus.

(3) Toetuse saaja muud kohustused, mida toetuse saaja peab täitma sihipärase kasutamise perioodi lõpuni, on:
1) võimaldada teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutada selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldada viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
2) esitada järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
3) eristada selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
4) esitada toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
5) teavitada viivitamata EMK-d taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

(4) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni täitma § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 5 sätestatud nõudeid.

(5) Lisaks lõigetes 3 ja 4 sätestatule on toetuse saaja kohustus:
1) esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on erametsaomanik;
2) esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul arvates EMK poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui toetuse saaja on metsaühistu.”;

26) paragrahvi 19 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „lõikes 5” tekstiosaga „lõikes 2”;

27) paragrahvi 20 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Maapinna mineraliseerimise” tekstiosaga „Kahjustuste kõrvaldamise, maapinna mineraliseerimise”;

28) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Kahjustuste kõrvaldamise, tüvekaitsme ja ladvakaitsme” sõnadega „Tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete”;

29) paragrahvi 20 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) istutatud metsataimede kultiveerimismaterjali põhitunnistuse või kultiveerimismaterjali sertifitseerimist tõendava dokumendi ärakiri;”;

30) paragrahvi 20 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda tegevuse elluviimiseks, mida tehakse metsamaal, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.”;

32) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json