Teksti suurus:

Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 1

Tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 12.05.2016 nr 30

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tööealise inimese puude raskusastme tuvastamise taotlusele (edaspidi taotlus) kantavate andmete loetelu.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
 1) tegutsemise ja osalemise piirang (edaspidi piirang) – takistus, mida isik kogeb tegevuse sooritamisel või igapäevaelu olukordades;
 2) valdkond – vastastikuses seoses olevate füsioloogiliste funktsioonide, anatoomiliste struktuuride, tegevuste, ülesannete või elualade praktiline ja tähenduslik kogum;
 3) võtmetegevus – tööealisel inimesel töösoorituseks ja kodusteks töödeks oluline ja vajalik tegevus.

§ 3.  Taotlusele kantavad andmed

 (1) Puude raskusastme tuvastamiseks kantakse taotlusele järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
 3) aadress, e-posti aadress ja telefon;
 4) haridustase ja eriala;
 5) andmed töötamise kohta;
 6) andmed abivahendite ja kõrvalise abi kasutamise ning töövõime toetamise kohta;
 7) perearsti, põhiliselt raviva eriarsti või töötervishoiuarsti andmed;
 8) nende spetsialistide andmed, kes lisaks käesoleva lõike punktis 7 nimetatud arstidele saavad anda lisainfot isiku terviseseisundist tingitud piirangute kohta;
 9) seadusliku esindaja ja tema esindusõiguse andmed;
 10) isiku eest taotluse täitnud isiku andmed.

 (2) Isik annab taotlusel hinnangu alljärgnevates kehalise ja vaimse võimekuse valdkondades ja võtmetegevustes piirangute esinemise või puudumise kohta:
 1) liikumine – liikumine eri tasapindadel, ohutu ringiliikumine, seismine ja istumine, muud liikumise piirangud;
 2) käeline tegevus – käte sirutamine, asjade ülestõstmine ja liigutamine, käteosavus, muud käelise tegevuse piirangud;
 3) suhtlemine – nägemine, kuulmine ja kõnelemine, teiste inimestega suhtlemine, muud suhtlemise piirangud;
 4) teadvusel püsimine ja enesehooldus – teadvusel püsimine ärkveloleku ajal, soole ja põie kontrollimine, söömine ja joomine, muud teadvusel püsimise ja enesehoolduse piirangud;
 5) õppimine ja tegevuste elluviimine – tegevuste õppimine, tegevuste alustamine ja lõpetamine, muud õppimise ja tegevuste elluviimise piirangud;
 6) muutustega kohanemine ja ohu tajumine – väljaskäimine, ohu tajumine, toimetulek muutustega, muud muutustega kohanemise ja ohu tajumise piirangud;
 7) inimestevaheline lävimine ja suhted – sotsiaalsete olukordadega hakkamasaamine, olukorrale kohane käitumine, muud inimestevahelise lävimise ja suhete piirangud.

 (3) Isik annab taotlusel hinnangu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud valdkondades piiranguid mõjutavate järgmiste asjaolude kohta:
 1) alkoholi, narkootiliste, psühhotroopsete ja teiste sõltuvust tekitavate ainete ning ravimite mõju;
 2) muud tervisehäired.

 (4) Taotlusele kantakse andmed järgmiste töövõimet välistavate seisundite kohta:
 1) IV astme vähkkasvaja;
 2) dialüüsravi;
 3) juhitav hingamine;
 4) väljakujunenud dementsus;
 5) raske või sügav vaimne alaareng;
 6) püsivalt voodihaige.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler