Teksti suurus:

Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks vajalike dokumentide loetelu ja vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 17

Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks vajalike dokumentide loetelu ja vormid
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

Vastu võetud 23.09.2008 nr 58
RTL 2008, 81, 1123
jõustumine 01.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.01.2009RTL 2009, 10, 12530.01.2009
25.06.2009RTL 2009, 51, 75203.07.2009
21.03.2014RT I, 28.03.2014, 231.03.2014
29.12.2015RT I, 05.01.2016, 908.01.2016, rakendatakse alates 01.01.2016
12.05.2016RT I, 19.05.2016, 201.07.2016

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 16 lõike 11 alusel
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse püsiva töövõimetuse ekspertiisiks (edaspidi ekspertiis) vajalike dokumentide loetelu, ekspertiisi taotluse vorm tööealisele inimesele (lisa 2) ja terviseseisundi kirjelduse vorm (lisa 3).
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

§ 2.  Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks vajalikud dokumendid

  Püsiva töövõimetuse põhjuse tuvastamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
 1) töövigastuse korral – tööõnnetuse raport;
 2) kutsehaiguse korral – kutsehaigestumise teatis;
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]
 3) politseiteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise teatis, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]
 4) piirivalveteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise teatis, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]
 5) päästeteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise teatis, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]
 6) teenistuskohustuste täitmisel saadud vigastuse või teenistuskohustustega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise teatis, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistuskohustuste täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
[RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]
 7) vigastuse või haigestumise korral tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärjel – meditsiiniline dokument, millest nähtub põhjuslik seos tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii ja vigastuse või haigestumise vahel;
 8) vigastuse või haigestumise korral liiklusõnnetuse tagajärjel – politsei tõend liiklusõnnetuse kohta;
 9) vigastuse või haigestumise korral vägivallakuriteo tagajärjel – kohtuotsus või eeluurimisasutuse tõend kriminaalasja kohta.

§ 3.  Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalikud dokumendid
[Kehtetu - RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.

Lisa 1
[Kehtetu - RT I, 19.05.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

Lisa 2 Ekspertiisitaotlus tööealisele inimesele
[RT I, 01.06.2012, 7 - jõust. 04.06.2012]

Lisa 3 Terviseseisundi kirjeldus
[RTL 2009, 51, 752 - jõust. 03.07.2009]

Lisa 4
[Kehtetu RT I, 28.03.2014, 2 - jõust. 31.03.2014]