Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2016, 19

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ muutmine

Vastu võetud 13.05.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 5, § 54 lõike 3, § 562 lõike 2 ja sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne 2016. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, annetuste ja välja viidud kasumi deklareerimisel ja informatsiooni esitamisel kohaldatakse kuni 2015. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–6, 8, 15 ja 22.“;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva määruse 2015. aasta 20. novembril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 2 ja 3 kohaldatakse kuni 2016. aasta 30. juunini tehtud väljamaksete kohta.“;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesoleva määruse 2015. aasta 20. novembril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 4 ja 8 kohaldatakse kuni 2016. aasta 31. oktoobrini välja viidud kasumi, makstud dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete kohta.“;

4) määruse lisad 2 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisad 4 ja 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 punktid 2 ja 4 jõustuvad 2016. aasta 1. juulil.

(2) Määruse § 1 punktid 3 ja 5 jõustuvad 2016. aasta 1. novembril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse“

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks“

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum“

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ning nendega seotud õigused“

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json