Teksti suurus:

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 18

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” muutmine

Vastu võetud 13.05.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt, välja arvatud § 2 lõike 51 esimeses lauses, sõna „toll“ tekstiosaga „toll või Politsei- ja Piirivalveamet“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) ostja nimi;“;

3) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toll või Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib riski hindamisele tuginedes, et Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva ühendusevälise riigi füüsilise isiku poolt tollile või Politsei- ja Piirivalveametile esitatud kauba pakendit ei ole avatud ning kaup vastab käibemaksutagastusega müügi kviitungil märgitud andmetele.“;

4) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „tolliasutuse pitsati“ tekstiosaga „asjaomase asutuse pitsati“.

§ 2. Määrus jõustub 2016. a 1. juulil.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json