Teksti suurus:

Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 4

Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine

Vastu võetud 01.10.2007 nr 14
RTL 2007, 77, 1338
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2009RTL 2009, 75, 109801.01.2010
22.07.2010RT I 2010, 51, 33101.01.2011
06.11.2012RT I, 13.11.2012, 330.11.2012
10.06.2014RT I, 12.06.2014, 301.12.2014
12.06.2018RT I, 19.06.2018, 101.01.2019

Määrus kehtestatakse «Krediidiasutuste seaduse» § 91 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded määruse §-s 3 nimetatud aruannete (edaspidi aruanded) sisule ja struktuurile ning aruannete Eesti Pangale esitamise tähtajad ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Käesoleva määrusega kehtestatud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi krediidiasutus). Aruanded esitatakse krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) tegevuse kohta.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

2. peatükk ARUANDED, NENDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ESITAMINE 

§ 3.   Aruanded

  Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama järgmised aruanded:
  1) «Mittetehinguliste finantsvoogude aruanne» koodiga 226 (lisa 1);
  2) «Mitteresidentidele müüdud ja neilt ostetud teenuste aruanne» koodiga 221 (lisa 2).

§ 4.   Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  (1) Paragrahvi 3 punktis 1 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kuu. Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kvartal.

  (2) Paragrahvi 3 punktis 1 nimetatud aruanne esitatakse 12. (kaheteistkümnendaks) pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu. Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud aruanne esitatakse 10. (kümnendaks) pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.

§ 5.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Vigade tuvastamisel ja arvestuspõhimõtete muutmisel esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanded.

  (3) Aruandevaldkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 6.   Klassifikaatorite ja rahvusvaheliste standardite kasutamine

  (1) Aruannetes määratakse valuutakood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabelile ja näidatakse suurtähtedega.

  (2) Aruannetes määratakse kliendi riigi kood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja näidatakse suurtähtedega.

3. peatükk ANDMEVAHETUSE TURVAMINE 
[Kehtetu - RT I, 13.11.2012, 3 - jõust. 30.11.2012]

§ 7. - § 10. [Kehtetud - RT I, 13.11.2012, 3 - jõust. 30.11.2012]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Lisa 1  Mittetehinguliste finantsvoogude aruanne
[RT I, 12.06.2014, 3 - jõust. 01.12.2014]

Lisa 2 Mitteresidentidele müüdud ja neilt ostetud teenuste aruanne

/otsingu_soovitused.json