Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses arhiiviseaduse jõustumisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2012, 6

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses arhiiviseaduse jõustumisega

Vastu võetud 13.06.2012 nr 44

Määrus kehtestatakse arhiiviseaduse § 6 lõike 2, avaliku teabe seaduse § 58 lõike 1, avaliku teenistuse seaduse § 93 lõike 3 ja § 100 lõike 1, digitaalallkirja seaduse § 43 lõike 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4, ehitusseaduse § 55 lõike 2, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 1 (RT I 2004, 24, 163), Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse § 2 lõike 1, isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 1, julgeolekuasutuste seaduse § 111 lõike 2, loomakaitseseaduse § 39 lõike 3, § 40 lõike 3 ja § 41 lõike 2, muinsuskaitseseaduse § 12 lõike 5, ravimiseaduse § 79 lõike 1, riigivapi seaduse § 18 lõike 4, surma põhjuse tuvastamise seaduse § 32 lõike 3, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 271 lõike 1 ja § 501 lõike 1, töölepingu seaduse § 134 lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 27 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” § 4 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) dokumentide hoidmise ja hävitamise kord kooskõlas „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirjaga (edaspidi „Arhiivieeskiri”)”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” § 81 lõikes 2 asendatakse lauseosa „„Arhiiviseaduse” §-dele 34 ja 35” lauseosaga „„Arhiiviseadusele””.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2003. a määruse nr 164 „Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2003. a määruse nr 164 „Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord” §-st 17 jäetakse välja lauseosa „(RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480)”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a määruse nr 253 „Euroopa Liidu dokumentide menetlemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a määruse nr 253 „Euroopa Liidu dokumentide menetlemise kord” § 14 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Liidu dokumentide menetlemise käigus saadud ja loodud dokumendid hõlmatakse asutuse dokumentide loetelus ja säilitatakse vastavalt „Arhiiviseaduses” ning „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirjas sätestatule.”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2001. a määruse nr 352 „Julgeolekuasutuste riigivara registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2001. a määruse nr 352 „Julgeolekuasutuste riigivara registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 16 lõikest 2 jäetakse välja lauseosa „(RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597)”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 181 „Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutusettevõtetele esitatavad nõuded ning nende ettevõtete tunnustamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 181 „Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutusettevõtetele esitatavad nõuded ning nende ettevõtete tunnustamise kord” §-st 37 jäetakse välja lauseosa „(RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480)”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 2. mai 1996. a määruse nr 124 „Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimääruse, konkursi korraldamise ja atesteerimise korra, atesteerimislehe vormi ja atesteerimislehe täitmise juhendi kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 2. mai 1996. a määruses nr 124 „Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimääruse, konkursi korraldamise ja atesteerimise korra, atesteerimislehe vormi ja atesteerimislehe täitmise juhendi kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse lauseosa „paragrahvi 98 lõike 2 alusel” lauseosaga „paragrahvi 100 lõike 1 alusel”;

2) määrusega kinnitatud „Atesteerimislehe täitmise juhendi” punkti 9 alapunktist 4 jäetakse välja lauseosa „arhiiviseaduse (RT I 1998, 36/37, 552) paragrahvi 42 lõike 7 tähenduses”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord” § 5 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) asi on arhivaal „Arhiiviseaduse” tähenduses.”.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2010. a määruse nr 156 „Pensionistaaži andmete kogumise ja riiklikku pensionikindlustuse registrisse kandmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2010. a määruses nr 156 „Pensionistaaži andmete kogumise ja riiklikku pensionikindlustuse registrisse kandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse lauseosa „Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1998. a määrusele nr 308 „Arhiivieeskirja kinnitamine”” lauseosaga „„Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirjale”;

2) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse lauseosa „Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1998. a määruses nr 308 „Arhiivieeskirja kinnitamine”” lauseosaga „„Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirjas”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 162 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruses nr 162 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja lauseosa „ja kooskõlas „Andmekogude seaduse” § 32 lõikega 1”;

2) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja lauseosa „(RT I 1996, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480)”;

3) paragrahvi 21 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Registri likvideerimine toimub kooskõlas „Avaliku teabe seaduses” ja „Arhiiviseaduses” sätestatud nõuetega.”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 21. veebruari 2005. a määruse nr 35 „Ravimiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. veebruari 2005. a määruses nr 35 „Ravimiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Ravimiseaduse” § 79 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 13 lõikest 1 jäetakse välja lauseosa „(RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188)”.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määruse nr 401 „Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määruses nr 401 „Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Riigivapi seaduse” § 18 lõike 4 alusel.”;

2) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registri laiendamise ja likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus kooskõlas „Avaliku teabe seaduse” ja „Arhiiviseadusega”.”.

§ 13.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruse nr 405 „„Riikliku ehitisregistri” asutamine ja pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruses nr 405 „„Riikliku ehitisregistri” asutamine ja pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Ehitusseaduse” § 55 lõike 2 ja § 76 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrit peetakse vastavalt „Ehitusseadusele”, „Avaliku teabe seadusele”, käesolevale määrusele ning muudele õigusaktidele.”;

3) paragrahvi 32 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Registri likvideerimine toimub kooskõlas „Avaliku teabe seaduses” ja „Arhiiviseaduses” sätestatud nõuetega.”.

§ 14.  Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 245 „Surma põhjuste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruses nr 245 „Surma põhjuste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Surma põhjuse tuvastamise seaduse” § 32 lõike 3 alusel.”;

2) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse lauseosa „„Arhiiviseaduse” §-dele 34 ja 35” lauseosaga „„Arhiiviseadusele””.

§ 15.  Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 358 „Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 358 „Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” §-st 10 jäetakse välja lauseosa „(RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480)”.

§ 16.  Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määruse nr 149 „Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määruse nr 149 „Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus” § 13 lõikes 2 asendatakse lauseosa „„Arhiiviseaduse” §-dele 34 ja 35” lauseosaga „„Arhiiviseadusele””.

§ 17.  Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määruse nr 148 „Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määruse nr 148 „Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus” § 16 lõikes 2 asendatakse lauseosa „„Arhiiviseaduse” §-dele 34 ja 35” lauseosaga „„Arhiiviseadusele””.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Reinsalu
Kaitseminister haridus- ja teadusministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json