Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2012, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” muutmine

Vastu võetud 13.06.2012 nr 48

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 96 lõike 8 ja § 100 lõike 7 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Eksami läbiviimise aja ja koha määrab liiklusregistri büroo isiku eksamile registreerimisel. Eksamile registreerimisel lepib isik Maanteeametiga kokku eksamisõiduki kasutamise võimaluses.”;

2) paragrahvi 10 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eksamineerija hindab mootorratta- või mopeedijuhi sõidueksami teist järku, olles ise järelsõitvas sõidukis, kasutades juhiste andmiseks sidevahendit. Kerge neljarattalise AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja sõidueksami vastu võtmisel võib eksamineerija istuda ka eksamisõidukis.

(6) Mootorratta- või mopeedijuht peab sõidueksamil kandma kollakas-rohelist ohutusvesti, mille seljaosal on kirje „Sõidueksam” (tähe kõrgus peab olema vähemalt 50 mm). Ohutusvest peab olema standardi EVS-EN 471 „Hoiatusrõivad professionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded” kohane vähemalt 2. klassi ohutusvest või -riietus. Mootorratta- või mopeedijuht peab sõidueksamil kandma nõuetekohast turvariietust ja -varustust, välja arvatud „Liiklusseaduse” § 33 lõikes 5 nimetatud sõidukitega sõidueksami sooritamisel”;

3) paragrahvi 10 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Mopeedijuhi sõidueksami teine järk võetakse vastu vähese liiklustihedusega teedel. Kaherattalise AM-kategooria mootorsõidukiga kontrollitavad sõiduelemendid peavad vastama mootorrattajuhile ettenähtud kontrollitavatele oskustele ja käitumisele, välja arvatud harjutused kiirusel 50 km/h ja kiirteel või samalaadsel teel sõitmisel. Kerge neljarattalise AM-kategooria sõidukiga kontrollitavad sõiduelemendid peavad vastama B-kategooria autojuhile ettenähtud kontrollitavatele oskustele ja käitumisele (või nende põhimõtetele), välja arvatud kiirteel või samalaadsel teel sõitmisel.”;

4) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Isikud, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari ning kellel ei ole mootorsõiduki juhtimisõigust ning kes soovivad taotleda AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja juhiluba, peavad edukalt sooritama liiklusteooria- ja sõidueksami.”;

5) paragrahvi 20 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 5 kohane foto, kui liiklusregistri andmebaasis isiku elektrooniline foto puudub või on vanem kui 3 aastat.”;

6) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui esmase juhiloa omanik on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta. Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu liiklusregistri büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist. Esmase juhiloa omanik peab esitama § 4 lõikes 2 nimetatud dokumendid. Juhi koolituskursuse tunnistus tuleb esitada juhul, kui liiklusregistris puuduvad andmed nõutavate erikursuste ja juhi lõppastme koolituse läbimise kohta.”;

7) paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eestis väljaantud juhiluba vahetatakse omaniku taotluse alusel kehtivuse lõppemisel, kõlbmatuks muutumisel, omaniku isikuandmete või sõiduki juhtimisõiguse kategooria muutumisel või kui fotolt ei ole võimalik ära tunda juhiloa omanikku. Juhiluba tuleb vahetada ka juhul, kui juhi terviseseisund ei luba juhtida juhiloal vastava tähisega märgitud mootorsõidukit või kui juhiloale tuleb kanda juhi tervislikku seisundit tähistav kood või seda koodi on vaja muuta.”;

8) paragrahvi 22 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 5 kohane foto, kui liiklusregistri andmebaasis isiku elektrooniline foto puudub või on vanem kui 3 aastat.”;

9) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piiratud juhtimisõiguse või kuni 15-aastasel mopeedi juhtimisõiguse taotlejal tuleb esitada liiklusregistri büroole lisaks § 4 lõikes 2 toodud dokumentidele lapsevanema või muu seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.”;

10) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määruse lisas 7 nimetatud BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- ja D1E-kategooria eksamisõidukeid, mis ei vasta lisa 7 punktis 1 esitatud miinimumnõuetele, kuid mida on kasutatud määruse jõustumise ajal või enne seda, võib kasutada kuni 2013. aasta 30. septembrini.”;

11) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa komisjoni direktiiv 2011/94/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (ELT L 314, 29.11.2011, lk 31–34).”;

12) määruse lisad 3, 7 ja 12 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

13) määrust täiendatakse lisaga 16¹ (lisatud).

Juhan Parts
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 3 Sõidueksami esimeses järgus eksamineeritavale esitatavad nõuded ja tema tegevuse hindamine

Lisa 7 Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele

Lisa 12 Juhiloa näidis

Lisa 16.1 Euroopa Ühenduse ja Euroopa Liidu juhiloa näidis

/otsingu_soovitused.json