Teksti suurus:

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 19.04.2022, 5

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

Vastu võetud 08.05.2015 nr 58
RT I, 12.05.2015, 8
jõustumine 15.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.05.2016RT I, 01.06.2016, 104.06.2016, osaliselt 1.01.2017; tekstis asendatud läbivalt sõna "ehitusseadus" sõnaga "ehitusseadustik" vastavas käändes.
01.06.2017RT I, 06.06.2017, 309.06.2017
09.10.2017RT I, 11.10.2017, 514.10.2017
23.05.2018RT I, 29.05.2018, 1401.06.2018
22.08.2018RT I, 24.08.2018, 327.08.2018
24.01.2019RT I, 29.01.2019, 201.02.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 18.11.2018
08.04.2019RT I, 12.04.2019, 615.04.2019
28.01.2020RT I, 31.01.2020, 203.02.2020
09.07.2020RT I, 11.07.2020, 114.07.2020
12.11.2020RT I, 17.11.2020, 120.11.2020
07.07.2021RT I, 09.07.2021, 1612.07.2021
14.04.2022RT I, 19.04.2022, 122.04.2022

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” raames antava mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Riigiabi

  Toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artiklite 13 ja 14 tähenduses.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Toetuse taotleja
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

  (1) Toetust võib taotleda ettevõtja äriseadustiku tähenduses, kes vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 lõikes 2 sätestatud väikese suurusega ettevõtja või lõikes 3 sätestatud mikroettevõtja nõuetele (edaspidi koos taotleja).

  (2) Taotleja põhitegevusalaks oli äriregistri andmetel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)” kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).

  (3) Toetust võib taotleda ka mikroettevõtjast taotleja, kelle põhitegevusala taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal ei olnud lõikes 2 nimetatud tegevus ja kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmisega ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

§ 31.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
  2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  3) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 126 või 1264, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981, 3001, 364, 365, 372 või 375 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
[RT I, 19.04.2022, 1 - jõust. 22.04.2022]
  4) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule vastab taotleja järgmistele nõuetele:
  1) taotleja finantsnäitajate koondhinnang vastavalt lisas 1 esitatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudelile on vähemalt 0,6155;
  2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis a sätestatud juhul;
  3) kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, on taotlejal § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise ehitamise korral kinnistusraamatus asjaõigusseaduse § 79 lõike 2 kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering ning investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt kolm aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]
  4) taotlejal on kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade, mille kohta toetust taotletakse, paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse.
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:
  1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
[RT I, 19.04.2022, 1 - jõust. 22.04.2022]
  2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 19.04.2022, 1 - jõust. 22.04.2022]

  (2) Toetust antakse sellise investeeringu tegemiseks, mis vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 49 ja artiklis 14 sätestatud nõuetele.
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

  (3) Alkoholi töötlemise korral toetatakse lõikes 1 nimetatud tegevusi üksnes siis, kui valmistatakse Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” §-des 5 ja 10 nimetatud alkohoolseid jooke või põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi.

  (4) Kui investeeringuobjektiks on lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) ehitise kohta peab olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]
  2) ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või on seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]

  (6) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme abikõlbliku kulu moodustab:
  1) seadme ja selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]
  2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

  (3) Paragrahvi 4 lõikes 1 punktis 2 nimetatud ehitise abikõlbliku kulu moodustab:
  1) ehitise püstitamise maksumus;
  2) ehitise laiendamise maksumus;
  3) ehitise rekonstrueerimise maksumus;
  4) ehitise rajamise maksumus;
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]
  5) ehitise paigaldamise maksumus.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (4) Kasutatud seadme ostmine loetakse abikõlblikuks juhul, kui seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam.
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

  (5) Paragrahvi 4 lõikes 1 punktis 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul on abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

  (6) [Kehtetu - RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (7) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 6.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  2) toetuse taotlemiseks ettevalmistava töö tegemiseks tehtud kulud;
  3) veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud veovahendile paigaldatava sellise seadme ostmise kulud, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavast tootest;
  4) standard tark- ja riistvara ning sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni, ostmise kulud;
  5) lepingu sõlmimisega või kindlustusega seotud kulud või intressikulud;
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]
  6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseks, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil;
[RT I, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]
  7) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  8) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]
  9) rendi-, üüri-, kütuse-, koolitus- või sidekulud;
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]
  91) veo- või sõidukulud, kui need ei ole seotud § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme paigaldamise, seadistamise või kohaletoimetamisega;
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]
  10) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse ja finantsteenustega seotud muu kulu;
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]
  11) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning rentimise kulud;
  12) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse ning teostatavusuuringu kulud;
  13) reklaamikulud;
  14) notaritasu;
  15) riigilõiv, trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  16) keskkonnamõju hindamisega või detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
  17) ehitise lammutamisega seotud kulud;
  18) ehitise juurde kuuluva teevalgustusrajatise ostmiseks ja paigaldamiseks tehtud kulutused, juurdepääsutee või parkla tegemiseks tehtud kulutused, veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi tegemiseks tehtud kulud, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
  19) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 7.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumusele

  (1) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (2) Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).

  (3) Kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (4) Kui taotleja taotleb toetust kasutatud investeeringuobjekti ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse kasutatud investeeringuobjekti kohta ja kahe uue samaväärse investeeringuobjekti hinnapakkumuse.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (5) Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad investeeringuobjekti hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja hinnapakkumus peab sisaldama lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmisi andmeid:
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]
  1) ehitise nimetus;
  2) ehitise ehitisregistri kood;
  3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
  4) ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise, välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]
  5) hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

  (6) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Taotleja peab väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumust põhjendama.

  (7) Investeeringuobjekti hinnapakkumuses peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

  (8) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumusi, peab ta seda põhjendama.

  (9) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (10) Hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

  (11) PRIA koostab § 7 lõikes 5 nimetatud hinnapakkumuse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (11) Toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

  (2) [Kehtetu - RT I, 19.04.2022, 1 - jõust. 22.04.2022]

  (3) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või mis tahes muud riigiabi või vähese tähtsusega abi, arvestades § 31 lõike 1 punktis 4 sätestatut, ei tohi toetuse suurus koos nimetatud abiga ületada 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 19.04.2022, 1 - jõust. 22.04.2022]

  (4) Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 750 000 eurot ühe taotleja kohta.
[RT I, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]

  (5) Taotleja ning taotlejaga ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda lõikes 4 sätestatud suuruse ulatuses.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (4) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.

  (6) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

§ 10.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]
  1) taotleja ärinimi, äriregistrikood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) kavandatava investeeringuobjekti eesmärk, sisu ja asukoht;
  3) investeeringuobjekti kogumaksumus, abikõlblikud kulud;
  4) teave alginvesteeringu nõude täitmise kohta;
  5) teave taotleja toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele vastavuse kohta;
  51) teave selle kohta, kas kavandatav investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
  52) veebilehe aadress, kui taotlejal on veebileht;
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]
  53) teave selle kohta, et kahe aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole toimunud sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttesse, kuhu tehakse investeering taotletava toetuse abil;
  54) teave selle kohta, kas taotleja on autonoomne ettevõtja, partnerettevõtja või seotud ettevõtja;
  55) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
  56) teave taotleja olemasolevate töökohtade ja töötajate arvu kohta;
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]
  6) muud andmed, mida on vaja ettevõtja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seire- ja hindamisprotsessi läbiviimiseks.

  (2) Taotleja esitab vastavad bilansid ja kasumiaruanded, mis on vajalikud § 31 lõike 2 punktis 1 nimetatud koondhinnangu arvutamiseks, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist.
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

  (5) [Kehtetu - RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (6) Kui taotleja kuulub kontserni, siis esitab ta taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakirjad, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist.
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

  (7) Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõikes 1 punktis 1 nimetatud seade, esitab taotleja kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) kasutatud seadme ostmise korral müüja dokumendid, mis tõendavad, et ostetav seade ei ole taotluse esitamise hetkeks vanem kui kolm aastat ning selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam;
  2) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 4 nimetatud juhtudel vähemalt kolme hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri ning § 7 lõikes 3 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  3) kirjaliku üüri- või rendilepingu ärakiri või kasutusvalduse lepingu ärakiri, mille alusel tõendatakse § 4 lõikes 5 sätestatud nõude täitmist;
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]
  4) kaasomaniku kirjaliku nõusoleku, kui seade asub kaasomandis olevas ehitises.
  5) [kehtetu - RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

  (8) Kui investeeringuobjektiks on ehitis, esitab taotleja kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) [kehtetu - RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]
  2) väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
  3) hoonestusõiguse seadmise lepingu ärakiri, kui taotleja kasutab investeeringuobjekti alust maad hoonestusõiguse alusel, mis tõendab, et taotleja kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]
  4) ärakiri § 31 lõike 2 punktis 3 sätestatud märkuse aluseks olevast lepingust, kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis;
  5) investeeringuobjekti hinnapakkumused ja § 7 lõikes 5 nimetatud andmeid sisaldava ehitustegevuse eelarve iga ehitise kohta eraldi.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (9) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (10) Taotleja esitab hindamiskriteeriumite täitmist tõendavate dokumentidena asjakohased lepingud ja müügiarved.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (11) Kui § 4 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta on ehitusseadustiku kohaselt nõutud ehitusluba või ehitusteatis, peab see olema kättesaadav ehitisregistrist.
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
  1) käibedeklaratsiooni andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
  2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed.
[RT I, 19.04.2022, 1 - jõust. 22.04.2022]

  (3) MTA edastab PRIA-le lõikes 2 nimetatud ettevõtjate taotluse esitamisele eelnenud kolme järjestikuse majandusaasta käibedeklaratsioonide või tuludeklaratsioonide vormi E andmed.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

  (4) Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 13.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (2) Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (3) Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui ka taotletavad toetussummad on võrdsed, eelistatakse taotlejat, kellel oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu.
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavad parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (3) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt kaheksa punkti maksimaalsest hindepunktide summast.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (4) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 15.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 31 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuetele vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood) või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]

  (2) Toetuse saaja:
  1) viib tegevuse ellu ja võtab toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab investeeringuobjekti ja kasutab seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
  11) võtab toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul ja viib tegevuse ellu viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]
  2) ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel hiljemalt esimese aasta lõpuks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning samaks ajaks turustab toetuse saaja tehtud investeeringu tulemusena mahepõllumajanduslikku toodet, kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandusliku toote töötlemine, turustamine või töötlemine ja turustamine.
[RT I, 19.04.2022, 1 - jõust. 22.04.2022]

§ 151.   Toetuse saaja muud kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni järgmisi kohustusi:
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]
  1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  5) säilitab toetusega seotud dokumente;
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]
  6) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

  (2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 31 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele.

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab:
  1) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
[RT I, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]
  21) toetuse saaja kinnitama, et kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ei toimu sama või sarnase tegevuse või selle osa ümberpaigutamist komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 61a tähenduses ettevõttest, kuhu on tehtud investeering saadud toetuse abil;
[RT I, 29.05.2018, 14 - jõust. 01.06.2018]
  3) toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitisregistris kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

§ 16.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
  4) iga ehitise kohta § 7 lõikes 5 nimetatud andmeid sisaldav ehitustegevuse kuluaruanne, kui investeeringuobjektiks on ehitis.
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]
  5) [kehtetu - RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (2) Maksetaotluses esitab toetuse saaja järgmised andmed:
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave tehtud investeeringu maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta;
  4) andmed investeeringuobjekti kogumaksumuse muutumise kohta;
  5) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 18 kohaselt.

  (3) Toetuse väljamaksmiseks liisingulepingu alusel ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]
  1) maksetaotluse esmakordse esitamise korral ning liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu ärakiri, maksegraafiku ärakiri, liisingueseme üleandmise akti ärakiri ning selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme;
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]
  2) maksetaotluse igakordse esitamise korral liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]
  3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

  (4) Liisinguandja peab olema krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal ning lõike 1 punktis 3 nimetatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (6) PRIA koostab ehitustegevuse kuluaruande vormi ja avaldab selle oma veebilehel.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (7) Investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab ühe taotluse kohta esitada kokku kuni 20 korda.
[RT I, 01.06.2016, 1 - jõust. 04.06.2016]

§ 17.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 16 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 18.   Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepinguga soetatava vara puhul.

  (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos §-s 16 nimetatud dokumentidega.
[RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 16 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 6 - jõust. 15.04.2019]

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 
[RT I, 11.10.2017, 5 - jõust. 14.10.2017]

§ 20.   Rakendussätted
[RT I, 11.10.2017, 5 - jõust. 14.10.2017]

  (1) Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis määratakse Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt Rail Balticu raudteetrassi koridori asukohaks.
[RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

  (2) Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud enne 2016. aasta 31. jaanuari ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 11.10.2017, 5 - jõust. 14.10.2017]

  (3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal, võib:
  1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.
[RT I, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]

  (4) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. aastal ning kes on 2018. aasta jooksul esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib:
  1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse nelja aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.
[RT I, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]

  (5) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2017. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 31.01.2020, 2 - jõust. 03.02.2020, kohaldatakse alates 2019. aasta 23. oktoobrist]

  (6) Lõiget 4 kohaldatakse alates 2019. aasta 18. novembrist ja lõiget 5 alates 2019. aasta 23. oktoobrist.
[RT I, 31.01.2020, 2 - jõust. 03.02.2020]

  (7) Paragrahvi 151 lõikes 2 nimetatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]

  (8) Toetuse saajal, kes ostis investeeringuobjekti liisingulepingu alusel ja sõlmis liisingulepingu enne 2020. aasta 12. märtsi, pikeneb tegevuse elluviimise ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg, mis on kuni viis aastat arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, maksepuhkuse perioodi võrra, kuid mitte rohkem kui 2025. aasta 30. juunini.
[RT I, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]

  (9) Lõikes 8 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks maksepuhkuse perioodi võrra.
[RT I, 11.07.2020, 1 - jõust. 14.07.2020]

  (10) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2018. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 17.11.2020, 1 - jõust. 20.11.2020, kohaldatakse alates 2020. aasta 25. septembrist.]

  (11) Lõikes 10 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.
[RT I, 17.11.2020, 1 - jõust. 20.11.2020]

  (12) Lõiget 10 kohaldatakse alates 2020. aasta 25. septembrist.
[RT I, 17.11.2020, 1 - jõust. 20.11.2020]

  (13) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2019. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib:
  1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.
[RT I, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]

  (14) Lõikes 13 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.
[RT I, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]

Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel

Lisa 2 Ehitistegevuse eelarve
[Kehtetu - RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

Lisa 3 Hinnapakkumus
[Kehtetu - RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid
[RT I, 19.04.2022, 1 - jõust. 22.04.2022]

Lisa 5 Ehitustegevuse kulud
[Kehtetu - RT I, 06.06.2017, 3 - jõust. 09.06.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json