Teksti suurus:

Järgu andjana tegutsemise õiguse andmise kord ja tingimused ning nõuded järgu andjana tegutsemisele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2015, 12

Järgu andjana tegutsemise õiguse andmise kord ja tingimused ning nõuded järgu andjana tegutsemisele

Vastu võetud 18.10.2005 nr 124
RTL 2005, 106, 1632
jõustumine 01.11.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2015RT I, 19.06.2015, 722.06.2015, määruses on läbivalt asendatud sõnad „majandus- ja kommunikatsiooniminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse «Turismiseaduse» § 21 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kohaldusala

  Määrusega kehtestatakse isikule järgu andjana ja äravõtjana (edaspidi järgu andja) tegutsemise õiguse andmise kord, tingimused ning nõuded järgu andjana tegutsemiseks.

§ 2.   Järgu andjana tegutsemise õiguse andja

  Järgu andjana tegutsemise õiguse (edaspidi õigus) annab, õiguse andmisest keeldub, õigust pikendab ja tunnistab kehtetuks valdkonna eest vastutav minister käesolevas määruses sätestatud alustel ja korras.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

§ 3.   Taotleja

  (1) Õigust võib taotleda:
  1) «Turismiseaduse» § 18 lõikes 1 nimetatud ühte või mitut liiki majutusettevõtteid ühendav eraõiguslik juriidiline isik või
  2) «Turismiseaduse» § 18 lõikes 1 nimetatud ühte või mitut liiki majutusettevõtete kvaliteedialast tegevust arendav eraõiguslik juriidiline isik.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule antakse õigus tegutseda järgu andjana juhul, kui vastavat õigust taotletavaks perioodiks ei ole taotleja poolt soovitud majutusettevõtte liigi osas antud teisele järgu andjale.

  (3) Õigust võib samaaegselt taotleda ühe või mitme «Turismiseaduse» § 18 lõikes 1 nimetatud liiki majutusettevõtte osas.

§ 4.   Taotlus

  (1) Õiguse saamiseks esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile vastavasisuline kirjalik või digitaalselt allkirjastatud taotlus, paberkandjal esitamise korral esitatakse ka elektrooniline koopia.

  (2) Taotluses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, vastava registri nimi ja -kood, aadress ning sidevahendite andmed;
  2) majutusettevõtte liik või liigid, mille osas soovitakse saada õigust tegutseda järgu andjana;
  3) soovitav ajavahemik tegutsemiseks järgu andjana;
  4) taotleja organisatsiooni ning olemasolul seniste majutusettevõtete kvaliteedi arendamisega seotud tegevuste kirjeldus;
  5) järgusüsteemi ülesehituse ja toimimise põhimõtete kirjeldus, sealhulgas majutusettevõtete hindamise organisatsiooniline korraldus, kasutatavad spetsialistid ja tegevuse finantseerimise põhimõtted;
  6) olemasolul ülevaade rahvusvahelise koostöö kohta majutusettevõtete kvaliteedi arendamise osas;
  7) taotleja allkirjaõigusliku esindaja nimi, ametinimetus, allkiri ja taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Taotlusele lisatakse taotleja poolt koostatud majutusettevõttele järkude andmise ja äravõtmise aluseks olevad nõuded (edaspidi järgunõuded) koos seletuskirjaga, järkude andmise ja äravõtmise kord, hindamise eest võetava tasu kujunemise alused, vaidluste lahendamise kord ning nimetatud dokumentide muutmise kord. Järgunõuded koostatakse eraldi iga majutusettevõtte liigi kohta.

  (4) Taotlusele lisatav järgunõuete seletuskiri peab võimalusel sisaldama võrdlust teiste riikide analoogsete nõuetega.

  (5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on taotluse menetlemisel õigus nõuda taotlejalt asjassepuutuvaid lisaandmeid ja -dokumente ning paranduste ja täienduste sisseviimist taotlusse ning selle lisadesse.

§ 5.   Taotleja ja taotluse kontroll ning menetlemiseks ettevalmistamine

  (1) Taotluse laekudes kontrollib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium taotleja vastavust §-s 3 toodud nõuetele ja taotluse vastavust §-s 4 toodud nõuetele.

  (2) Taotleja mittevastavusel §-s 3 toodud nõuetele või kui teine isik juba omab taotletavaks perioodiks järgu andjana tegutsemise õigust taotletava majutusettevõtte liigi osas, tagastatakse taotlus taotlejale sisuliselt läbi vaatamata.

  (3) Puuduste korral taotluses teavitatakse sellest taotlejat ning määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratav tähtaeg ei või üldjuhul ületada kümme (10) kalendripäeva.

  (4) Määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral tagastatakse taotlus sisuliselt läbi vaatamata.

  (5) Nõuetele vastava taotluse saamisel avaldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vastavasisulise teadaande oma veebilehel ning vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, välja arvatud lõigetes 6 ja 7 ettenähtud teatamisel või taotluse esitamisel. Teadaandes avaldatakse taotleja nimi, majutusettevõtte liigi või liikide nimetus, mille osas õiguse saamiseks taotlus on esitatud, soovitav järgu andjana tegutsemise periood ning tähtaeg, mille jooksul mis tahes § 3 nõuetele vastav isik võib teatada soovist esitada taotlus sama majutusettevõtte liigi või liikide osas.

  (6) Kümne (10) kalendripäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teadaande avaldamisest on mis tahes § 3 nõuetele vastaval isikul võimalik teatada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kirjalikult soovist esitada taotlus käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teadaandes märgitud majutusettevõtte liigi või liikide osas.

  (7) Neljakümne viie (45) tööpäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teadaande avaldamisest on § 3 nõuetele vastaval isikul, kes eelnevalt oma soovist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit teavitas, õigus esitada taotlus teadaandes märgitud majutusettevõtte liigi või liikide osas. Hiljem esitatud taotlus tagastatakse taotlejale sisuliselt läbi vaatamata.

  (8) Käesolevas paragrahvis ettenähtud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toimingud viib läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakond, kes seitsme (7) kalendripäeva jooksul pärast toimingute läbiviimist edastab kõik nõuetele vastavad taotlused hindamiseks §-s 6 nimetatud komisjonile.

§ 6.   Taotluse hindamine ja otsuse tegemine

  (1) Nõuetele vastav taotlus kuulub hindamisele. Taotluste hindamiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister vähemalt viiest (5) liikmest koosneva komisjoni, sealhulgas nimetab komisjoni esimehe ja aseesimehe.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

  (2) Hindamise tulemusena esitab komisjoni esimees valdkonna eest vastutavale ministrile komisjoni motiveeritud ettepaneku taotlejale järgu andjana tegutsemise õiguse andmise või sellest keeldumise kohta. Ettepanekus esitatakse vajadusel täiendavaid tingimusi järgu andjana tegutsemiseks.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

  (3) Komisjoni töösse võib kaasata eksperte, kellel puudub hääleõigus.

  (4) Komisjoni töös osalemise eest komisjoni liikmetele tasu ei maksta.

  (5) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakond.

  (6) Komisjon hindab taotlust §-s 7 toodud kriteeriumidest ning muudest käesoleva määruse nõuetest lähtuvalt. Taotluse hindamise käigus on komisjoni liikmetel õigus küsida taotlejalt lisateavet ja -dokumente, samuti nõuda muudatuste sisseviimist järgunõuetesse või muudesse seonduvatesse dokumentidesse.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni istungil on esindatud vähemalt pooled liikmetest. Taotleja esindajal ei ole õigust osaleda komisjoni istungil, kui komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees seda vajalikuks ei pea.

  (8) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokoll allkirjastatakse komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokolli koostaja poolt.

  (9) Komisjoni ettepanek võetakse vastu hääletades. Komisjoni liige ei või hääletusel jääda erapooletuks. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (10) Komisjon peab taotluse kohta ettepaneku tegema hiljemalt neljakümne viie (45) kalendripäeva jooksul arvates taotluse komisjonile üleandmisest.

  (11) Kui komisjon asub seisukohale, et õiguse andmisest keeldumise aluseks olevaid asjaolusid on võimalik kõrvaldada, määratakse taotlejale selleks üldjuhul tähtaeg kuni kümme (10) kalendripäeva, mille võrra pikeneb lõikes 10 nimetatud tähtaeg.

  (12) Kui komisjoni menetluses on tulenevalt § 5 lõikest 7 samaaegselt mitu taotlust ühe ja sama majutusettevõtte liigi või liikide osas, pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud tähtaeg käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel määratud tähtaja võrra kõikide menetluses olevate taotluste osas.

  (13) Komisjoni ettepanek vormistatakse kirjalikult ning see allkirjastatakse komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja vähemalt ühe komisjoni liikme poolt.

  (14) Kui komisjoni menetluses on samaaegselt mitu taotlust ühe ja sama majutusettevõtte liigi või liikide osas, kujundatakse kõikide taotluste osas seisukoht samaaegselt. Iga taotluse kohta vormistatakse eraldi ettepanek.

  (15) Komisjoni esimees esitab komisjoni otsuse valdkonna eest vastutavale ministrile, kes teeb otsuse järgu andjana tegutsemise õiguse andmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul komisjonilt vastavasisulise ettepaneku saamisest arvates. Taotluse võib rahuldada osaliselt või täielikult.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

§ 7.   Valiku kriteeriumid

  Taotluse hindamisel ja otsuse tegemisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) majutusettevõtete esindatuse määr, kui taotlejaks on majutusettevõtteid ühendav isik;
  2) järgunõuete ja järgu andmise, äravõtmise ning vaidluste lahendamise korra põhjendatus, objektiivsus, läbipaistvus, erapooletus;
  3) majanduslike ja organisatsiooniliste eelduste olemasolu tegutsemiseks järgu andjana, sealhulgas vajalike spetsialistide olemasolu;
  4) järkude andmisega seonduva tegevuse finantseerimise põhimõtted;
  5) rahvusvahelise koostöö kogemus valdkonnas (nt kuulumine samalaadsesse rahvusvahelisse organisatsiooni), samuti senine tegevus majutusettevõtete kvaliteedi arendamisel;
  6) taotleja suutlikkus tegutseda vastavalt §-s 16 toodud nõuetele.

§ 8.   Õiguse kehtivusaeg ja selle pikendamine

  (1) Õigus tegutseda järgu andjana antakse kuni viieks (5) aastaks.

  (2) Järgu andja taotlusel võib õiguse kehtivusaega pikendada kuni 5 aasta võrra.

  (3) Õiguse kehtivusaja pikendamise taotlus tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitada hiljemalt sada viiskümmend (150) kalendripäeva enne õiguse kehtivusaja lõppu. Sel juhul kehtib järgu andjana tegutsemise õigus vähemalt õiguse kehtivusaja pikendamise taotluse osas tehtud otsuse jõustumiseni.

  (4) Õiguse pikendamiseks esitatav taotlus peab vastama §-s 4 toodud nõuetele, täiendavalt tuleb taotluses esitada ülevaade senise tegutsemise kohta järgu andjana, sealhulgas kõikidest nõuete muudatustest.

  (5) Õiguse pikendamise taotluse saamisel avaldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vastavasisulise teadaande § 5 lõikes 5 ettenähtud korras ning kohaldatakse § 5 lõigetes 6–7 ettenähtut.

  (6) Kui kümne (10) kalendripäeva jooksul arvates teadaande avaldamisest mis tahes § 3 nõuetele vastav isik ei ole teatanud soovist esitada taotlust teadaandes märgitud majutusettevõtte liigi või liikide osas, esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pikendamise taotluse hindamiseks komisjonile §-s 6 ettenähtud korras.

  (7) Kui mis tahes § 3 nõuetele vastav isik on tähtaegselt esitanud taotluse teadaandes märgitud majutusettevõtte liigi või liikide osas, tehakse pikendamise taotluse ja teiste taotluste kohta otsus samaaegselt, järgides §-s 6 ettenähtud korda.

  (8) Tähtaegselt esitamata taotlus tagastatakse sisuliselt läbi vaatamata.

  (9) Võrdsete näitajatega õiguse pikendamise taotluse ja käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud muude taotluste korral eelistatakse õiguse pikendamise taotlust.

  (10) Õiguse pikendamise korral tehakse õiguse andmise otsus. Õiguse pikendamisest keeldumise korral tehakse õiguse andmisest keeldumise otsus.

§ 9.   Õiguse andmise otsus

  (1) Õiguse andmise otsuses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) isik, kellele antakse õigus tegutseda järgu andjana;
  2) majutusettevõtte liik või liigid, mille osas õigus antakse;
  3) õiguse kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev ja vajadusel tingimused;
  4) õiguse andmise aeg ja vastava otsuse number;
  5) otsuse teinud isiku nimi, ametinimetus ja allkiri.

  (2) Järgunõuded, järgu andmise ja äravõtmise kord ning vaidluste lahendamise kord kinnitatakse otsuse lisana.

§ 10.   Õiguse andmisest keeldumise otsus

  (1) Valdkonna eest vastutav minister võib teha õiguse andmisest keeldumise otsuse, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid, mis on otsuse tegemisel määrava tähtsusega;
  2) taotleja või tema tegevus järgu andjana ei vasta nõuetele või vastab neile ebapiisavalt;
  3) taotleja poolt koostatud järgunõuded, järgu andmise, äravõtmise või vaidluste lahendamise kord ei ole piisavalt põhjendatud ning taotleja ei ole neid nõus muutma;
  4) on põhjust kahelda, et taotleja käesoleva lõike punktis 3 nimetatud nõuded ja korrad ei ole objektiivsed ning kõiki järku taotlevaid majutusettevõtteid võrdselt kohtlevad;
  5) on põhjust kahelda, et taotlejal puuduvad järgu andmiseks vajalik ettevalmistus, spetsialistid, majanduslikud või organisatsioonilised eeldused.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

  (2) Käeoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsus vormistatakse kirjalikult ning selles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) isik, kelle suhtes keelduv otsus tehakse;
  2) majutusettevõtte liik või liigid, mille osas õigust taotleti;
  3) keeldumise põhjus ja õiguslik alus;
  4) viide otsuse vaidlustamise võimaluste, tähtaja ja koha suhtes;
  5) otsuse kuupäev ja number;
  6) otsuse teinud isiku nimi, ametinimetus ja allkiri.

§ 11.   Õiguse andmise otsuse muutmine

  (1) Õiguse andmise otsust võib muuta:
  1) järgu andja taotlusel, kui otsuse muutmine on kooskõlas käesoleva määrusega;
  2) valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul ning kokkuleppel järgu andjaga, kui otsuse muutmine on vajalik lähtudes avalikest huvidest või pärast otsuse tegemist on oluliselt muutunud valdkonda reguleerivad õigusaktid.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

  (2) Kui järgu andja taotleb otsuse täiendamist § 9 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmete osas, tuleb esitada uus §-s 4 sätestatud tingimustele vastav taotlus.

  (3) Kui järgu andjaga otsuse muutmiseks kokkuleppe saavutamine käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhtudel ei ole võimalik, võib valdkonna eest vastutav minister õiguse andmise otsuse kehtetuks tunnistada.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

§ 12.   Õiguse andmise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Õiguse andmise otsuse võib osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada, vajadusel konsulteerides komisjoniga, järgmistel juhtudel:
  1) järgu andja taotlusel;
  2) kui järgu andja on esitanud valeandmeid, mis olid otsuse tegemisel määrava tähtsusega;
  3) kui järgu andja on oluliselt rikkunud tegutsemise õiguse andmise otsuse tingimusi või järgu andjana tegutsemise nõudeid;
  4) kui järgu andja suhtes on alustatud likvideerimismenetlust või on jõustunud pankrotiotsus;
  5) kui järgu andja ei ole alustanud tegutsemist järgu andjana kuuekümne (60) kalendripäeva jooksul järgu andjana tegutsemise õiguse andmise otsuses sätestatud kehtivuse alguskuupäevast arvates või tegelikkuses ei ole tegutsenud järgu andjana pikema aja vältel kui kolmkümmend (30) kalendripäeva või on sisuliselt tegutsemise lõpetanud;
  6) paragrahvi 11 lõikes 3 või § 17 lõikes 5 toodud juhtudel.

  (2) Otsuse kehtetuks tunnistamine ei mõjuta enne selle otsuse kehtetuks tunnistamist järgu andja poolt majutusettevõttele antud järgu kehtivust.

§ 13.   Konfidentsiaalsuskohustus

  Taotluse menetlemisel ja hindamisel osalevad isikud peavad tagama ametiülesannete täitmisel taotleja kohta teada saadud äri- ja tehnilise teabe konfidentsiaalsuse, kui õigusaktid ei näe ette selle avaldamist.

§ 14.   Otsuse vaidlustamine

  Isikule järgu andjana tegutsemise õiguse andmise või õiguse andmisest keeldumise otsuse, otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse võib vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

§ 15.   Otsusest teavitamine

  (1) Õiguse andmise ja õiguse andmisest keeldumise otsusest, selle otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsusest teavitatakse vastavat isikut hiljemalt kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates lihtkirjaga, lisades ärakirja vastavast otsusest.

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab õiguse andmise otsusest oma veebilehel ning vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

§ 16.   Järgu andja kohustused

  (1) Järgu andja peab oma tegevuses järgu andjana täitma järgmisi nõudeid:
  1) omama üleriigilist tegevuspiirkonda;
  2) juhinduma oma tegevuses järgu andjana võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõttest;
  3) avaldama oma veebilehel kehtivad järgunõuded, järgu andmise ja äravõtmise ning vaidluste lahendamise korra;
  4) avaldama oma veebilehel viited järgu andjana tegutsemise õiguslikule alusele koos õiguse kehtivusajaga;
  5) avaldama oma veebilehel andmed majutusettevõtete kaupa kehtivate järkude kohta koos järgu kategooriaga;
  6) tagama majutusettevõtetele, kellele on omistatud järk, selge ja muust tähistusest eristuva järgutähise kasutamise võimaluse järgu kehtivuse ajaks;
  7) valdkonna eest vastutava ministri järelepärimisel andma aru oma tegevuse kohta järgu andjana.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumendid peavad kogu nende kehtivusajal olema avalikkusele tasuta kättesaadavad.

  (3) Järgu andja on kohustatud teavitama viivitamatult kirjalikult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit mis tahes taotluses, õiguse andmise otsuses või tegevuses järgu andjana toimunud muudatustest, mis käesoleva määruse tähenduses omavad õiguslikku tähendust, välja arvatud §-s 17 toodud juhtudel, millele rakendub erikord.

§ 17.   Järgunõuete muutmine

  (1) Järgu andjal on õigus muuta järgunõudeid, teavitades vastavast kavatsusest eelnevalt kirjalikult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt esitatav teade peab sisaldama järgunõuetesse kavandatavate muudatuste loetelu koos põhjenduste ja muudatuste eeldatava rakendamise ajaga.

  (3) Järgu andja ei tohi järgunõudeid muuta enne kolmekümne (30) kalendripäeva möödumist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamisest arvates. Selle aja jooksul on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil õigus esitada kavandatavate muudatuste kohta oma arvamus, vajadusel konsulteerides komisjoniga.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud arvamuse esitamise korral peab järgu andja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit kirjalikult teavitama, kuidas on arvamusega arvestatud ning mittearvestamise korral esitama vastavad põhjendused.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud arvamusega mittearvestamisel on valdkonna eest vastutaval ministril õigus õiguse andmise otsus käesolevas määruses kehtestatud korras kehtetuks tunnistada.
[RT I, 19.06.2015, 7 - jõust. 22.06.2015]

  (6) Järgunõuete muudatused peavad olema mõistliku aja jooksul, kuid mitte vähem kui kolm (3) kuud enne nende kehtima hakkamist avaldatud järgu andja veebilehel.

  (7) Järgunõuete muutmine ei tohi mõjutada enne järgunõuete muutmist omistatud järkude kehtivust. Enne muudetud järgunõuete kehtima hakkamist majutusettevõttele omistatud järk peab kehtima tähtajalise järgu puhul vähemalt järgu kehtivuse lõpp-tähtpäevani või tähtajatu järgu puhul vähemalt mõistliku ajavahemiku jooksul pärast järgunõuete muudatuste kehtima hakkamist.

  (8) Käesoleva paragrahvi sätteid kohaldatakse ka järgu andja algatusel järgu andmise, äravõtmise või vaidluste lahendamise korra muutmisele.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2005. aasta 1. novembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json