Teksti suurus:

Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2018, 7

Välismaalaste seaduses sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord

Vastu võetud 04.12.2015 nr 68
RT I, 10.12.2015, 4
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 117.01.2017, osaliselt 18.01.2017
16.05.2018RT I, 19.05.2018, 323.05.2018

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 295 lõike 1 alusel.

§ 1.   Välismaalase teavitamiskohustuse täitmine

  (1) Välismaalane, kellele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 1 alusel, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit perekonnaseisu muutumisest kahe nädala jooksul perekonnaseisu muutumisest arvates, kui perekonnaseisu muutumine on registreeritud välisriigis.

  (2) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane teavitab Politsei- ja Piirivalveametit enda kriminaalkorras karistamisest kahe nädala jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates, kui välismaalasele on määranud karistuse välisriigi õiguskaitseorgan.

  (3) Välismaalane, kellele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 4 alusel, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit töötamistingimuste muutmisest, lepingu lõpetamisest ja töösuhte lõppemisest kahe nädala jooksul nimetatud asjaolude aset leidmisest arvates.

  (4) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane, kellele elamisloa andmise tingimuseks on kindlustuskaitse olemasolu, teavitab viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit enda haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumist tagava kindlustuslepingu lõppemisest või lõpetamisest või ravikindlustuse seaduses sätestatud ravikindlustuse lõppemisest, kui selle tulemusel isikul kindlustuskaitse Eestis puudub.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (5) Elamisloa alusel Eestis viibiv välismaalane teavitab Politsei- ja Piirivalveametit välisriigi relvajõududesse ajateenistusse minemisest, välisriigi relvajõududes tegevteenistusse või lepingulisse teenistusse astumisest, reservi arvamisest või erru minemisest viivitamata.

  (51) Välismaalane, kelle lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel ja kelle majutus ei ole korraldatud tööandja poolt või kaudu, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit enda majutuse asukoha või majutuse tingimuste muutumisest, välja arvatud juhul, kui nimetatud asjaolu nähtub riiklikust registrist.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (6) Välismaalane teavitab Politsei- ja Piirivalveametit käesoleva paragrahvi lõigetes 1–51 nimetatud asjaoludest kirjalikult ning lisab teatele nimetatud asjaolu tõendava dokumendi või selle koopia.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (7) Välismaalane, kellele on antud elamisluba välismaalaste seaduse § 1972 alusel, teavitab Politsei- ja Piirivalveametit investeeringu, mille alusel tähtajaline elamisluba ettevõtluseks anti, muutumisest.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

§ 2.   Tööandja teavitamiskohustuse täitmine

  (1) Tööandja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit viivitamata välismaalase tööle asumisest, lühiajalise töötamise registreerinud välismaalasega töösuhte aluseks oleva lepingu sõlmimata jätmisest, välismaalase tööle asumata jätmisest, töötamiseks antud tähtajalises elamisloas kindlaks määratud töötamise tingimuste muutmisest, töösuhte aluseks oleva lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest ja välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest, välja arvatud juhul, kui nimetatud asjaolud nähtuvad töötamise registrist.

  (11) Tööandjal ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamiskohustust, kui välismaalane töötab Eestis välismaalaste seaduse § 105 alusel.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (2) Teadus- ja arendusasutus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit välismaalasega sõlmitud võõrustamislepingu lõpetamisest viivitamata.

  (21) Tööandja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit välismaalase majutuse asukoha või majutuse tingimuste muutumisest, kui välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 lõike 10 alusel ja välismaalase majutus on korraldatud tööandja poolt või kaudu, välja arvatud juhul, kui nimetatud asjaolu nähtub riiklikust registrist.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (22) Vastuvõttev üksus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit töötamise tingimuste muutumisest, kui välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 lõike 13 alusel.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (3) Tööandja teavitab Politsei- ja Piirivalveametit käesoleva paragrahvi lõigetes 1–22 nimetatud asjaoludest kirjalikult.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 3.   Õppeasutuse teavitamiskohustuse täitmine

  (1) Õppeasutus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit õppimiseks tähtajalise elamisloa saanud välismaalase, õppimiseks viisa saanud välismaalase ja välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktis 10 nimetatud Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse antud pikaajalise viisa või elamisloa alusel Eestis õppiva välismaalase ettenähtud ajal õppetööle mitteasumisest, elamisloa omamiseks nõutud ulatuses õppekava täitmata jätmisest, õppeasutusest eksmatrikuleerimisest, õpingute lõpetamisest või katkestamisest või välismaalasega praktikalepingu sõlmimisest või sõlmitud praktikalepingu lõpetamisest või välismaalase ajutisest õppima asumisest teise Euroopa Liidu liikmesriiki kahe nädala jooksul nimetatud asjaolu aset leidmisest arvates.
[RT I, 19.05.2018, 3 - jõust. 23.05.2018]

  (2) Õppeasutus teavitab Politsei- ja Piirivalveametit käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest kirjalikult.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

/otsingu_soovitused.json