Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 2

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.05.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 lõike 2 ja § 17 lõike 1 ning riikliku pensionikindlustuse seaduse § 16 lõike 11 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad“ muutmine

  Sotsiaalministri 12. septembri 2008. a määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad“ § 5 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja puudest tulenevate lisakulude“.

§ 2.   Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 58 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid“ muutmine

  Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 58 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid“ tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
„Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks vajalike dokumentide loetelu ja vormid“;
  2) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 lõike 1“;
  3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„Määrusega kehtestatakse püsiva töövõimetuse ekspertiisiks (edaspidi ekspertiis) vajalike dokumentide loetelu, ekspertiisi taotluse vorm tööealisele inimesele (lisa 2) ja terviseseisundi kirjelduse vorm (lisa 3).“;
  4) paragrahvi 2 punktides 2–6 asendatakse sõnad „kutsehaigestumise raport“ sõnadega „kutsehaigestumise teatis“;
  5) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;
  6) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Sotsiaalministri 9. augusti 2012. a määruse nr 32 „Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord“ muutmine

  Sotsiaalministri 9. augusti 2012. a määruse nr 32 „Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord“ preambulis asendatakse number „23“ numbriga „25“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json