Teksti suurus:

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 4

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused“ muutmine

Vastu võetud 12.05.2016 nr 33

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 3 alusel.

Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruses nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused “;
2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Määrusega kehtestatakse iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused.“;
3) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) õe vastuvõtuteenus.“;
4) paragrahvi 2 lõige 1 ja § 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
5) määrust täiendatakse §-dega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:
§ 61. Õe vastuvõtuteenuse osutamine
(1) Eriarstiabi tegevusluba omavas asutuses võib õe vastuvõtuteenust osutada õde, kellel on:
1) rakenduslik kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridus;
2) vähemalt kahe järjestikuse aasta praktilise töö kogemus tervishoiuteenuse osutaja juures õendusabi valdkonnas;
3) viimase kahe aasta jooksul läbitud kutse- ja erialaseid täienduskoolitusi vähemalt 120 tunni ulatuses.
(2) Õe vastuvõtuteenuse osutaja peab tagama vajaduse korral arsti konsultatsiooni võimaluse siduserialal ambulatoorse eriarstiabi osutajaga, juhul kui äriühingul, sihtasutusel või füüsilisest isikust ettevõtjal endal puudub siduserialal eriarstiabi tegevusluba.
§ 62. Õe vastuvõtuteenus
(1) Õe vastuvõtuteenuse sisuks on patsiendi terviseteadlikkuse, enesehoolduse ja terviseseisundi jälgimisega seonduvad tervist säilitavad, edendavad ja haigusi ennetavad tegevused ning ägeda haiguse paranemisperioodis pikaajalise ja kroonilise haiguse toimetuleku õpetus koos arsti määratud ravi toetava õendustegevusega.
(2) Õe tegevusvaldkonnad on:
1) tervisealane nõustamine;
2) õendustoimingute tegemine;
3) arsti määratud raviprotseduuride ja uuringute tegemine;
4) arsti määratud laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine ja laboriuuringute tegemine;
5) dokumenteerimine;
6) õigusaktidega kehtestatud muude kohustuste täitmine;
7) grupipsühhoteraapia tegemine vastava pädevuse olemasolul, kui õe vastuvõtuteenust osutatakse vaimse tervise keskuses või vaimse tervise õe kabinetis.
(3) Tervisealase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:
1) patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine;
2) patsiendi nõustamine ja õpetamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks, sealhulgas turvalisuse tagamiseks;
3) nõustamine ägedast ja pikaajalisest haigusest taastumiseks, püsiva tervisehäire korral toimetuleku ja elukvaliteedi edendamiseks;
4) patsiendi ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine;
5) meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine;
6) pereliikmetele toimetuleku ja koduste hooldustoimingute õpetamine.
(4) Õe vastuvõtuteenuse osutamise käigustehtavad õendustoimingud ja uuringud on:
1) tervisenäitajate mõõtmine, hindamine ja jälgimine, sealhulgas vererõhk, pulsisagedus, hingamissagedus, kehakaal, kehamassiindeks, vaimse tervise hindamine, sõeluuringute tegemine alkoholi liigtarvitamise ja narkootikumide tarvitamise varajaseks avastamiseks, HIV testimine jm;
2) haiguspuhused õendustoimingud;
3) patsiendi tagasisuunamine raviarsti vastuvõtule, kui patsiendi seisundi hindamisel või jälgimisperioodil ilmnevad asjaolud, mis võivad olla aluseks varem määratud ravi- ja/või uuringuplaani ümberhindamiseks;
4) esmaabi andmine;
5) uuringumaterjalide võtmine arsti määratud laboriuuringute tegemiseks, pädevuse piires laboriuuringute tegemine ja uuringutulemuste hindamine ravistandardite alusel patsiendi terviseseisundi hindamiseks;
6) pädevuse piires patsiendi terviseseisundi hindamiseks uuringute tegemine ja uuringutulemuste hindamine ravistandardite alusel.
(5) Arsti otsuse alusel võib õde vastuvõtuteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmist:
1) raviplaani elluviimine, sealhulgas ravimite manustamine;
2) uuringute tegemine pädevuse piires ja arsti konsultatsiooni vajaduse hindamine.
(6) Õendustegevuse dokumenteerimisega seotud tegevused on:
1) dokumenteerimine vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele, sealhulgas sidevahendite teel nõustamise dokumenteerimine;
2) muude tervishoiuteenuse osutamisega seonduvate dokumentide vormistamine ja väljastamine.
(7) Õe vastuvõtuteenuse osutamisel vaimse tervise keskuses või vaimse tervise kabinetis peavad teenuse osutamisse olema kaasatud sotsiaaltöötaja ja kliiniline psühholoog.“;
6) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:
§ 71. Määruse rakendamine
Määruse § 61 lõike 1 punkte 1 ja 2 rakendatakse hiljemalt 1. detsembril 2020. a.“.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json