Teksti suurus:

Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord

Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2014, 5

Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 14.08.2003 nr 83
RTL 2003, 95, 1426
jõustumine 01.09.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
17.06.2014RT I, 19.06.2014, 301.07.2014

Määrus kehtestatakse «Väetiseseaduse» § 12 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa (edaspidi luba) saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Taotleja

  Luba võib taotleda teadus- ja arendusasutus (edaspidi taotleja).

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Loa saamiseks esitab taotleja Põllumajandusametile lisas toodud vormi kohase taotluse. Taotlusele lisatakse:
[RT I, 19.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  1) tootja väljastatud vastavussertifikaat väetise nõuetekohasuse kohta;
  2) teadustöö käigus katsetatava kultuuri põldkatse plaan ja andmed põldkatse läbiviimise koha kohta.

  (2) Loa saamiseks peab taotleja esitama lõikes 1 nimetatud dokumendid Põllumajandusametile üks kuu enne kavandatava sisseveo aega.
[RT I, 19.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Taotleja peab taotlema loa iga sisseveetava väetise partii kohta eraldi.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Põllumajandusamet vaatab taotluse ja § 3 lõikes 1 nimetatud dokumendid (edaspidi taotlus) läbi ning kontrollib esitatud andmete õigsust.
[RT I, 19.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Taotluses ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks määrab Põllumajandusamet taotlejale tähtaja, teavitades sellest taotlejat posti teel.
[RT I, 19.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul, jäetakse tema taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Loa andmine ja taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Põllumajandusamet teeb loa andmise või sellest keeldumise otsuse väetiseseaduse § 12 lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul.
[RT I, 19.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Põllumajandusamet võib loa andmisest keelduda «Väetiseseaduse» § 12 lõikes 2 nimetatud alustel.
[RT I, 19.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Loaks loetakse lõikes 1 nimetatud loa andmise otsus.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2003. a.

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json