Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.05.2022, 7

Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ muutmine

Vastu võetud 13.05.2022 nr 56

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 27 lõike 3, arhiiviseaduse § 6 lõike 2 ja avaliku teabe seaduse § 434 lõike 12 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruses nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 27 lõike 3, arhiiviseaduse § 6 lõike 2 ja avaliku teabe seaduse § 434 lõike 12 alusel.“;

2) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määruse 4. peatükis asutusele sätestatu kohaldub avalike ülesannete täitmist puudutavas osas kõigile avalikke ülesandeid täitvatele isikutele.“;

3) paragrahvi 3 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „teabehalduse alategevuse tähenduses“;

4) määrust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Andmehalduse täpsemad nõuded ja tingimused

(1) Riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu vastutav töötleja dokumenteerib ja rakendab andmekvaliteedi seire ja haldamise protsessi, millega tagatakse riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude andmete kvaliteet vastavalt õigusaktidele.

(2) Statistikaamet koostab juhised riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude üldandmete ja andmekogus töödeldavate andmete kirjelduse koostamiseks ning andmete kvaliteedi tagamiseks. Juhised kooskõlastatakse enne Statistikaameti veebilehel avaldamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.“;

5) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

„(91) Riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu vastutav töötleja tagab § 161 lõikes 1 sätestatud nõude täitmise hiljemalt 31. detsembril 2023. a.

(92) Statistikaamet avalikustab § 161 lõikes 2 nimetatud juhised hiljemalt 31. mail 2022. a.“.

Kaja Kallas
Peaminister

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json