Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelase teenistuslehe vorm ja pidamise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2011, 1

Kaadrikaitseväelase teenistuslehe vorm ja pidamise kord

Vastu võetud 12.05.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse „Kaitseväeteenistuse seaduse” § 192 lõike 3 alusel.

§ 1.  Teenistuslehe pidamine

  Kaadrikaitseväelase teenistusleht (edaspidi teenistusleht) on käesolevas määruses ette nähtud andmeid sisaldav elektrooniline dokument.

§ 2.  Teenistuslehe pidamine

  (1) Teenistuslehte peetakse kaadrikaitseväelase teenistuskohas.

  (2) Kaadrikaitseväelase, kelle teenistuskoht on väljaspool Kaitseväge või Kaitseliitu, teenistuslehte peab Kaitseväe peastaap.

§ 3.  Teenistuslehele kantavad andmed

  (1) Teenistuslehele kantakse järgmised kaadrikaitseväelase andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) Eesti kaitseväelase tõotuse andmise kuupäev ja koht;
  5) tegevteenistuse lepingu number;
  6) lepingulisse teenistusse võtmise ja vabastamise aeg;
  7) haridus ja eriala, akadeemiline kraad;
  8) kutsekvalifikatsioon;
  9) täienduskoolitus ja väljaõpe;
  10) auaste ja selle andmise kuupäev;
  11) ametikohad;
  12) ergutus, sealhulgas andmed riikliku teenetemärgi andmise kohta;
  13) distsiplinaarkaristus;
  14) kaitseväeteenistuse staaž.

  (2) Kaadrikaitseväelasel on soovi korral õigus saada teenistuslehe väljatrükk. Kui teenistusleht sisaldab „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” mõistes salajast teavet, jäetakse vastav osa väljatrükile lisamata.

§ 4.  Teenistuslehe lõpetamine ja säilitamine

  (1) Kaadrikaitseväelase lepingulisest teenistusest vabastamisel või lepingulise tegevteenistuse lõppemisel kustutatakse teenistusleht elektroonilisest andmebaasist ja kantakse elektrooniliselt peetavasse arhiivi.

  (2) Arhiivi kantud teenistuslehte säilitatakse 75 aastat.

§ 5.  Arhiveeritud teenistuslehe kasutusele võtmine

  Isiku, kelle teenistusleht on arhiivi kantud, lepingulisse tegevteenistusse võtmisel kantakse teenistusleht elektroonilisse andmebaasi.

§ 6.  Teenistuslehe kaotsiminek või hävimine

  Teenistuslehe kaotsiminekul või hävimisel taastab Kaitsevägi või Kaitseliit talle teada olevate andmete alusel teenistuslehe.

§ 7.  Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

  (2) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistatakse kaitseministri 30. novembri 2009 määrus nr 35 „Kaitseväelase teenistuslehe vorm ja pidamise kord” (RTL 2009, 90, 1313) kehtetuks.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist lõpetatud ja paberkandjale trükitud teenistuslehte ja toimikut säilitatakse arhiveerimise ajal kehtinud korras.

  (4) Isiku, kelle teenistusleht on arhiveeritud enne käesoleva määruse jõustumist, lepingulisse tegevteenistusse asumise avalduse esitamisel on Kaitseväe peastaabil õigus edastada arhiveeritud teavet Kaitseressursside Ametile isiku lepingulisse tegevteenistusse võtmise sobivuse hindamiseks.

Mart Laar
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json