Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2018, 3

Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega

Vastu võetud 16.05.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõike 1, välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 3, § 110 lõike 1, § 224 lõike 1 punktide 6 ja 8 ning § 295 lõike 1 alusel.

§ 1.   Siseministri 30. novembri 2015. a määruse nr 59 „Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg” muutmine

Siseministri 30. novembri 2015. a määruse nr 59 „Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vorm ja tehniline kirjeldus ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaeg” § 4 lõiget 11 täiendatakse punktidega 31–35 järgmises sõnastuses:

„31) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks riigi poolt tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „KOOLIÕPILANE”;
32) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel rakenduskõrgkoolis või ülikoolis saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „ÜLIÕPILANE”;
33) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks riigi poolt tunnustatud rakenduskõrgkooli, ülikooli või rahvusvahelise üliõpilasorganisatsiooni vahendatud praktikal osalemiseks saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „PRAKTIKANT”;
34) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa õppimiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud noorteprojekti või -programmi raames vabatahtlikuks teenistuseks saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „VABATAHTLIK”;
35) välismaalaste seaduse alusel tähtajalise elamisloa töötamiseks tegutsemiseks lapsehoidjana-koduabilisena saanud välismaalase elamisloakaardi puhul märge „AU PAIR”.”.

§ 2.   Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord” muutmine

Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 16 alusel töötamiseks praktika korras, kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et töötamine praktika korras toimub kutseõppe eesmärgil välisriigis asuva õppeasutuse vahendusel või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel ning on õppeprogrammi osa.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

„(10) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 15 alusel töötamiseks praktika korras esitatakse leping, milles sisalduvad järgmised andmed:
1) praktikaprogrammi kirjeldus;
2) praktika algus- ja lõppkuupäev;
3) praktika koht ja juhendamise tingimused;
4) praktikatundide arv;
5) lepingupoolte õigused ja kohustused.

(11) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 1061 alusel tegutsemiseks lapsehoidja-koduabilisena esitatakse leping, milles sisalduvad järgmised andmed:
1) välismaalase õigused ja kohustused;
2) välismaalase tööülesanded;
3) välismaalase töötundide arv;
4) välismaalasele makstava tasu suurus.”.

§ 3.   Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 68 „Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord” muutmine

Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 68 „Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord” § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppeasutus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit õppimiseks tähtajalise elamisloa saanud välismaalase, õppimiseks viisa saanud välismaalase ja välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktis 10 nimetatud Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse antud pikaajalise viisa või elamisloa alusel Eestis õppiva välismaalase ettenähtud ajal õppetööle mitteasumisest, elamisloa omamiseks nõutud ulatuses õppekava täitmata jätmisest, õppeasutusest eksmatrikuleerimisest, õpingute lõpetamisest või katkestamisest või välismaalasega praktikalepingu sõlmimisest või sõlmitud praktikalepingu lõpetamisest või välismaalase ajutisest õppima asumisest teise Euroopa Liidu liikmesriiki kahe nädala jooksul nimetatud asjaolu aset leidmisest arvates.”.

§ 4.   Siseministri 10. jaanuari 2017. a määruse nr 5 „Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu” muutmine

Siseministri 10. jaanuari 2017. a määruse nr 5 „Viisakleebise andmeväljale „MÄRKUSED” kantavate riigisiseste märgete loetelu” § 2 täiendatakse punktidega 7–11 järgmises sõnastuses:

„7) välismaalaste seaduse § 622 lõike 1 alusel õppimiseks riigi poolt tunnustatud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „KOOLIÕPILANE”;
8) välismaalaste seaduse § 622 lõike 1 alusel õppimiseks kõrgharidustaseme riiklikult tunnustatud õppekava alusel rakenduskõrgkoolis või ülikoolis väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „ÜLIÕPILANE”;
9) välismaalaste seaduse § 106 lõike 15 alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „PRAKTIKANT”;
10) välismaalaste seaduse § 106 lõike 14 punktis 2 nimetatud teadusliku tegevuse alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „TEADLANE”;
11) välismaalaste seaduse § 1061 alusel väljaantavale viisakleebisele kantakse märge „AU PAIR”.”.

§ 5.   Siseministri 12. jaanuari 2017. a määruse nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad” muutmine

Siseministri 12. jaanuari 2017. a määruses nr 7 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „punktide 1, 2 ja 7” tekstiosaga „punktide 1, 2, 7 ja 8”;

2) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Võõrustamislepingus peavad sisalduma järgmised andmed:
1) välismaalase nimi ja kvalifikatsioon;
2) võõrustava asutuse nimi, registrikood, kontaktisiku nimi ja ametikoht;
3) teadus- või arendustöö kestus, mille jaoks välismaalasele elamisluba taotletakse, ja
4) finantseerimisallikas.”;

3) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Vastuvõttev perekond, kes soovib tööle võtta välismaalaste seaduse § 1814 alusel tähtajalist elamisluba töötamiseks taotlevat välismaalast, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kirjalikule kutsele lepingu, milles sisalduvad järgmised andmed:
1) välismaalase õigused ja kohustused;
2) välismaalase tööülesanded;
3) välismaalase töötundide arv;
4) välismaalasele makstava tasu suurus.”.

§ 6.   Määrus jõustub 23. mail 2018. aastal.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json