Teksti suurus:

Apteegiteenuse osutamise kohustamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2015, 8

Apteegiteenuse osutamise kohustamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.05.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 311 lõike 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse apteegiteenuse osutamise kohustamise tingimused ning apteegiteenuse osutamise kohustamise ettepaneku esitamise ja apteegiteenuse osutamise kohustuse seadmise kord.

§ 2.   Apteegiteenuse osutamise kohustamise ettepaneku esitamine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus esitada Ravimiametile apteegiteenuse osutamise kohustamise ettepanek (edaspidi ettepanek).

  (2) Ettepanek peab sisaldama teavet ravimiseaduse § 311 lõikes 2 esitatud tingimuste täitmise kohta, lähtudes elanike arvu määramisel Statistikaameti andmetest, üldapteegi tegutsemiskoha asukoha määramisel Ravimiameti andmetest ning üldapteegi tegutsemiskoha kauguse elanikest hindamisel Maa-ameti andmetest.

  (3) Ettepanekus tuleb märkida soovitav apteegiteenuse osutamise koht asula täpsusega ning soovitav apteegiteenuse osutamise kestus tundides ühe nädala kohta, põhjendades koha ja kestuse valikut.

  (4) Ettepanekus tuleb välja tuua andmed ettepaneku esitaja poolt apteegiteenuse osutajale antud ja antava toetuse kohta, sealhulgas toetuse liik ja suurus.

  (5) Ravimiametil on õigus nõuda ettepaneku esitajalt ettepanekus esitatud andmete ja põhjenduste täpsustamist 30 päeva jooksul järelepärimise saamisest arvates.

§ 3.   Apteegiteenuse osutamise kohustamise kriteeriumid ja kohustatava isiku väljaselgitamine

  (1) Apteegiteenuse osutamiseks kohustatava isiku (edaspidi kohustatav isik) väljaselgitamisel lähtub Ravimiamet ettepaneku esitamisele eelneva nelja kvartali jooksul ravimiseaduse § 311 lõike 3 punktis 2 nimetatud isikute müüdud ravimite käibest ühe tegutsemiskoha kohta 10 000 euro täpsusega. Ravimiamet lähtub käibe suuruse tuvastamisel ravimiseaduse § 31 lõike 6 punkti 3 alusel edastatud aruannetest.

  (2) Võrdse käibe korral ühe tegutsemiskoha kohta arvestab Ravimiamet kohustatava isiku väljaselgitamisel apteegiteenuse osutamise tegutsemiskohtade arvu alla 4000 elanikuga asulas ning kohustab apteegiteenust osutama isikut, kellel on vähem tegutsemiskohti. Kui tegutsemiskohtade arv alla 4000 elanikuga asulas on vähemalt kahel isikul võrdne, kohustab Ravimiamet apteegiteenust osutama isikut, keda on kohustatud apteegiteenust osutama vähemal arvul kordadel.

  (3) Ravimiamet teavitab kohustatavat isikut viivitamatult apteegiteenuse osutamise kohustuse seadmise menetlusest, edastades muu hulgas isikule teabe ettepanekus esitatud apteegiteenuse osutamise tingimuste ja nende põhjenduste ning antava toetuse kohta.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isikul on õigus esitada kirjalik arvamus apteegiteenuse osutamise kohustuse seadmise menetluse ja ettepanekus esitatud apteegiteenuse osutamise tingimuste kohta 20 kalendripäeva jooksul teavituse saamisest arvates, põhjendades arvamuses oma seisukohta.

  (5) Ravimiametil on õigus apteegiteenuse osutamise tingimuste täpsustamiseks korraldada nõupidamisi ettepaneku esitaja ja kohustatava isiku osalemisel.

§ 4.   Apteegiteenuse osutamise kohustamine ja ettepaneku rahuldamata jätmine

  (1) Ravimiamet kohustab isikut ettekirjutusega apteegiteenust osutama 60 päeva jooksul nõuetekohase ettepaneku saamisest arvates. Ettepanekus esitatud andmete täpsustamisel ja ravimiseaduse § 311 lõike 5 kohase kohustatava isiku väljaselgitamisel peatub ettepaneku läbivaatamise tähtaja kulgemine kuni andmete täpsustamiseni ja Konkurentsiameti arvamuse saamiseni.

  (2) Ravimiametil on õigus jätta ettepanek põhjendatud otsusega rahuldamata, kui ettepanekus esitatud andmed ei ole õiged või kui ettepanek ei ole piisavalt põhjendatud.

  (3) Kohustatud isik esitab taotluse apteegiteenuse tegevusloa saamiseks või muutmiseks, arvestades kohustust täita ettekirjutus ja alustada apteegiteenuse osutamist ravimiseaduse § 311 lõikes 7 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Apteegiteenuse osutamise kohustuse seadmise aluseks olnud olukorra muutumisest teavitab kohustatud isik Ravimiametit.

Rannar Vassiljev
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json