Teksti suurus:

Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2012, 22

Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise tähtajad ning tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Vastu võetud 26.11.2002 nr 358
RT I 2002, 97, 568
jõustumine 01.12.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2012RT I, 19.06.2012, 622.06.2012

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tagasipöördumistunnistuse või tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemine

  (1) Tagasipöördumistunnistuse või tagasipöördumise loa väljaandmise taotleja esitab Eesti välisesindusele vormikohase taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud määruses sätestatud dokumendid.

  (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid, arvestades «Isikut tõendavate dokumentide seadusest» tulenevaid erisusi.

§ 2.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus peab olema täidetud eesti keeles, trükitähtedega ning sellel ei tohi olla parandusi. Taotlusel peavad olema täidetud kõik väljad, mis on ette nähtud täitmiseks taotleja poolt. Taotlus tuleb täita tumedas kirjas viisil, mis tagaks esitatud andmete säilimise. Taotlus tagasipöördumise loa väljaandmiseks võib olla täidetud eesti, inglise või vene keeles.

  (2) Taotluse allkirjaväljale kirjutab taotleja allkirja omakäeliselt, kinnitades taotluses esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust.

  (3) Kui teovõimeline taotleja ei ole võimeline taotlusele alla kirjutama, jäetakse allkirjaväli tühjaks ja taotluse vastuvõtnud ametnik teeb taotlusele märke selle põhjuse kohta.

§ 3.   Piiratud teovõimega isiku taotlusele esitatavate nõuete erisused

  (1) Täisealine piiratud teovõimega taotleja ei pea taotlusele allkirja andma.

  (2) Piiratud teovõimega taotleja eest kirjutab taotlusele alla tema seadusjärgne esindaja.

  (3) Vähemalt 15-aastane alaealine annab taotlusele allkirja omakäeliselt.

2. peatükk TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE JA TAGASIPÖÖRDUMISE LOA VÄLJAANDMISE TAOTLEMISEL ESITATAVAD TÕENDID 

§ 4.   Foto

  (1) Taotleja lisab taotlusele 2 ühesugust fotot mõõtmetega 40×50 mm.

  (2) Fotol peab isik olema kujutatud otsevaates, ilma peakatteta, erariietes ja heledal taustal. Foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada.

§ 5.   Riigilõivu tasumine

  (1) Kui taotluse läbivaatamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, lisab taotleja taotlusele riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

  (2) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasumisele kuuluva riigilõivu määra vähendamise kohta (otsuse number, kuupäev).

§ 6.   Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa korduva väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid

  Kui tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotlemise põhjuseks on varem välja antud tagasipöördumistunnistuse või tagasipöördumise loa kasutamiskõlbmatuks muutumine, hävimine või kaotamine, lisab taotleja taotlusele omakäeliselt kirjutatud seletuskirja tagasipöördumistunnistuse või tagasipöördumise loa kasutamiskõlbmatuks muutumise, hävimise või kaotamise kohta.

§ 7.   Seadusjärgset esindusõigust tõendav dokument

  Kui taotlusele kirjutab alla seadusjärgne esindaja, lisab ta taotlusele esindusõigust tõendava dokumendi lihtkoopia.

3. peatükk TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE JA TAGASIPÖÖRDUMISE LOA VÄLJAANDMISE TAOTLEMISEL ESITATAVAD ANDMED 

§ 8.   Taotluses esitatavad andmed

  (1) Tagasipöördumistunnistuse väljaandmise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) eelmised perekonnanimed;
  4) sünniaeg ja -koht;
  5) isikukood;
  6) kodakondsus;
  7) tagasipöördumistunnistuse taotlemise põhjus;
  8) elukoht Eestis;
  9) kontaktandmed asukohariigis.

  (2) Tagasipöördumise loa väljaandmise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) eelmised perekonnanimed;
  4) sünniaeg ja -koht;
  5) isikukood;
  6) kodakondsus;
  7) tagasipöördumise loa taotlemise põhjus;
  8) isikut tõendava dokumendi liik;
  9) elamisloa kehtivusaeg;
  10) elukoht Eestis;
  11) kontaktandmed asukohariigis.

  (3) Kui taotlusele kirjutab alla seadusjärgne esindaja, esitab ta lisaks lõigetes 1 ja 2 loetletule ka enda ees- ja perekonnanime ja isikukoodi.

§ 9.   Isikuandmete kaitse

  Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283; 2002, 61, 375; 63, 387) ja «Andmekogude seadusele» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387).

§ 10.   Taotluste ja dokumentide säilitamine

  Esitatud taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse «Arhiiviseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
[RT I, 19.06.2012, 6 - jõust. 22.06.2012]

4. peatükk TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUSE JA TAGASIPÖÖRDUMISE LOA VÄLJAANDMISE TÄHTAJAD 

§ 11.   Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Eesti välisesindus annab tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa välja või keeldub nimetatud toimingu sooritamisest üldjuhul kolme tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

  (2) Tagasipöördumistunnistuse ja tagasipöördumise loa väljaandmisest keeldumise ja selle põhjused teeb välisesindus taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul dokumendi väljaandmisest keeldumise päevast arvates taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2002. a.

/otsingu_soovitused.json