Teksti suurus:

Surma põhjuste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2012, 21

Surma põhjuste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 13.12.2007 nr 245
RT I 2007, 67, 418
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2012RT I, 19.06.2012, 622.06.2012

Määrus kehtestatakse „Surma põhjuse tuvastamise seaduse” § 32 lõike 3 alusel
[RT I, 19.06.2012, 6 - jõust. 22.06.2012]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine

  Riikliku sotsiaalpoliitika väljatöötamiseks, rahvastiku koostise ja terviseseisundi hindamiseks ning sotsiaal- ja tervisevaldkonna ennetustegevuste planeerimiseks asutatakse riiklik register ametliku nimega «Surma põhjuste register» (edaspidi register), inglise keeles «Estonian Causes of Death Registry».

§ 2.  Registri vastutav töötleja ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise Arengu Instituut.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 3.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) paberkandjal alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud registriandmetest.

§ 4.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, kaitstes andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) tervikluse osas, kaitstes andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsuse osas, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K1 T1 S2.

§ 5.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Alusdokumentidelt kantakse surnu kohta registrisse järgmised isikuandmed:
  1) surnu ees- ja perekonnanimi;
  2) surnu isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg kuupäeva täpsusega, perinataalsurma korral ka sünni kellaaeg;
  3) surnu sugu;
  4) surnu sünni- ja elukoht;
  5) surnu kodakondsus;
  6) statistilisel eesmärgil ja vabatahtlikkuse alusel saadud andmete põhjal kantakse registrisse andmed surnu rahvuse (kuni 16-aastaselt surnu puhul ema andmed), hariduse (kuni 6-aastaselt surnu puhul ema andmed), sotsiaal-majandusliku seisundi ja ameti (kuni 16-aastaselt surnu puhul ema andmed) ning perekonnaseisu (kuni 6-aastaselt surnu puhul ema andmed) kohta.

  (2) Alusdokumentidelt kantakse surnu kohta registrisse terviseandmed, sealhulgas alla üheaastase lapse ema järgmised terviseandmed:
  1) perinataalsurma korral raseduskestus täisnädalates sünnihetkel, lapse/loote ajalisus ja seisund, sündinud laste arv ning ema haigus ja haigusseisundid sünnituse ja raseduse ajal;
  2) sünnimass (perinataalsurma ja ühe kuu vanuses surnu puhul).

  (3) Alusdokumentidelt kantakse surma aja kohta registrisse järgmised andmed:
  1) surma aeg kuupäeva täpsusega, perinataalsurma korral ka surma kellaaeg;
  2) perinataalsurma korral märge, kas surm saabus enne sünnitustegevust, sünnituse ajal, pärast sünnitust või teadmata ajal.

  (4) Alusdokumentidelt kantakse surma põhjuse kohta registrisse järgmised andmed:
  1) vahetu surmapõhjus, varasem põhjus, surma algpõhjus ja välispõhjus;
  2) muud surma soodustanud olulised seisundid, mis ei seondu vahetu surmapõhjusega;
  3) perinataalsurma korral lapse (loote) ja ema haigused või seisundid, mis põhjustasid lapse (loote) surma;
  4) surma tinginud asjaolud;
  5) surma põhjuse määramise viis;
  6) surma põhjuse määramise koht ja kuupäev ning surma põhjuse määranud arsti amet.

  (5) Alusdokumentidelt kantakse välispõhjustest tingitud surma asjaolude kohta registrisse järgmised andmed:
  1) välispõhjustest tingitud surma korral vigastuse või mürgistuse saamise aeg, koht ja asjaolud ning vigastatu tegevus juhtumi toimumise ajal;
  2) kriminaaltoimiku number.

  (6) Surma põhjuse andmete esitaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) arstliku surmateatise koostanud arsti nimi ja registreerimistõendi number;
  2) selle raviasutuse andmed, kus arstlik surmateatis on koostatud.

  (7) Alusdokumentidelt kantakse arhiveerimistunnuste kohta registrisse järgmised andmed:
  1) arstliku surmateatise number ja liik, vajadusel asendatava surmateatise number;
  2) perinataalsurma korral märge, kas arstlik surmateatis täideti surnultsündinule või 0–6 päeva vanuses surnule;
  3) arstliku surmateatise koostamise koht ja kuupäev;
  4) perekonnaseisuasutuses koostatud surmaakti number ja kuupäev ning perekonnaseisuametniku ja -asutuse andmed.

  (8) Registri volitatud töötleja kasutab registrisse kantud andmete kodeerimisel järgmisi klassifikaatoreid, tunnust ja koodi:
  1) rahvusvaheline haiguste klassifikaator – surmapõhjuste andmete osas;
  2) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator – surnu sünni-, elu- ja surmakoha andmete osas;
  3) riikide ja territooriumide laiendatud klassifikaator – surnu sünni-, elu- ja surmakoha andmete osas;
  4) kodakondsusnimistu tunnus – surnu kodakondsuse andmete osas;
  5) rahvuste klassifikaator – surnu rahvuse või kuni 16-aastaselt surnu puhul ema rahvuse andmete osas;
  6) rahvusvaheline ühtne hariduse liigituse kood – surnu hariduse või kuni 6-aastaselt surnu puhul ema hariduse andmete osas;
  7) ametite klassifikaator – surnu ameti või kuni 16-aastaselt surnu puhul ema ameti andmete osas ning arstliku surmateatise koostaja andmete osas;
  8) tervishoiuteenuste pakkujate koondklassifikaator – arstliku surmateatise koostaja andmete osas;
  9) Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator – arstliku surmateatise koostaja andmete osas.

§ 6.  Registrisse kantud andmete õiguslik tähendus

  Registri andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk ANDMETE REGISTRISSE KANDMINE 

§ 7.  Andmete esitajad

  (1) Surma põhjuse tuvastanud tervishoiuteenuse osutajad ja riiklikud ekspertiisiasutused esitavad registrile andmed kord kuus «Surma põhjuse tuvastamise seaduses» sätestatud korras koostatud alusdokumendil.

  (2) Välisministeerium esitab registrile andmed alusdokumendil väljaspool Eestit surnud Eesti kodaniku või Eestis alalist elamisluba omanud isiku surma kohta juhul, kui Välisministeeriumi on nende isikute surmast konsulaarsuhete Viini konventsiooni alusel teavitatud.

  (3) Perekonnaseisuasutused esitavad registrile andmeid kord kuus perekonnaseisuametnike poolt täidetud alusdokumendil, kuhu on kantud surma registreerima tulnud isiku poolt vabal tahtel antud andmed.

§ 8.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  (1) Andmete alusdokumentideks on sotsiaalministri poolt «Surma põhjuse tuvastamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel kehtestatud arstlik surmateatis ja Välisministeeriumi poolt edastatud dokument.

  (2) Alusdokumendid edastatakse registrisse paberkandjal.

§ 9.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Registri volitatud töötleja kannab edastatud andmed alusdokumentidelt registri digitaalsesse andmebaasi 30 tööpäeva jooksul pärast andmete saamist.

  (2) Alusdokumentidelt registrisse kantud andmete alusel sisestab registri volitatud töötleja registrisse § 5 lõikes 8 nimetatud klassifikaatorid, tunnuse ja koodi.

  (3) Andmete kandmisel registrisse säilitatakse andmed kande tegija kohta ning kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 10.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 alusel kehtestatud korras.

§ 11.  Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registri volitatud töötleja vastutab tema poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

  (2) Registri volitatud töötlejal on õigus teha järelepärimisi andmete esitajatele, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete tervikluse ja õigsuse osas.

  (3) Andmete registrisse kandmisel tekkinud vigade avastamise korral on registri volitatud töötleja kohustatud vead 3 tööpäeva jooksul parandama.

  (4) Registri volitatud töötleja säilitab teabe registrisse andmete lisamise ning nende parandamise kohta.

4. peatükk REGISTRI ANDMETE SÄILITAMINE JA JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE 

§ 12.  Registri andmete säilitamine

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse alatiselt.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse 15 aastat.

  (3) Paragrahvi 9 lõikes 3 ja § 11 lõikes 4 nimetatud andmeid säilitatakse 5 aastat.

  (4) Registri alusdokumendid hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivi vastavalt „Arhiiviseadusele”.
[RT I, 19.06.2012, 6 - jõust. 22.06.2012]

§ 13.  Järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri pidamises puuduste ilmnemise korral likvideerib volitatud töötleja järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

5. peatükk REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 14.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 15.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseadusega».

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Määruste muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json