Teksti suurus:

Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2015, 10

Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm

Vastu võetud 15.06.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 46 lõike 5 alusel.

§ 1.   Tegevliikme relva soetamisloa taotlemise tingimused

  Tegevliikme relva soetamisloa taotlemiseks peab taotleja:
  1) omama kehtivat Kaitseliidu relvaluba;
  2) olema Kaitseliidu tegevliige vähemalt üks aasta ja osalenud selle aja jooksul Kaitseliidu tegevuses vähemalt 48 tundi;
  3) täitma Kaitseliidu seaduse § 43 lõike 8 alusel kehtestatud nõuded relva ja laskemoona hoidmiseks.

§ 2.   Soetamisloa taotlemine

  (1) Soetamisloa kirjalik taotlus esitatakse Kaitseliidu ülemale või malevapealikule ja see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) taotleja elukoht, e-posti aadress ja telefoninumber;
  3) Kaitseliidu liikmeks astumise aeg ja liikmekaardi number;
  4) isiku andmed, kellelt relv, relva oluline osa, lisaseade või laskemoon kavatsetakse soetada;
  5) soetatava relva liik;
  6) soetatavate relvade arv, relva oluliste osade või lisaseadmete või laskemoona kogus;
  7) soetatava relva või relvaosa number, kui see on teada;
  8) taotluse esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.

  (2) Kaitseliidu ülem võib kehtestada soetamisloa taotluse vormi.

  (3) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete võib Kaitseliidu ülem või malevapealik või nende volitatud isik nõuda lisateavet või selgitusi.

  (4) Soetamisloa taotluses esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.

§ 3.   Soetamisloa taotluse menetlustähtaeg ja soetamisloa andmine

  (1) Soetamisluba antakse tegevliikmele tema kirjaliku taotluse alusel.

  (2) Soetamisloa taotlus vaadatakse läbi ja soetamisluba antakse või keeldutakse selle andmisest 90 päeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.

  (3) Soetamisloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab Kaitseliidu ülem või malevapealik.

  (4) Soetamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kirjalikus otsuses märgitakse vähemalt järgmine:
  1) otsuse number ja kuupäev;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) soetamisloa tähtaeg;
  4) otsuse õiguslik alus ja põhjendus;
  5) otsuse vaidlustamisviide;
  6) otsuse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

  (5) Soetamisluba antakse kuni kolmeks kuuks.

§ 4.   Soetamisloa taotluse menetlustähtaja peatumine

  (1) Soetamisloa taotluse menetlemine peatub käesoleva määruse § 1 lõikega 3 nõutud lisateabe või selgituse esitamise tähtaja võrra.

  (2) Kui taotleja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajaks nõutud teavet või selgitust, võib soetamisloa taotluse menetlemise lõpetada haldusmenetluse seadusega kehtestatud korras.

§ 5.   Soetamisloa andmisest teavitamine

  Relvaloa andmisest või selle andmisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult kümne päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. Teate koos otsusega võib kätte toimetada taotluses märgitud aadressil lihtkirjaga või taotluses märgitud e-posti aadressil.

§ 6.   Soetamisloa pikendamine

  Soetamisluba võib pikendada kuni kolme kuu võrra, kui pikendamise taotlus on esitatud enne soetamisloa kehtivusaja lõppu. Soetamisloa kehtivusaja lõppemisel tuleb taotleda uus soetamisluba.

§ 7.   Soetamisloa väljastamine

  (1) Soetamisluba väljastatakse soetamisloa taotlejale isiklikult allkirja vastu.

  (2) Soetamisloa väljastamisel antakse soetamisloale unikaalne registreerimisnumber.

§ 8.   Soetamisloa hävimine, kadumine või kasutamata jätmine

  (1) Soetamisloa hävimisest või kadumisest on soetamisloa omanik kohustatud viivitamata teavitama soetamisloa väljastajat.

  (2) Kui soetamisloaga lubatud tehing jääb tegemata, tuleb soetamisluba tagastada viie tööpäeva jooksul soetamisloa väljastajale.

§ 9.   Soetamisloa vorm

  (1) Soetamisluba on ühtse kujundusega, kolmest osast koosnev A4-formaadis dokument. Soetamisloa A-, B- ja C-osa on helerohelist värvi ja Kaitseliidu vappi kujutava turvamustriga.

  (2) Soetamisloa plangid on nummerdatud. Plangi number on trükitud värviga, mis tekitab ümber musta numbri kujutise punase ringi, mis on nähtav ka trükise teisel küljel.

  (3) Soetamisloa vorm on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 10.   Soetamisloa vormistamine

  (1) Soetamisloa väljastaja kannab soetamisloale:
  1) soetamisloa numbri, väljastamise aja ja soetamisloa väljastanud maleva nimetuse;
  2) relva soetaja ees- ja perekonnanime ning isikukoodi;
  3) soetamise eest vastutava isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi;
  4) soetada lubatud relva liigi;
  5) soetada lubatud relvade koguse;
  6) soetada lubatud relva olulise osa või lisaseadme või laskemoona nimetuse;
  7) soetada lubatud relva oluliste osade või lisaseadmete või laskemoona koguse;
  8) soetamisloa väljastaja ametikoha, ees- ja perekonnanime, allkirja ning pitseri;
  9) soetamisloa kehtivuse lõpu kuupäeva.

  (2) Relvamüüja kannab soetamisloale järgmised andmed:
  1) müüdud relva, selle olulise osa või lisaseadme või laskemoona liigi või nimetuse, mudeli, kaliibri ja relva numbri;
  2) müüdud relvade, relva oluliste osade või lisaseadmete või laskemoona koguse;
  3) relvamüüja nime, registrikoodi, -numbri või isikukoodi;
  4) relvamüüja tegevusloa numbri;
  5) relva müüja ees- ja perekonnanime ja isikukoodi;
  6) relvamüügi kuupäeva;
  7) relva müüja allkirja ja relvamüüja pitseri.

  (3) Laskemoona soetamisel märkida käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 ja lõike 2 punktis 1 padruni mark.

  (4) Relva soetaja kinnitab soetamisloal allkirjaga, et ta on relvamüüjalt relva või laskemoona kätte saanud.

  (5) Soetamisloal on keelatud teha parandusi ja täiendusi.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete kandmisel soetamisloale on relvamüüjal kõrgendatud hoolsuskohustus. Kui soetamisloale andmete kandmisel tehakse viga, tuleb viga parandada ja veaparandus kinnitada soetamisloa selle osa, kus viga tehti, tagaküljel.

§ 11.   Soetamislubade valmistamine, jaotamine ja nende üle arvestuse pidamine

  Soetamislubade valmistamist, jaotamist ja nende üle arvestuse pidamist korraldab Kaitseliidu ülem.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud soetamisluba kehtib kuni selle tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 1. jaanuarini 2017. a.

  (2) Peale käesoleva määruse lisaga sätestatud soetamisloa vormi võib kuni 30. juunini 2016. a väljastada kaitseministri 24. aprilli 2000. a määrusega nr 4 „Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm” kehtestatud vormikohase soetamisloa, kui sellele on kantud järgmine teave:
  1) soetamisloa number ja väljastamise kuupäev;
  2) soetamisloa väljastanud Kaitseliidu maleva nimetus, aadress ja telefoninumber;
  3) soetamisloa väljastaja ametikoht, auaste, ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  4) soetada lubatud relva, relva olulise osa või lisaseadme liik, mudel, kaliiber ja valmistaja nimetus, laskemoona puhul kaliiber ja mark ning nende kogus;
  5) isiku, kellelt relv soetatakse, nimi, aadress, registreerimisnumber või -kood või isikukood;
  6) relva soetaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoht Kaitseliidus ja auaste;
  7) soetamisloa kehtivuse viimane kuupäev ja Kaitseliidu pitser.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määrus nr 4 „Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. aastal.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

Lisa Tegevliikme relva soetamisluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json