Teksti suurus:

Alameetme «Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames» tingimused

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2013, 14

Alameetme «Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames» tingimused

Vastu võetud 17.04.2009 nr 41
RTL 2009, 36, 472
jõustumine 23.04.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.2009RTL 2009, 82, 119109.11.2009
02.12.2009RTL 2009, 93, 134520.12.2009
24.08.2010RT I 2010, 61, 42904.09.2010
03.12.2010RT I, 15.12.2010, 101.01.2011
19.04.2011RT I, 26.04.2011, 229.04.2011
08.03.2012RT I, 13.03.2012, 116.03.2012, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2012
22.03.2012RT I, 30.03.2012, 202.04.2012, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2012
11.06.2013RT I, 19.06.2013, 122.06.2013

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõike 2 punkti 3 ning § 12 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldamisala

 (1) Määrusega sätestatakse «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» § 3 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud «Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava» CCI2007EE161PO001 prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» meetme «Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine» alameetme «Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames» (edaspidi alameede) tingimused ning struktuuritoetuse taotluste esitamise ja menetlemise ning struktuuritoetuse kasutamise tingimused ja kord.

 (2) Alameetme rakendamisel arvestatakse Riigikogu 7. veebruari 2007. a otsusega heaks kiidetud Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia «Teadmistepõhine Eesti 2007-2013» eesmärkidega.

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva määruse mõistes:
 1) teadus- ja arendusasutus on juriidiline isik või valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigiasutus, mis vastab «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 3 lõikes 1 sätestatule;
[RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]
 2) sihtfinantseerimine on riiklik kvaliteedipõhine teaduse rahastamise instrument, mille raames taotlevad Eesti teadus- ja arendusasutused teadusteemadele toetust «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» §-s 15 sätestatud korras;
 3) teadusteema on sihipärane ja suunatud teadusuuringute kogum, millele taotletakse sihtfinantseerimist;
 4) ühisteema on mitmes teadus- ja arendusasutuses sihtfinantseerimist taotlev ja ühiselt täidetav ulatuslikum interdistsiplinaarne teadusteema;
 5) väikesemahuline teaduse infrastruktuur on väikesemahuline teadusaparatuur, instrumendid, seadmed, andmebaasid ja erialaspetsiifiline tarkvara, mis aitavad tõsta sihtfinantseeritavate teadusteemade või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade teadustöö kvaliteeti ja täitmise efektiivsust. Ühe teadusaparaadi, instrumendi, seadme või ühe funktsionaalse ühiku maksumus taotluse esitamise hetkel on vähemalt 6300 eurot (ilma käibemaksuta);
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]
 6) funktsionaalne ühik on ühist eesmärki täitvate teadusaparaatide, instrumentide või seadmete kogum;
 7) toetuse saaja on teadus- ja arendusasutus, mille taotlus toetuse saamiseks on rahuldatud;
 8) struktuuritoetus (edaspidi toetus) on rahaline abi, mida antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 1 nimetatud struktuurifondide vahenditest või Eesti riigi poolt nende vahendite kasutamise kaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavatest täiendavatest vahenditest;
[RT I, 26.04.2011, 2 - jõust. 29.04.2011]
 9)  taotlus on rakendusüksusele esitatav vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse koos sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema (kas alustav või jätkuteema) taotlusega ning sellele lisatud dokumendid toetuse taotlemiseks;
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]
 10) projekt on sihtfinantseeritava teadusteemaga või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemaga seotud eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse;
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]
 11) teadus- ja arendustegevuse prioriteetsed valdkonnad on biotehnoloogiad, materjalitehnoloogiad, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, energeetika, tervishoid, keskkonnakaitse;
 12) [Kehtetu - RT I, 26.04.2011, 2 - jõust. 29.04.2011]
 13) institutsionaalne uurimistoetus – teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku infrastruktuuri ajakohastamiseks, täiendamiseks ja ülalpidamiseks eraldatav toetus;
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]
 14) uurimisteema – teadus- ja arendusasutuse selgelt piiritletud ja teadusliku põhjendusega kirjeldatud teadus- ja arendustegevuse tegevuskava raames läbiviidavad alus- ja rakendusuuringud.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

§ 3.  Toetuse andmise eesmärk

 (1) Meetme üldeesmärk on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadustöö läbiviimisega seotud infrastruktuuri kaasajastamine.

 (2) Alameetme eesmärk on teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine uurimisgruppide tasandil läbi sihtfinantseeritavatele teadusteemadele või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemadele vajaliku väikesemahulise teaduse infrastruktuuri ostmise või kaasajastamise.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

§ 4.  Taotlejad

  Alameetme raames on õigus toetust taotleda kõigil Eesti teadus- ja arendusasutustel, kellel on õigus taotleda teadusteemade sihtfinantseerimist.

§ 5.  Meetme rakendusasutus ja -üksus

 (1) Meetme rakendusasutus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrusele nr 111 «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi rakendusasutus).

 (2) Meetme rakendusüksus on Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» kohaselt sihtasutus Archimedes (edaspidi rakendusüksus).

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED 

§ 6.  Toetatavad tegevused

 (1) Alameetme raames toetatavad tegevused on väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete ning erialaspetsiifilise tarkvara ja andmebaaside ostmine ja kaasajastamine.

 (2) Alameetme raames toetatavad tegevused peavad olema seotud otseselt sihtfinantseeritava teadusteemaga või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemaga, aidates tõsta sihtfinantseeritavate teadusteemade või institutsionaalsete uurimistoetuste uurimisteemade teadustöö kvaliteeti ja täitmise efektiivsust.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

§ 7.  Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

 (1) Tegevuste elluviimiseks tehtavad kulud on abikõlblikud, kui need vastavad järgmistele tingimustele:
 1) kulud on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus nr 1783/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 1-11);
 2) kulud on kooskõlas Euroopa Nõukogu määrusega nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 25-69);
 3) kulud on kooskõlas «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» § 21 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määrusega nr 26 «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord»;
 4) kulud on kooskõlas meetme määruses, taotluse rahuldamise otsuses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetega;
 5) kulud on alameetme raames toetatavate tegevustega otseselt seotud ja nende tegevuste elluviimiseks vajalikud.

 (2) Alameetme raames on võimalik taotleda toetust järgmiste kulude katteks:
 1) väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete ostmise või kaasajastamise kulud, sealhulgas väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete tööks lahutamatu osana vajaliku tehnika (laboriarvutid, digitaalkaamerad jm) ostmise kulud. Ostmise hetkel peab iga väikesemahulise teadusaparaadi, instrumendi, seadme või funktsionaalse ühiku maksumus olema vähemalt 3150 eurot (ilma käibemaksuta);
[RT I, 26.04.2011, 2 - jõust. 29.04.2011 - rakendatakse 25.04.2009]
 2) erialaspetsiifilise tarkvara ja andmebaaside kasutamiseks vajalike litsentside ostmise ja olemasolevate litsentside uuendamise kulud;
 3) spetsialiseeritud liiklusvahendi, mis on kohandatud teadusliku uurimistöö läbiviimiseks, ostmise kulud;
 4) projekti raames ostetava või kaasajastatava väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete hoolduskulud, mis on vajalikud garantii säilimiseks, 2 aasta jooksul arvestades garantiiperioodi kehtima hakkamise kuupäevast;
 5) ostetava või kaasajastatava väikesemahulise teaduse infrastruktuuri paigaldamise ja seadistamisega seotud kulud;
 6) ostetava või kaasajastatava väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kasutajate koolitamisega seotud kulud;
 7) valuutakursi vahest tingitud kulud.

[RT I 2010, 61, 429 – jõust. 4.09.2010] – rakendatakse alates 25.04.2009

 (3) Alameetme raames ei ole abikõlblikud järgmised kulud:
 1) personalikulud;
[RTL 2009, 93, 1345 - jõust. 20.12.2009]
 2) väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete ostmise kulud, kui ostetava väikesemahulise teadusaparaadi, instrumendi, seadme või funktsionaalse ühiku maksumus on väiksem kui 3150 eurot (ilma käibemaksuta);
[RT I, 26.04.2011, 2 - jõust. 29.04.2011 - rakendatakse alates 25.04.2009]
 3) projekteerimis-, renoveerimis- ja ehituskulud;
 4) tehnovõrkude väljaehitamise kulud;
 5) käibemaks;
 6) erisoodustuselt tasutav maks ja erisoodustusena käsitletav kulu;
 7) üldkulud;
 8) kontori- ja laborimööbli ostmise ja liisimise kulud;
 9) kontoritehnika (koopiamasinad, printerid, lauaarvutid, sülearvutid, kontoritarkvara, diktofonid, digikaamerad jm), mis ei ole otseselt seotud ostetava või kaasajastatava väikesemahulise infrastruktuuriga, ostmise ja liisimise kulud;
 10) koolituskulud, välja arvatud § 7 lõike 2 punktis 6 toodud koolituste osas;
 11) konverentsikulud;
 12) kinnisasja ostmise kulud;
 13) rendi- ja üürikulud;
 14) amortisatsioonikulud;
 15) mitterahalised sissemaksed;
 16) [Kehtetu - RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010- rakendatakse alates 25.04.2009]
 17) esinduskulud ja kingitused;
 18) liiklusvahendite ostmine ja liisimine, välja arvatud spetsialiseeritud liiklusvahendid, mis on kohandatud teadusliku uurimistöö läbiviimiseks;
 19) muud Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruse nr 26 «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord» §-s 15 sätestatud kulud.

 (4) Kasutatud seadmete ostmine on abikõlblik Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruses nr 26 «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord» toodud mahus ja tingimustel.

 (5) Käesoleva määruse § 7 lõike 2 punktis 6 nimetatud kulud võivad moodustada 10% projekti eelarvest.

§ 8.  Toetuse piirmäärad ja maksimaalne ulatus

 (1) Toetuse määra arvestatakse protsendina abikõlblike kulude kogumaksumusest. Toetuse maksimaalne määr taotluse kohta on 95% abikõlblike kulude kogumaksumusest.

 (2) Taotleja omafinantseeringu miinimummäär on 5% abikõlblike kulude kogumaksumusest.

 (3) Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt 6300 ja maksimaalselt 64 000 eurot.
[RT I, 15.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

 (4) Juhul kui väikesemahulise teaduse infrastruktuuri maksumus suureneb, katab kallinemise osa toetuse saaja. Toetuse summat, mis on fikseeritud toetuse taotluse rahuldamise otsuses, ei suurendata.

§ 9.  Abikõlblikkuse periood

 (1) Alameetme abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2010 - 31. detsember 2015.
[RTL 2009, 93, 1345 - jõust. 20.12.2009]

 (2) Taotlusvoorudest toetatavate projektide abikõlblikkuse periood määratakse kindlaks taotlusvooru väljakuulutamisel.

 (3) Projekti abikõlblikkuse perioodi algus- ja lõpukuupäev sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses ja see on määratud teadusteema sihtfinantseerimise või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema perioodiga ning ei saa olla hilisem kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud projekti abikõlblikkuse periood.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

 (4) Enne toetuse taotluse esitamise kuupäeva tehtud kulud, mille hüvitamist taotletakse, peavad olema taotluses eraldi näidatud ning nende tekkimise aeg ei tohi olla varasem kui 1. jaanuar 2010.
[RTL 2009, 93, 1345 - jõust. 20.12.2009]

 (5) Kulusid võib lugeda abikõlblikuks, kui kulude tekkimise aluseks olevad tegevused toimusid projekti abikõlblikkuse perioodil ja kulud on tekkinud projekti abikõlblikkuse perioodil või sellele järgneva 45 kalendripäeva jooksul, aga hiljemalt 31. detsembril 2015.
[RTL 2009, 93, 1345 - jõust. 20.12.2009]

3. peatükk TAOTLUSTE ESITAMINE JA MENETLEMINE 

§ 10.  Taotlusvooru väljakuulutamine

 (1) Toetuse andmiseks kuulutab rakendusüksus rakendusasutuse ettepanekul välja taotlusvoorud, mis toimuvad samaaegselt sihtfinantseeritavate teadusteemade ja institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemade taotlusvoorudega.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

 (2) Alameetme ning avatud taotlusvoorude finantseerimise mahu planeerib rakendusasutus.

 (3) Teave taotlusvoorude kohta avaldatakse üleriigilise levikuga päevalehes ja rakendusüksuse veebilehel.

§ 11.  Nõuded taotlejale

 (1) Taotleja peab vastama «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» § 14 lõike 1 punktides 1-9 esitatud nõuetele ja muudele käesoleva alameetme määruses sätestatud nõuetele.

 (2) Taotleja on kohustatud:
 1) esitama rakendusüksuse nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet rakendusüksuse sätestatud korras ja tähtajal;
 2) võimaldama rakendusüksusel kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust;
 3) viivitamata teavitama rakendusüksust taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
 4) tõendama rakendusüksuse nõudmisel taotluses nimetatud projekti teostamiseks vajaliku omafinantseeringu ja dokumentide olemasolu ning nõudmisel need esitama;
 5) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 12.  Nõuded taotlusele

 (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) taotlus on esitatud meetme tingimustes ettenähtud korras ja vormis;
 2) taotluses sisalduv projekt vastab alameetme eesmärkidele ning on otseselt seotud taotleja sihtfinantseeritava teadusteemaga või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemaga;
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]
 3) toetust taotletakse §-s 6 sätestatud toetatavatele tegevustele ning nimetatud tegevuste tarbeks planeeritud kulud on kooskõlas §-s 7 sätestatud abikõlblikkuse reeglitega;
 4) taotletud toetuse suurus ei ületa alameetme tingimustes sätestatud toetuse määra ja maksimaalset suurust;
 5) taotluses sisalduv projekt viiakse ellu taotlusvooru väljakuulutamisel kindlaksmääratud abikõlblikkuse perioodil;
 6) taotluse eelarves on ette nähtud nõutav omafinantseering, selle maht ja katmise allikad ning mitteabikõlblike kulude esinemisel on kirjeldatud nende sisu ja mahtu;
 7) taotlus sisaldab kaasajastatava või soetatava väikesemahulise teadusinfrastruktuuri nimekirja;
 71) projekti raames ostetava väikesemahulise teadusaparaadi, instrumendi, seadme või funktsionaalse ühiku maksumus on vähemalt 6300 eurot (ilma käibemaksuta);
[RT I, 26.04.2011, 2 - jõust. 29.04.2011]
 8) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
 9) taotlus on õigeaegselt ja nõuetele vastavalt rakendusüksusele esitatud.

 (2) Rakendusüksus võib taotluse vastavaks tunnistamisel nõuda taotlejalt taotlusega seotud informatsiooni, sealhulgas taotleja raamatupidamisarvestuses kajastatava projekti raamatupidamisarvestuse korraldamise kirjeldust.

§ 13.  Taotluse esitamine

 (1) Taotlus esitatakse rakendusüksusele elektrooniliselt, rakendusüksuse poolt kinnitatud taotlusvormil.

 (2) Ühe sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema taotluse kohta saab väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotlusvooru esitada ühe väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotluse.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

 (3) Ühe sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema kestuse ajal saab esitada kuni kolm välikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotlust. Ühe sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema jaoks võib saada toetust kuni kaks korda.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

 (4) Järgmise väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotluse saab esitada juhul kui taotleja on eelnevalt esitanud haridusministri 9. aprilli 2002. a määruse nr 31 „Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise tingimused ja kord” § 11 lõikes 1 ja haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2011. a määruse nr 73 „Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord” § 13 lõikes 1 sätestatud sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema aruande.
[RT I, 19.06.2013, 1 - jõust. 22.06.2013]

 (5) Teadusteema täitmise viimaseks aastaks ei saa väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotlust esitada.

 (6) Ühe ühisteema taotluse kohta saab väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotlusvooru esitada ühe väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotluse.

 (7) Teadusteemade või uurimisteemade puhul, mille finantseerimist on alustatud enne aparatuuritaotluse esitamise aastat, tuleb enne väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotluse esitamist esitada teadusteema või uurimisteema vahearuanne.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

§ 14.  Taotluse menetlemine

  Taotluse menetlemine koosneb selle registreerimisest, taotluse nõuetele vastavuse kontrollist, taotluse hindamisest ja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

§ 15.  Taotluse nõuetele vastavuse kontroll

 (1) Rakendusüksus kontrollib taotleja ja taotluse vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning taotlusvormile.

 (2) Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, informeerib rakendusüksus sellest viivitamatult taotlejat, andes maksimaalselt 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

 (3) Kui taotleja ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse vastavalt käesoleva määruse § 17 lõikes 11 sätestatule.

 (4) Kui taotleja ei ole esitanud taotlust tähtpäevaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse võib jätta läbi vaatamata, kui taotlus ei vasta olulistele vorminõuetele.

 (5) Vajadusel võib rakendusüksus kaasata nõuetele vastavuse kontrollimiseks eksperte.

 (6) Taotluse nõuetele vastavuse kontrolli teostab rakendusüksus 10 tööpäeva jooksul alates taotluse registreerimisest rakendusüksuses. Taotluse menetlemise tähtaega võib pikendada puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud aja võrra.

§ 16.  Taotluse hindamine

 (1) Käesoleva määruse §-de 4, 11 ja 12 nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste hindamiseks moodustab rakendusüksus Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu liikmetest hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjon võib kaasata eksperte. Hindamiskomisjoni liikmed ja kaasatud eksperdid allkirjastavad sõltumatust kinnitava deklaratsiooni.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

 (2) Rakendusüksuse esindaja osaleb hindamiskomisjonis vaatlejana.

 (3) Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotluste hindamine toimub koos sihtfinantseeritavate teadusteemade või institutsionaalsete uurimistoetuste uurimisteemade taotluste hindamisega. Hindamiskomisjon hindab väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotlusi, võttes aluseks rakendusüksuse kinnitatud hindamisjuhendi, käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud kriteeriumid ning prioriteetse suuna üldised valikukriteeriumid (projekti tegevuste mõju prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisele, projekti teostatavus, fokusseeritus ning mõju teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni konkurentsivõime kasvule eelisarendatavates valdkondades, projekt toetab teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelistumist, projekti tulemusel parandatakse teadus- ja õppetöös osalevate inimeste töötingimusi ning töökeskkonda).
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

 (4) Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
 1) ostetava või kaasajastatava väikesemahulise teaduse infrastruktuuriga seotud sihtfinantseeritava teadusteema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema teaduslik tase ja suunatus prioriteetsetele valdkondadele;
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]
 2) ostetava või kaasajastatava väikesemahulise teaduse infrastruktuuri vajalikkuse põhjendatus ja seotus sihtfinantseeritava teadusteemaga või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemaga;
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]
 3) ostetava või kaasajastatava väikesemahulise teaduse infrastruktuuri olulisus kavandatud teadustulemuste saavutamisel;
 4) ostetava või kaasajastatava väikesemahulise teaduse infrastruktuuri hinnanguline kasutuskoormus;
 5) ostetava või kaasajastatava väikesemahulise teaduse infrastruktuuriga seotud jooksvate kulude katmise allikate olemasolu;
 6) projekti olulisus teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelistumisel;
 7) [Kehtetu - RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]

 (5) Hindamiskomisjon esitab rakendusüksusele taotluste hindamise tulemusena taotluste pingerea ning iga taotluse kohta motiveeritud ettepaneku, rahuldada taotlus täielikult, osaliselt või jätta taotlus rahuldamata. Hindamiskomisjoni ettepanek peab sisaldama iga hinnatud taotluse kohta ekspertide poolt antud koondhinnanguid ning kaasajastatava või soetatava väikesemahulise teadusaparatuuri nimekirja.

 (6) Hindamiskomisjon teeb rakendusüksusele motiveeritud ettepaneku väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotluste osas otsuse tegemiseks hiljemalt 1 kuu pärast haridus- ja teadusministri käskkirjade allkirjastamist teadusteemade sihtfinantseerimise ning uurimisteemade institutsionaalsete uurimistoetuste kinnitamise kohta.
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]

§ 17.  Toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus

 (1) Hindamiskomisjoni ettepaneku alusel teeb rakendusüksus otsuse:
 1) rahuldada taotlus taotletud mahus või
 2) rahuldada taotlus osaliselt või
 3) jätta taotlus rahuldamata.

 (2) Taotluse võib rahuldada osaliselt «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» § 17 lõikes 1 toodud alustel.

 (3) [Kehtetu - RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]

 (4) [Kehtetu - RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]

 (5) [Kehtetu - RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]

 (6) [Kehtetu - RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]

 (7) [Kehtetu - RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]

 (8) Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi, sätestades vähemalt:
 1) otsuse tegemise kuupäeva;
 2) otsuse tegemise põhjenduse ja aluse;
 3) toetuse saaja;
 4) toetatava projekti nimi;
 5) sihtfinantseeritava teema või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema nimi, millega koos toetatav projekt esitati;
[RT I, 13.03.2012, 1 - jõust. 16.03.2012]
 6) hindamiskomisjoni ettepanekus esitatud väikesemahulise teadusinfrastruktuuri nimekiri;
 7) toetuse maksimaalse suuruse summana eurodes ja määrana abikõlblikest kuludest;
[RT I, 15.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
 8) omafinantseeringu minimaalne suurus summana eurodes ja määrana projekti abikõlblikest kuludest;
[RT I, 15.12.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
 9) projekti abikõlblikkuse perioodi;
 10) projekti rahastamiskava finantseerimisallikate lõikes ja eelarve;
 11) väljamakse taotluste esitamise korra ja tähtajad;
 12) väljamaksete tegemise tingimused osaliselt tasutud kuludokumentide alusel;
 13) toetuse tagasinõudmise alused;
 14) aruannete esitamise tähtajad.

 (9) Taotluse osalise rahuldamise otsuse koostamisel lähtutakse lõikes 8 sätestatust ning lisaks sätestatakse otsuses taotluse osalise rahuldamise põhjendus ning alus.
[RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]

 (10) Rakendusüksuse juht teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
 1) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusvastaselt otsuse tegemist;
 2) esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa vastavaks tunnistada;
 3) taotleja ei võimalda teostada taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
 4) taotleja ei ole käesoleva määruse § 15 lõikes 2 nimetatud puudusi kõrvaldanud tähtaegselt;
 5) taotleja loobub toetusest või ei tagasta tähtaegselt;
[RT I 2010, 61, 429 - jõust. 04.09.2010]
 6) taotlejale on tehtud ettepanek taotluse osaliseks rahuldamiseks ning taotleja lükkab ettepaneku tagasi;
 7) hindamiskomisjon teeb rakendusüksusele ettepaneku jätta taotlus rahuldamata.

 (11) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse:
 1) otsuse tegija;
 2) otsuse tegemise kuupäev;
 3) otsuse tegemise põhjendus ja alus;
 4) taotleja, projekti ja teadusteema nimi.

 (12) Taotleja võib otsuse peale esitada rakendusüksusele vaide «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» §-s 34 sätestatud alusel. Rakendusasutus vaatab vaide läbi «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.

§ 18.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

 (1) Toetuse saaja teavitab rakendusüksust viivitamatult kirjalikult kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada projekti elluviimist või toetuse saaja kohustuste täitmist vastavalt taotluse rahuldamise otsusele ja taotleb vajadusel taotluse rahuldamise otsuse muutmist.

 (2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema rakendusüksuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist juhul, kui:
 1) muutuvad toetuse saaja juriidilised andmed;
 2) toetuse saaja soovib muuta projekti tegevuste algus- või lõppkuupäeva või projekti abikõlblikkuse perioodi;
 3) toetuse saaja soovib muuta projekti eelarvet ühe kalendriaasta jooksul rohkem kui 10% eelarveaastaks planeeritud mahust;
 4) muutuvad projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused või saavutatavad tulemused.

 (3) Rakendusüksusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui taotletav muudatus ei ole kooskõlas projekti sisu ja eesmärkidega. Vajadusel kooskõlastab rakendusüksus toetuse saaja poolt taotletava projekti muudatuse vastavuse projekti sisule ja eesmärkidele rakendusasutusega.

 (4) Kui taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluses on puudusi, annab rakendusüksus toetuse saajale kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

 (5) Rakendusüksus või rakendusasutus algatab taotluse rahuldamise otsuse muutmise kui projekti aruandest või muudest objektiivsetest asjaoludest selgub, et muudatuse tegemine on vajalik projekti edukaks läbiviimiseks või eesmärkide saavutamiseks.

 (6) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise teostab rakendusüksus 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse ja muutmise otsuste tegemiseks vajalike dokumentide esitamist. Tähtaega võib pikendada puuduste kõrvaldamiseks ette nähtud aja võrra.

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toetuse saaja kohustuse rikkumisel võib rakendusüksus teha toetuse tagasinõudmise otsuse vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 «Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord» § 11 lõikele 1.

§ 19.  Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

 (1) Rakendusüksus võib taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõikes 6 toodud alustel.

 (2) Otsus taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise kohta toimetatakse viivitamatult toetuse saajale kätte.

4. peatükk TOETUSE KASUTAMINE 

§ 20.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja tagab projekti juhtimise ja eduka elluviimise õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegade ja tingimuste kohaselt, sealhulgas:
 1) kasutab toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
 2) tagab omafinantseeringu ettenähtud määras;
 3) kasutab toetust ettenähtud tingimustel;
 4) tagab, et temal on projekti abikõlblikkuse perioodil projekti elluviimiseks vajalik kvalifikatsioon või õiguslikud eeldused;
 5) tagab toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetele vastavuse ning kulude abikõlblikkuse;
 6) esitab toetuse saamise ja kasutamise kohta nõutud teabe ning aruanded tähtaegselt, ettenähtud vormil, viisil ja tähtaegadel;
 7) teavitab viivitamata kirjalikult rakendusüksust taotluses esitatud või projektiga seotud andmete muutumisest ja projekti elluviimist takistavatest asjaoludest;
 8) taotleb eelnevat nõusolekut toetuse kasutamise tingimuste muutmiseks;
 9) võimaldab auditi, järelevalve või «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõikes 3 või § 8 lõikes 2 nimetatud kontrolli teostamist ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab volitatud isikul esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks viibida toetuse saaja ruumides ja territooriumil, mis on seotud toetuse kasutamisega;
 10) annab õigustatud isiku kasutusse tema nõutavad andmed ja dokumendid õigustatud isiku määratud tähtaja jooksul;
 11) tagab, et toetuse saaja raamatupidamises on toetuse kasutamisest saadud tulu muust tulust ning toetuse kasutamisega seotud kulud muudest kuludest, samuti kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatud, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1080/2006 artikli 7 lõikes 4 nimetatud juhtudel;
[RTL 2009, 93, 1345 - jõust. 20.12.2009]
 12) säilitab taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduva dokumentatsiooni (dokumenteerib kõik projekti elluviimise ja toetuse kasutamisega seotud toimingud) ja muud asjaga seotud materjalid ning tagab nende säilimise vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini;
 13) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib projektiga seotud hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” sätestatud nõudeid;
[RT I, 19.06.2013, 1 - jõust. 22.06.2013]
 131) juhul kui toetuse saaja ei ole hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, järgib „Riigihangete seaduse” §-s 3 sätestatud põhimõtteid ning küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui ostetava asja või teenuse maksumus on vähemalt 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine potentsiaalsete pakkujate poole. Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud kolme pakkumise küsimise nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;
[RT I, 19.06.2013, 1 - jõust. 22.06.2013]
 14) juhul kui toetuse saaja on hankija „Riigihangete seaduse” mõistes, küsib pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist, kui hangitakse „Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatud lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid maksumusega alates 10 000 eurot (ilma käibemaksuta). Toetuse saaja ei ole kohustatud järgima käesolevas punktis sätestatud nõuet, kui hankega seotud dokumentatsioon avaldatakse riigihangete registri veebilehel https://riigihanked.riik.ee;
[RT I, 19.06.2013, 1 - jõust. 22.06.2013]
 141) esitab rakendusüksuse nõudmisel rakendusüksusele kõik hangetega seotud dokumendid;
[RT I, 19.06.2013, 1 - jõust. 22.06.2013]
 15) tagab projekti elluviimiseks vajalike, õigusaktides ette nähtud lubade olemasolu ja kooskõlastuste olemasolu;
 16) tagab meeste ja naiste võrdõiguslikkuse põhimõtete, keskkonnakaitsenõuete ja konkurentsireeglite järgimise;
 17) tagab projekti eesmärgi täitmiseks vajaliku vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise ettenähtud tingimustel ja kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 25-78) artiklis 57 sätestatuga vähemalt viie aasta jooksul, arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest;
 18) näitab toetuse kasutamisel, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks Euroopa Liidu struktuuritoetuse sümboolikat ja vajadusel kooskõlastades sümboolika kasutamise eelnevalt rakendusüksusega, vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrusele nr 211 «Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord»;
 19) maksab rakendusüksuse poolt tagasinõutava toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses märgitud summas ja tähtpäevaks. Tagastatava summa jäägilt arvestatakse intresse ja viiviseid vastavalt «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» §-le 28;
 20) täidab Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruse nr 26 «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord» §-s 11 sätestatud tulu teenimisega seotud kohustusi;
[RTL 2009, 93, 1345 - jõust. 20.12.2009]
 21) täidab teisi «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides, taotluse rahuldamise otsuses ning käesolevas määruses sätestatud kohustusi.

§ 21.  Rakendusüksuse õigused ja kohustused

 (1) Rakendusüksusel on õigus:
 1) kontrollida projekti elluviimist toetuse saaja territooriumil ja ruumides, samuti toetuse saaja raamatupidamist ning toetuse kasutamise tingimuste täitmist, sealhulgas teostada järelevalvet ja paikvaatlust;
 2) lõpetada või peatada toetuse väljamaksmine, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või tegevuskava elluviimine on ohustatud või kui toetuse saaja rikub «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduses», selle alusel antud õigusaktides sätestatud või taotluse rahuldamise otsuses tingimusi;
 3) nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi kooskõlas «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides sätestatuga;
 4) osaleda vaatlejana riigihankekomisjoni töös ja lepingu sõlmimisele eelnevatel läbirääkimistel;
 5) tutvuda projekti ettevalmistamise ning tööde teostamise käigus koostatavate dokumentidega;
 6) vajadusel algatada taotluse rahuldamise otsuse muutmine, teavitades toetuse saajat sellest eelnevalt kirjalikult;
 7) peatada toetuse väljamaksed toetuse saajale tagasimaksetega seotud projekti osas kuni tagasinõutava summa lõpliku tagasimakseni;
 8) vähendada väljamakstavate toetuste suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
 9) teostada muid «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides ning käesolevas määruses sätestatud toiminguid.

 (2) Rakendusüksusel on kohustus:
 1) sisestada toetuse taotluse, seire ja järelevalve andmed struktuuritoetuse riiklikku registrisse;
 2) viia läbi toetuse kasutamise seiret ja teostada järelevalvet ning kontrollida aruandlust;
 3) vaadata läbi ning kinnitada toetuse saaja koostatud tegevusaruanded ja lõpparuanne;
 4) anda toetuse saajale selgitusi toetuse andmist ja kasutamist puudutavates küsimustes;
 5) esitada toetuse andmise ja kasutamise aruandluse jaoks vajalikke andmeid;
 6) koostada ja avalikustada toetuse andmise ja kasutamise kohta ülevaateid;
 7) teostada struktuuritoetuse järelevalvet, s.h teha ettekirjutusi ning jälgida ettekirjutuste täitmist;
 8) teavitada rikkumistest vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruses nr 278 «Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord» sätestatule;
 9) menetleda väljamakseid, sh kontrollida kulude abikõlblikkust;
 10) säilitada toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini;
 11) järgida muid «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduses» ja selle alusel antud õigusaktides ning käesolevas määruses ja halduslepingus sätestatud nõudeid.

5. peatükk VÄLJAMAKSETE TEGEMINE JA TOETUSE KASUTAMISEGA SEOTUD ARUANNETE ESITAMINE 

§ 22.  Toetuse väljamaksmine

 (1) Toetuse väljamaksed tehakse rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» alusel ja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule.

 (2) Toetuse saaja esitab väljamaksetaotluse rakendusüksusele, rakendusüksuse poolt kehtestatud vormil koos kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentide koopiatega, mis peavad vastama «Raamatupidamise seaduse» § 7 nõuetele. Rakendusüksusel on õigus nõuda täiendavaid, kulude tõendamiseks vajalikke dokumente.

 (3) Väljamaksed osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse saajale või töövõtjale ning ettemaksed «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõikes 45 sätestatud isikutele on lubatud vastavalt rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord» sätestatule.
[RTL 2009, 82, 1191 - jõust. 09.11.2009]

 (4) Kui toetuse saaja esitatud väljamaksetaotlus on puudulik, teavitab rakendusüksus toetuse saajat sellest ning annab toetuse saajale tähtaja puuduste likvideerimiseks.

 (5) Esitatud väljamaksetaotluse või ettemakse kuludega kinni katmise aruande ja kuludokumentide kontrolli teostab rakendusüksus 20 tööpäeva jooksul alates dokumendi registreerimisest rakendusüksuses. Juhul kui esitatud dokumentides on puudusi, pikeneb kontrollimistähtaeg toetuse saajale puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud aja võrra.
[RTL 2009, 93, 1345 - jõust. 20.12.2009]

 (6) Toetuse väljamaksmise eelduseks on kulude abikõlblikkus, sh kulude aluseks olevate tegevuste abikõlblikkus, ning nende vastavus taotluse rahuldamise otsusele.

 (7) Rakendusüksusel on õigus peatada väljamakse taotluse menetlemine või keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja on rikkunud «Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduses», selle alusel antud õigusaktides või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetuse saaja kohustusi.

 (8) Rahuldatud taotluse alusel väljamakse tegemiseks vajalikud andmed sisestab rakendusüksus struktuuritoetuse registrisse.

 (9) Viimane väljamakse tehakse toetuse saajale pärast lõpparuande heakskiitmist.

 (10) Toetuse saaja on kohustatud esitama väljamaksetaotlusi rakendusüksusele taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 23.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

 (1) Projekti aruannete vormid koostab ja kinnitab rakendusüksus, kooskõlastades vormid eelnevalt rakendusasutusega.

 (2) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele vormikohased projekti tegevusaruanded ja lõpparuande haridus- ja teadusministri 12. mai 2008. a määruses nr 28 «Struktuuritoetuse kasutamise aruannete esitamise kord» ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json