Teksti suurus:

Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.04.2022, 3

Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.04.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja kompensatsiooni maksmise eesmärk

  Määrus reguleerib kohaliku omavalitsuse üksustele välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 52 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse korralduses nimetatud Ukrainast Eestisse saabunud inimestele ja enne 2022. aasta 24. veebruari Eestisse lühiajaliselt ajutiselt Ukrainast saabunud, aga sõja tõttu mitte lahkuda saavate rahvusvahelise kaitse taotlemise õigusega inimestele (edaspidi Ukraina sõjapõgenik) vältimatu abi andmise kulude kompenseerimist.

§ 2.  Vältimatu abi andmise kulude kompenseerimine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksusele kompenseeritakse Ukraina sõjapõgenikule antud vältimatu abi kulu ajast, mil inimene taotles kohaliku omavalitsuse üksuselt abi, ajani, millal talle ajutise kaitse alusel elamisloa andmise otsuse või rahvusvahelise kaitse menetluse lõpliku otsuse kättetoimetamisest on möödunud 30 päeva.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus võib taotleda alates 2022. aasta 24. veebruarist kuni 31. augustini tema korraldatud vältimatu abi andmisel tehtud otseste ja vältimatute kulude kompenseerimist vastavalt lõigetele 3–11, kui neid kulusid ei kompenseeri ega tasu Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa ega muu riigiasutus.

  (3) Kompenseeritavate kulude liigid ja kulude piirmäärad on:
  1) majutuse kulud majutusteenust pakkuva ettevõtja juures koos kolme söögikorraga kuni 2022. aasta 1. maini kuni 52 eurot öö majutatud pere kohta ühes toas ja pärast 2022. aasta 1. maid kuni 30 eurot öö majutatud pere kohta ühes toas;
  2) majutuse kulud majutusteenust pakkuva ettevõtja juures või eraldiseisvas eluruumis ilma söögita, eluaseme kõik kulud kuni 20 eurot öö pere kohta;
  3) kulud mitteelamispinnal majutamisel, mis ei sisalda toitlustamist, hoone majandamiskulu kuni 5 eurot öö isiku kohta;
  4) majutusest eraldi korraldatud kolm korda päevas toitlustamisel toitlustuse kulu kuni 12 eurot päevas inimese kohta;
  5) vajaduspõhine ühekordne igapäevaste esmavajalike riietus- ja muude tarbeesemete, käsimüügi ravimite või Ukraina sõjapõgenikule välja makstud sularaha kulu kuni 50 eurot inimese kohta;
  6) omal käel toitlustamiseks antava toetuse kulu kuni 100 eurot inimese kohta üks kord kuus;
  7) ajutise kaitse taotlemiseks ja muu hädavajalik transpordikulu kuni 30 eurot vältimatu abi raames transpordi teenust saanud inimese kohta;
  8) abivajaduse väljaselgitamise, abi kätteandmise ning selle raames antud esmase teavituse ja nõustamise kulud 33 eurot pere kohta, kes on saanud vähemalt üht punktides 1–7 nimetatud abi.

  (4) Kui pere on majutatud mitmesse tuppa, kehtib lõike 3 punktis 1 kehtestatud piirmäär iga toa kohta eraldi.

  (5) Lõike 3 punktis 2 nimetatud kulu võib sisaldada inventari soetamise kulu proportsionaalselt majutamise pikkuse ja selle inventari kasuliku elueaga.

  (6) Lõike 3 punktis 3 nimetatud kulu võib sisaldada madratsite soetamise kulu.

  (7) Kui vältimatut abi saava Ukraina sõjapõgenikule ajutiselt antud elamispinnal majutub §-s 1 nimetamata Eestis elav täiskasvanu, vähendatakse hüvitatavat majutuskulu proportsionaalselt selle inimese võrra.

  (8) Lõike 3 punktides 3–5 ja 7 nimetatud kulude hüvitamise korral rakendatakse piirmäära keskmisena. Maksimaalse kompenseeritava summa arvutamisel korrutatakse isikute või perede arv kulude piirmääraga.

  (9) Lõike 3 punktis 8 nimetatud kulud kompenseeritakse kohaliku omavalitsuse üksusele tegelikke kulusid arvestamata lähtuvalt piirmäärast ja perede arvust, kes on saanud vähemalt üht lõike 3 punktides 1–7 nimetatud abi.

  (10) Retseptiravimite kulud kompenseeritakse vastavalt taotluses esitatud summale.

  (11) Põgenike riiklike vastuvõtukeskuste isikustamata üldised vastuvõtu ja teavituse kulud kompenseeritakse vastavalt taotluses esitatud summale.

§ 3.  Taotluse esitamine

  Kohaliku omavalitsuse üksus esitab kulude hüvitamise taotluse määruse lisas esitatud vormil (lisatud) Rahandusministeeriumile 2022. aasta 15. maiks ja 30. septembriks.

§ 4.  Kompensatsiooni eraldamine

  (1) Rahandusministeerium kontrollib esitatud taotluste vastavust määrusele. Puuduste avastamise või täiendava informatsiooni vajaduse korral teavitab Rahandusministeerium taotluse esitajat ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Kui kohaliku omavalitsuse üksuse taotluses esitatud kulu on suurem kui § 2 lõike 3 punktides 1–2 ja 6–7 kehtestatud piirmäär või § 2 lõike 8 alusel arvutatud maksimaalne kulu, makstakse kompensatsiooni vastavalt piirmäärale või maksimaalsele kulule.

  (3) Kompensatsioon eraldatakse riigihalduse ministri käskkirjaga.

§ 5.  Kompensatsiooni maksmine

  (1) Rahandusministeerium kannab § 4 lõikes 3 nimetatud käskkirjaga eraldatud kompensatsiooni kohaliku omavalitsuse üksustele üle seitsme tööpäeva jooksul käskkirja kinnitamisest arvates.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksuse antud ebaõige info alusel välja makstud kompensatsioon tuleb tagastada riigieelarvesse 30 tööpäeva jooksul Rahandusministeeriumilt vastava märgukirja saamisest arvates.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Taotlusvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json