Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2013, 1

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 11.06.2013 nr 18

Määruste muudatused kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 10 lõike 2 punkti 3, § 12 lõike 4 ja § 19 lõike 4 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 15. juuli 2010. a määruse nr 32 „Meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine” avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 15. juuli 2010. a määruses nr 32 „Meetme „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine” avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) lähetuskulu, sealhulgas päevaraha, majutuskulu, transpordikulu ja reisikindlustus;”;

2) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projekti elluviimisega seotud hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” kehtestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;”;

3) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

„121) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

4) paragrahvi 20 lõike 2 punktid 13 ja 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhul, kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projektiga seotud hanke maksumus on suurem kui 3000 eurot (ilma käibemaksuta). Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;
14) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes ja partner on, täidab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punktis 13 sätestatut ning tagab, et partner täidab käesoleva paragrahvi punktides 12 ja 121 sätestatut;”;

5) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 2. Haridus- ja teadusministri 26. aprilli 2011. a määruse nr 18 „Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 26. aprilli 2011. a määruses nr 18 „Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõike 2 punktid 14 ja 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) küsib ja tagab, et partner küsib vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui toetuse saaja ja partner ei pea lähtuma „Riigihangete seadusest”, välja arvatud „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 22 punktis 11 sätestatud tingimustel, asjade ja teenuste hankimisel alates 5000 eurost (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;
15) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta), kui toetuse saajal või partneril on kohustus järgida „Riigihangete seaduses” sätestatut. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

2) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 3. Haridus- ja teadusministri 16. aprilli 2009. a määruse nr 40 „Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus” avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. aprilli 2009. a määruses nr 40 „Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus” avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) lähetuskulu, sealhulgas päevaraha, majutuskulu, transpordikulu ja reisikindlustus, kui töötaja töötab projekti heaks töölepingu või avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirja või korralduse alusel;”;

2) paragrahvi 19 punktid 131 ja 132 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„131) järgib projektiga seotud hangete korraldamisel käesoleva paragrahvi punktides 132 ja 133 sätestatud nõudeid ning tagab, et partner järgib „Riigihangete seaduses” ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 141 sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” tähenduses ja partner on;
132) järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid, kui toetuse saajal ja partneril ei ole seadusest või käesoleva määruse punktist 13 tulenevalt kohustust järgida „Riigihangete seaduses” sätestatut;”;

3) paragrahvi 19 täiendatakse punktiga 133 järgmises sõnastuses:

„133) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui ostetava asja või teenuse maksumus on vähemalt 10 000 eurot (ilma käibemaksuta) ning toetuse saajal ja partneril ei ole seadusest või käesoleva paragrahvi punktist 13 tulenevalt kohustust järgida „Riigihangete seaduses” sätestatut. Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

4) paragrahvi 19 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta), kui toetuse saajal või partneril on seadusest või käesoleva paragrahvi punktist 13 tulenev kohustus järgida „Riigihangete seaduses” sätestatut. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

5) paragrahvi 19 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hangetega seotud dokumendid;”;

6) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 4. Haridus- ja teadusministri 6. mai 2010. a määruse nr 23 „Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 6. mai 2010. a määruses nr 23 „Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projekti elluviimisega seotud hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” kehtestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;”;

2) paragrahvi 19 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

3) paragrahvi 19 punktid 15 ja 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid ning teostab hinnavõrdlust ja säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje, samuti küsib vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projektiga seotud hanke maksumus on suurem kui 3000 eurot (ilma käibemaksuta). Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud kolme pakkumise küsimise nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;
16) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes ja partner on, täidab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punktis 15 sätestatut ning tagab, et partner täidab käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 141 sätestatut;”;

4) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 5. Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 82 „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määruses nr 82 „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) järgib projektiga seotud hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” sätestatud nõudeid. Juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib „Riigihangete seaduse” §-s 3 sätestatud põhimõtteid;”;

2) paragrahvi 24 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui ostetava asja või teenuse maksumus on vähemalt 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

3) paragrahvi 24 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

4) paragrahvi 24 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hangetega seotud dokumendid;”.

§ 6. Haridus- ja teadusministri 9. mai 2008. a määruse nr 27 „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 9. mai 2008. a määruses nr 27 „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõiget 10 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) rakendusasutus jätab kooskõlastamata toetuse taotluse rahuldamise otsuse eelnõu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud korras.”;

2) paragrahvi 25 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

3) paragrahvi 25 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hankega seotud dokumendid;”.

§ 7. Haridus- ja teadusministri 2. aprilli 2008. a määruse nr 23 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 2. aprilli 2008. a määruses nr 23 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõiget 10 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) rakendusasutus jätab kooskõlastamata toetuse taotluse rahuldamise otsuse eelnõu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud korras.”;

2) paragrahvi 25 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

3) paragrahvi 25 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hankega seotud dokumendid;”.

§ 8. Haridus- ja teadusministri 1. aprilli 2011. a määruse nr 13 „Alameetme „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. aprilli 2011. a määruses nr 13 „Alameetme „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) lähetuskulu, sealhulgas päevaraha, majutuskulu, transpordikulu (vastavalt sõiduki rendi- või teenustasu arvele või ühissõiduki piletitele, kütusekulu tõendava dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel või vastavalt asutusesiseselt kehtestatud isikliku sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja hüvitisele kilomeetri kohta) ja reisikindlustus;”;

2) paragrahvi 19 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

„13) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduses” sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kontrolljälje;”;

3) paragrahvi 19 punktid 15 ja 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje, samuti küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui ostetava asja või teenuse maksumus on vähemalt 5000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud kolme pakkumise küsimise nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;
16) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

4) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 9. Haridus- ja teadusministri 18. jaanuari 2008. a määruse nr 3 „Meetme „Teaduse tippkeskuste arendamine” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. jaanuari 2008. a määruses nr 3 „Meetme „Teaduse tippkeskuste arendamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 punkt 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„91) küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

2) paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 92 järgmises sõnastuses:

„92) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hangetega seotud dokumendid;”.

§ 10. Haridus- ja teadusministri 16. jaanuari 2008. a määruse nr 2 „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. jaanuari 2008. a määruses nr 2 „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

2) paragrahvi 24 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hangetega seotud dokumendid;”.

§ 11. Haridus- ja teadusministri 25. märtsi 2011. a määruse nr 10 „Meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 25. märtsi 2011. a määruses nr 10 „Meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 punktid 15 ja 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;
16) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid, samuti küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projektiga seotud hanke maksumus on suurem kui 5000 eurot (ilma käibemaksuta). Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud kolme pakkumise küsimise nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

2) paragrahvi 27 täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

„161) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hangetega seotud dokumendid;”.

§ 12. Haridus- ja teadusministri 20. mai 2009. a määruse nr 50 „Meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 20. mai 2009. a määruses nr 50 „Meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

2) paragrahvi 35 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hangetega seotud dokumendid;”;

3) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 13. Haridus- ja teadusministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 17 „Meetme „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 31. märtsi 2010. a määruses nr 17 „Meetme „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) lähetuskulu, sealhulgas päevaraha, majutuskulu, transpordikulu ja reisikindlustus, kui töötaja töötab projekti heaks töölepingu või avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkirja või korralduse alusel;”;

2) paragrahvi 19 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduses” ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;”;

3) paragrahvi 19 täiendatakse punktidega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

„131) juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;
132) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes ja partner on, täidab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punktis 131 sätestatut ning tagab, et partner täidab käesoleva paragrahvi punktides 13 ja 14 sätestatut;”;

4) paragrahvi 19 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

5) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 14. Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruse nr 71 „Meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruses nr 71 „Meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) lähetuskulu, sealhulgas päevaraha, majutuskulu, transpordikulu ja reisikindlustus;”;

2) paragrahvi 19 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduses” ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;”;

3) paragrahvi 19 täiendatakse punktidega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

„131) juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;
132) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes ja partner on, täidab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punktis 131 sätestatut ning tagab, et partner täidab käesoleva paragrahvi punktides 13 ja 14 sätestatut;”;

4) paragrahvi 19 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

5) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 15. Haridus- ja teadusministri 16. septembri 2011. a määruse nr 46 „Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. septembri 2011. a määruses nr 46 „Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) lähetuskulu, sealhulgas päevaraha, majutuskulu, transpordikulu ja reisikindlustus;”;

2) paragrahvi 19 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduses” ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;”;

3) paragrahvi 19 täiendatakse punktidega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

„131) juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;
132) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes ja partner on, täidab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punktis 131 sätestatut ning tagab, et partner täidab käesoleva paragrahvi punktides 13 ja 14 sätestatut;”;

4) paragrahvi 19 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

5) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 16. Haridus- ja teadusministri 20. oktoobri 2009. a määruse nr 68 „Alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine” investeeringute kavade koostamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 20. oktoobri 2009. a määruses nr 68 „Alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine” investeeringute kavade koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) „Riigivaraseaduse” § 3 lõike 1 punkti 7 tähenduses riigi asutatud sihtasutus, mille tegevuseks on teadus- ja arendustegevus või teadus- ja arendustegevustele tugiteenuste osutamine.”;

2) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) „Riigivaraseaduse” § 3 lõike 1 punkti 7 tähenduses riigi asutatud sihtasutus, mille tegevuseks on teadus- ja arendustegevus või teadus- ja arendustegevustele tugiteenuste osutamine.”;

3) paragrahvi 23 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projekti elluviimisega seotud hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” kehtestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;”;

4) paragrahvi 23 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

„131) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

5) paragrahvi 23 punktid 14 ja 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projektiga seotud hanke maksumus on suurem kui 3000 eurot (ilma käibemaksuta). Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;
15) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes ja partner on, täidab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punktis 14 sätestatut ning tagab, et partner täidab käesoleva paragrahvi punktides 13 ja 131 sätestatut;”;

6) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 17. Haridus- ja teadusministri 19. aprilli 2011. a määruse nr 17 „Alameetme „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. aprilli 2011. a määruses nr 17 „Alameetme „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) lähetuskulu, sealhulgas päevaraha, majutuskulu, transpordikulu (vastavalt sõiduki rendi- või teenustasu arvele või ühissõiduki piletitele, kütusekulu tõendava dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel või vastavalt asutusesiseselt kehtestatud isikliku sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja hüvitisele kilomeetri kohta) ja reisikindlustus;”;

2) paragrahvi 19 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduses” ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;”;

3) paragrahvi 19 täiendatakse punktidega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

„131) juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;
132) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes ja partner on, täidab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punktis 131 sätestatut ning tagab, et partner täidab käesoleva paragrahvi punktides 13 ja 14 sätestatut;”;

4) paragrahvi 19 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

5) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 18. Haridus- ja teadusministri 17. aprilli 2009. a määruse nr 41 „Alameetme „Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 17. aprilli 2009. a määruses nr 41 „Alameetme „Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Järgmise väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotluse saab esitada juhul kui taotleja on eelnevalt esitanud haridusministri 9. aprilli 2002. a määruse nr 31 „Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise tingimused ja kord” § 11 lõikes 1 ja haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2011. a määruse nr 73 „Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord” § 13 lõikes 1 sätestatud sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema aruande;”;

2) paragrahvi 20 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib projektiga seotud hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” sätestatud nõudeid;”;

3) paragrahvi 20 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

„131) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib „Riigihangete seaduse” §-s 3 sätestatud põhimõtteid ning küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui ostetava asja või teenuse maksumus on vähemalt 10 000 eurot (ilma käibemaksuta. Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud kolme pakkumise küsimise nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee ;”;

4) paragrahvi 20 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

5) paragrahvi 20 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hangetega seotud dokumendid;”.

§ 19. Haridus- ja teadusministri 28. augusti 2012. a määruse nr 27 „Alameetme „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. augusti 2012. a määruses nr 27 „Alameetme „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja ning käesoleva määruse § 4 lõikes 3 punktides 1, 3, 4 ja 5 nimetatud partnerite puhul on abikõlblikud järgmised käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele vastavad kulud:”;

2) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) lähetuskulu, sealhulgas päevaraha, majutuskulu, transpordikulu ja reisikindlustus;”;

3) paragrahvi 19 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) juhul kui toetuse saaja ja partner on hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduses” ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;”;

4) paragrahvi 19 täiendatakse punktidega 131 ja 132 järgmises sõnastuses:

„131) juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib ja tagab, et partner järgib projektiga seotud hangete korraldamisel „Riigihangete seaduse” §-s 3 toodud põhimõtteid ja käesoleva paragrahvi punktides 14 ja 15 sätestatud nõudeid ning säilitab sellest kirjaliku kontrolljälje;
132) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes ja partner on, täidab toetuse saaja käesoleva paragrahvi punktis 131 sätestatut ning tagab, et partner täidab käesoleva paragrahvi punktides 13 ja 14 sätestatut;”;

5) paragrahvi 19 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) küsib ja tagab, et partner küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta), ka juhul kui toetuse saaja ja partner ei ole hankijad „Riigihangete seaduse” tähenduses. Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ja partner ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;”;

6) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida projekti täitmise üle järelevalve teostamise raames toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas viibida toetuse saaja ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale;”.

§ 20. Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse § 1 punkti 1, § 3 punkti 1, § 8 punkti 1, § 13 punkti 1, § 14 punkti 1, § 15 punkti 1, § 17 punkti 1, § 19 punkti 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15. märtsist 2013. a.

 (2) Käesoleva määruse § 16 punkte 1 ja 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2013. a.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json