Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. jaanuari 2011. a määruse nr 4 „Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2018, 1

Sotsiaalministri 21. jaanuari 2011. a määruse nr 4 „Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 15.05.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kollektiivlepingu seaduse § 41 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 21. jaanuari 2011. a määruses nr 4 „Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu nimetus on kollektiivlepingute andmekogu, inglise keeles Estonian Collective Agreements Register.

(2) Andmekogu peetakse sõlmitud kollektiivlepingute säilitamise eesmärgil nende kehtivuse ajal, kollektiivlepingu pooltele nende kättesaadavaks tegemiseks, statistiliste andmete saamiseks ning kollektiivlepingu seaduse § 6 lõike 1 punktides 1 ja 3 määratud tingimuste kohta tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu vahel sõlmitud ja poolte kokkuleppel laiendatud kollektiivlepingu tingimuste avaldamiseks.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Andmekogu volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Vastutava ja volitatud töötleja õigused ja kohustused

(1) Vastutav töötleja:
1) juhib andmekogu pidamist, andes selleks volitatud töötlejale vajalikke juhiseid ja korraldusi;
2) kehtestab andmekogu andmetele juurdepääsu ja andmete töötlemise korra;
3) korraldab koostöös volitatud töötlejaga e-teenuste loomist ja andmekogu elektroonset andmevahetust teiste andmekogudega;
4) peab arvestust andmekogu andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaajate, väljastatud andmete aluse ja andmete väljastamise viisi üle;
5) sõlmib andmevahetuse kokkuleppeid õigusaktides sätestatud ulatuses;
6) täidab muid vastutavale töötlejale antud ülesandeid.

(2) Volitatud töötleja:
1) teeb või hangib andmekogu pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
2) tagab andmekogu pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogu pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
5) kõrvaldab andmekogu kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab andmekogu töö;
6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
7) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 2–9 nimetatud andmete puhul on juriidilise isiku andmete andjaks äriregister.”;

5) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kollektiivlepingu dokument on avalik, kui pooled on vastava loa andnud.

(2) Kollektiivlepingu dokument, mis ei ole avalik, väljastatakse taotluse alusel, mis esitatakse vastutavale töötlejale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Andmeväljastuse taotlust tuleb põhjendada ning näidata andmesaaja seotus kollektiivlepinguga.

(3) Teadus- ja rakendusuuringute tegemiseks väljastatakse isikustamata andmeid, esitades vastutavale töötlejale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse. Taotluse esitamisel tuleb selgitada andmesaamise vajadust.”;

7) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Andmekogu turbeaste on madal (L).”;

9) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kõiki andmekogusse kantud andmeid säilitatakse kümme aastat kollektiivlepingu lõppemisest arvates.

(2) Volitatud töötleja logib andmekogus kande vaatamise, muutmise, väljastamise ja päringu tegemise. Logisid säilitatakse 30 päeva viimase töötlemistoimingu tegemisest arvates.”;

10) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.”;

11) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister. Andmekogu likvideeritakse seaduses sätestatud korras.”.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json