Teksti suurus:

Pangandusgrupi väärtpaberiosaluste aruannete esitamise nõuded

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 3

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pangandusgrupi väärtpaberiosaluste aruannete esitamise nõuded

Vastu võetud 20.06.2017 nr 7
RT I, 21.06.2017, 27
jõustumine 24.06.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2018RT I, 19.06.2018, 101.01.2019

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 7 ning krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) määruse § 3 lõikes 1 nimetatud aruannete (edaspidi aruanded) sisu- ja struktuurinõuded, mida tuleb järgida Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (täiendatud Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 2015/730 ja määrusega (EL) nr 2016/1384) ette nähtud artikkel 3a kohaste väärtpaberiosaluste andmete esitamisel;
  2) määruse § 3 lõikes 1 nimetatud aruannete Eesti Pangale esitamise tähtajad ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määrusega ette nähtud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama Eestis tegutsevad pangandusgrupid, mis on määratletud Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1011/2012 artikli 2 lõike 1 punktis b (edaspidi pangandusgrupid).

2. peatükk Aruanded, nende koostamise põhimõtted ja esitamine 

§ 3.   Aruanded ja nende koostamine

  (1) Pangandusgrupid on kohustatud koostama ja Eesti Pangale esitama järgmised aruanded:
  1) ISIN-koodita väärtpaberite aruanne koodiga 2230 (lisa 1);
  2) väärtpaberite grupipõhine aruanne koodiga 2231 (lisa 2);
  3) väärtpaberite üksusepõhine aruanne koodiga 2232 (lisa 3).

  (2) Aruannete koostamisel tuleb lähtuda Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1011/2012 (täiendustega) artiklis 3a sätestatud nõuetest.

  (3) Määruse lisades 1–3 kasutatakse mõisteid Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1011/2012 (täiendustega) II lisa tähenduses.

  (4) Määruse lisas 1 nimetatud aruande koostamisel tuleb emitendi institutsionaalse sektori määratlemisel lähtuda mõistetest Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” tähenduses.

§ 4.   Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  (1) Aruannete aruandeperiood on kvartal.

  (2) Aruanded esitatakse kahekümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.

§ 5.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Pärast vigade tuvastamist või arvestuspõhimõtete muutmist esitatakse elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanded.

  (3) Aruannetes esitatav tekst ja tunnused ei või sisaldada järgmiseid sümboleid: >, <, &, ', ".

3. peatükk Rakendussäte 

§ 6.   Määruse kohaldamine

  Määrust kohaldatakse aruannete koostamisele ja esitamisele alates aruandeperioodidest, mis lõpevad 30. septembril 2018.

Lisa 1 ISIN-koodita väärtpaberite aruanne

Lisa 2 Väärtpaberite grupipõhine aruanne

Lisa 3 Väärtpaberite üksusepõhine aruanne

/otsingu_soovitused.json