Teksti suurus:

Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 7

Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord

Vastu võetud 09.08.2012 nr 32
RT I, 13.08.2012, 3
jõustumine 01.09.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2014RT I, 10.09.2014, 113.09.2014
12.05.2016RT I, 19.05.2016, 201.07.2016

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 lõike 2 alusel.
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

§ 1.  Üldsäte

  Määrusega kehtestatakse puudega isiku kaardi (edaspidi kaart) vorm ja selle väljastamise kord.

§ 2.  Kaardi vorm ja sellele kantavad andmed

 (1) Puudega isikule väljastatakse kaart käesoleva määrusega kehtestatud vormis (lisatud).

 (2) Kaart on plastist, kahevärviline (oranž ja kollane), suurusega 54×86 mm.

 (3) Kaardi esiküljele kantakse järgmised andmed:
 1) kaardi number;
 2) isiku ees- ja perekonnanimi;
 3) isikukood ja sünniaeg;
 4) puude raskusaste;
 5) kaardi kehtivusaeg;
 6) kaardi väljaandja nimetus.

 (4) Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

§ 3.  Kaardi väljastamise kord

 (1) Kaarte väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

 (2) Kaardi saamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile asjakohane taotlus paberil või elektrooniliselt. Taotlusele kantakse järgmised andmed:
 1) isiku, kes kaarti taotleb või kellele kaarti taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 2) kaardi väljastamise viis (Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest või postiga);
 3) taotluse esitamise kuupäev;
 4) taotleja allkiri.

 (3) Kui taotluse esitab isiku seaduslik esindaja, lisatakse lõikes 2 sätestatud andmetele taotlusesse ka seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

 (4) Taotluse esitamise järel registreeritakse see Sotsiaalkindlustusametis ja kontrollitakse selle vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele.

 (5) Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 15 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 15 kalendripäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast.

 (6) Kaart väljastatakse kehtivusajaga, mis kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märgitud puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise kestuse tähtajaga.

 (7) Puude raskusastme ja lisakulude korduva või ennetähtaegse tuvastamise korral väljastatakse isikule uus kaart taotlust esitamata.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2012. a.

Lisa Puudega isiku kaardi vorm
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]