Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi määruste muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 1

Eesti Panga presidendi määruste muutmine

Vastu võetud 12.06.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 7 ja krediidiasutuste seaduse § 91 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Eesti Panga presidendi 1. oktoobri 2007. aasta määruses nr 14 „Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine” (RT I, 12.06.2014, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määrusega kehtestatud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi krediidiasutus). Aruanded esitatakse krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) tegevuse kohta.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.”.

§ 2.   Eesti Panga presidendi 9. novembri 2007. aasta määruses nr 16 „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine” (RT I, 12.06.2014, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 3 punktis 3 nimetatud aruanne esitatakse kümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.”;

3) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XMLis (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.”;

4) paragrahvid 13–16 tunnistatakse kehtetuks;

5) lisa 3 „Investeerimisteenuste aruanne” punkti 4 esimest loetelu täiendatakse alapunktiga 14:

„14) teenuse osutamise riik”;

6) lisa 3 punkti 4 täiendatakse alapunktiga 14 järgmises sõnastuses:

14) Teenuse osutamise riigi identifikaator

Eesti EE

Läti

LV

Leedu

LT

Muu riik

XX

Siin näidatakse, millises riigis paikneva üksuse (peakontor või filiaal) kaudu aruandja teenust osutas.”.

§ 3.   Eesti Panga presidendi 7. detsembri 2010. aasta määruse nr 22 „Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamine” (RT I, 29.12.2016, 21) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.”.

§ 4.   Eesti Panga presidendi 2. jaanuari 2014. aasta määruse nr 2 „Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruannete kehtestamine” (RT I, 03.02.2015, 12) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.”.

§ 5.   Eesti Panga presidendi 23. mai 2014. aasta määruses nr 6 „Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine” (RT I, 02.08.2017, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Finantsinspektsioonile aruande „Krediidiasutuse bilanss” (lisa 5).

(2) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Eesti Pangale aruande „Krediidiasutuse kasumiaruanne” (lisa 6).

(3) Krediidiasutus, millel on filiaale väljaspool Eestit, on kohustatud:
1) lisaks koostama ja Eesti Pangale esitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande, mis kajastab üksnes krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) andmeid;
2) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruandes kajastama üksnes krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) andmeid.”;

2) paragrahv 7 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile ja Eesti Pangale elektrooniliselt XMLis (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.

(2) Vigade tuvastamisel ja arvestuspõhimõtete muutmisel esitatakse elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanded.”;

3) lisa 5 „Aruanne „Krediidiasutuse bilanss”” punkt 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

1. Aruande valdkond

Krediidiasutuse bilansi aruandes esitatakse krediidiasutuse finantsseisundi näitajad vastavalt määruse paragrahvile 4 ja lisale „Bilansi skeem” (lisa 1).”;

4) lisa 6 „Aruanne „Krediidiasutuse kasumiaruanne”” punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

1. Aruande valdkond

Krediidiasutuse kasumiaruandes esitatakse krediidiasutuse majandustulemuse kujunemise näitajad vastavalt määruse paragrahvile 4 ja lisale „Kasumiaruande skeem” (lisa 2).”.

§ 6.   Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruses nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” (RT I, 02.08.2017, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 1–3 muudetakse ja need sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja Finantsinspektsioonile esitama järgmised aruanded:
1) ressursside jääkide aruanne (lisa 2);
2) laenude jääkide aruanne (lisa 4);
3) väärtpaberite aruanne (lisa 7);
4) laekumiste ja väljamaksete aruanne (lisa 12);
5) eluasemelaenude aruanne (lisa 13);

(2) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja Eesti Pangale esitama järgmised aruanded:
1) ressursside käivete aruanne (lisa 1);
2) laenude käivete aruanne (lisa 3);
3) krediidiasutuse bilansist maha kantud nõuete liikumise aruanne (lisa 5);
4) väärtpaberikohustuste käivete aruanne (lisa 8);
5) väärtpaberikohustuste jääkide aruanne (lisa 9);
6) hoiuste ja laenude regionaalse jaotuse aruanne (lisa 6);
7) immateriaalse vara ja materiaalse põhivara arvestuse aruanne (lisa 10);
8) laenujääkide täiendav aruanne (lisa 11).

(3) Krediidiasutus, millel on filiaale väljaspool Eestit, on kohustatud:
1) lisaks koostama ja Eesti Pangale esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud aruanded, mis kajastavad üksnes krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) andmeid;
2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 ja lõikes 2 nimetatud aruannetes kajastama üksnes krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) andmeid.”;

2) paragrahv 4 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse § 3 lõike 1 punktides 1–4 ning lõike 2 punktides 1, 2, 4, 5 ja 8 nimetatud aruannete aruandeperiood on kuu. Määruse § 3 lõike 1 punktis 5 ja lõike 2 punktides 3 ja 7 nimetatud aruannete aruandeperiood on kvartal. Määruse § 3 lõike 2 punktis 6 nimetatud aruande aruandeperiood on poolaasta.

(2) Määruse § 3 lõike 1 punktides 1–4 ning lõike 2 punktides 1–5, 7 ja 8 nimetatud aruanded esitatakse seitsmendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu; lõike 2 punktides 6 ja 8 nimetatud aruanded esitatakse kümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu; lõike 1 punktis 5 nimetatud aruanne esitatakse kahekümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu ning lõike 2 punktis 3 nimetatud aruanne esitatakse ühe kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.”;

3) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile ja Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) lisa 3 „Laenude käivete aruanne” punkti 3 alapunkt 13 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

13) Kliendi täiendava määratluse identifikaatorid

  Grupisisene rahaloomeasutus 7

Muu rahaloomeasutus

8

Keskne vastaspool

4

Väärtpaberistaja

5

Euroopa Investeerimispank (EIB)

20

Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM)

21

Rahvusvaheline organisatsioon

9

Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

22

Siin täpsustatakse, kas aruanderea viiendas veerus näidatud klient on rahaloomeasutus, keskne vastaspool, väärtpaberistaja, EIB, ESM, SRB või rahvusvaheline organisatsioon. Kui aruanderea viiendas veerus näidatud klient ei ole ükski eelnimetatutest, märgitakse selle välja väärtuseks 0 (null).

Rahaloomeasutused (identifikaatorid 7 „grupisisene rahaloomeasutus” ja 8 „muu rahaloomeasutus”) on ainult need keskpangad, krediidiasutused, rahaturufondid ja muud hoiuseid kaasavad ettevõtjad, mis on kantud Euroopa Keskpanga kodulehel avaldatud Euroopa Liidu rahaloomeasutuste nimekirja.

Identifikaatorit 7 „grupisisene rahaloomeasutus” kasutatakse ainult siis, kui aruandereal kajastatud laen on antud aruandva krediidiasutuse krediidiasutusest tütarettevõtjale või välisriigis asuvale filiaalile, mis on kantud rahaloomeasutuste nimekirja.

Identifikaatoreid 4 „keskne vastaspool” ja 5 „väärtpaberistaja” kasutatakse ainult aruanderea viiendas veerus näidatud kliendi „muu finantseerimisasutus” täpsustamisel.

Identifikaatorit 9 kasutatakse rahvusvaheliste organisatsioonide, v.a EIB, ESMi ja SRB tähistamiseks. Rahvusvahelised organisatsioonid võivad aruanderea viiendas veerus olla näidatud ainult kirjetel „keskvalitsus”, „keskpank”, „krediidiasutus” ja „muu finantseerimisasutus”.”;

6) lisa 3 „Laenude käivete aruanne” punkti 3 alapunkti 9 täiendatakse lõiguga järgmises sõnastuses:

„Kui tegemist on riikliku õppelaenu täiendava summa väljamaksmisega, siis käsitatakse seda laenulepingu muudatusena ning siin näidatakse täiendavalt välja makstud õppelaenu summa.”;

7) lisa 4 „Laenude jääkide aruanne” punkti 3 alapunkt 20 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

20) Kliendi täiendava määratluse identifikaatorid

  Rahaloomeasutus 6

Keskne vastaspool

4

Väärtpaberistaja

5

Euroopa Investeerimispank (EIB)

20

Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM)

21

Rahvusvaheline organisatsioon

9

Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

22

Siin täpsustatakse, kas aruanderea viiendas veerus näidatud klient on rahaloomeasutus, keskne vastaspool, väärtpaberistaja, EIB, ESM, SRB või rahvusvaheline organisatsioon. Kui aruanderea viiendas veerus näidatud klient ei ole ükski eelnimetatutest, märgitakse selle välja väärtuseks 0 (null).

Rahaloomeasutused (identifikaator 6) on ainult need keskpangad, krediidiasutused, rahaturufondid ja muud hoiuseid kaasavad ettevõtjad, mis on kantud Euroopa Keskpanga kodulehel avaldatud Euroopa Liidu rahaloomeasutuste nimekirja.

Identifikaatoreid 4 „keskne vastaspool” ja 5 „väärtpaberistaja” kasutatakse ainult aruanderea viiendas veerus näidatud kliendi „muu finantseerimisasutus” täpsustamisel.

Identifikaatorit 9 kasutatakse rahvusvaheliste organisatsioonide, v.a EIB, ESMi ja SRB tähistamiseks. Rahvusvahelised organisatsioonid võivad aruanderea viiendas veerus olla näidatud ainult kirjetel „keskvalitsus”, „keskpank”, „krediidiasutus” ja „muu finantseerimisasutus”.”;

8) lisa 13 „Eluasemelaenude aruanne” punkti 3 alapunkt 7 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

7) Laenugraafik

  Annuiteetmaksed 1

Võrdsed põhiosamaksed

2

Osaline amortisatsioon

4

Ühekordne tagasimakse laenuperioodi lõpus

5

Muud tagasimaksed

3

Identifikaatoriga täpsustatakse graafik, mille alusel tagastatakse laenu põhiosa.”.

§ 7.   Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine” (RT I, 05.06.2014, 1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.”.

§ 8.   Eesti Panga presidendi 2. juuli 2014. aasta määruse nr 11 „Pangandusmääruse alusel kehtestatud järelevalveliste aruannete edastamise vorm” (RT I, 01.07.2016, 10) paragrahv 5 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„Aruanded edastatakse aadressile [email protected].”.

§ 9.   Eesti Panga presidendi 5. veebruari 2016. aasta määruse nr 3 „Nõuded järelevalvealase finantsteabe aruandluse esitamisele individuaalsel alusel” (RT I, 14.12.2016, 2) paragrahv 6 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„Aruanded edastatakse aadressile [email protected].”.

§ 10.   Eesti Panga presidendi 29. märtsi 2017. aasta määruse nr 6 „Detailsete krediidiandmete aruannete esitamise nõuded” (RT I, 31.03.2017, 6) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.”.

§ 11.   Eesti Panga presidendi 20. juuni 2017. aasta määruse nr 7 „Pangandusgrupi väärtpaberiosaluste aruannete esitamise nõuded” (RT I, 21.06.2017, 27) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.”.

§ 12.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 2 punktid 1, 2 ja 4, § 5 punktid 3 ja 4 ning §-d 8 ja 9 jõustuvad 2018. aasta 1. juulil.

  (2) Määruse §-d 1, 3, 4, 6, 7, 10 ja 11, § 2 punktid 3, 5 ja 6 ning § 5 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Ardo Hansson
president

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json