Teksti suurus:

Elbu niidurüdi püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 10

Elbu niidurüdi püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 12.05.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 4 lõike 2 punkti 131 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi niidurüdi (Calidris alpina schinzii) väljaspool kaitstavaid alasid asuv elupaik, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Niidurüdielupaiga kaitse alla võtmine

  (1) Elbu püsielupaigana võetakse kaitse alla niidurüdi elupaik Pärnu maakonnas Halinga vallas Pitsalu ja Tarva külas.

  (2) Püsielupaiga välis- ja vööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaardile1.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.   Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 5.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine ning jahipidamine, v.a linnujaht;
  2) sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevustel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning püsielupaiga valitseja nõusolekul tehtavatel kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalikel tegevustel.

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine;
  2) koosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile ja kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, kusjuures nende tegevuste käigus raiutud puidu kokku- ja väljavedu rasketehnikaga on lubatud vaid külmunud pinnase korral või kui püsielupaiga valitseja hinnangul pinnas seda võimaldab.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11.06.2015. a käskkirjaga nr 563 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json