Teksti suurus:

Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruannete kehtestamine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 8

Krediidiasutuse ja krediidiasutuse konsolideerimisgrupi operatsiooniriski aruannete kehtestamine

Vastu võetud 02.01.2014 nr 2
RT I, 07.01.2014, 10
jõustumine 10.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.07.2014RT I, 24.07.2014, 327.07.2014
28.01.2015RT I, 03.02.2015, 801.04.2015
12.06.2018RT I, 19.06.2018, 101.01.2019

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse järelevalvelise hinnangu andmiseks operatsiooniriskiga seotud aruannete sisule ja vormile esitatavad nõuded ning aruannete Finantsinspektsioonile esitamise tähtajad ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele.

  (2) Krediidiasutused koostavad ja esitavad määruse §-s 3 nimetatud aruanded ainult konsolideeritud alusel. Krediidiasutused, kes ei ole emaettevõtjad või Eestis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldus- või segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjad, koostavad ja esitavad määruse §-s 3 nimetatud aruanded ainult soolo alusel.

§ 3.   Aruanded

  Krediidiasutus on kohustatud koostama järgmised aruanded:
  1) „Operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide aruanne” lisa 1 kohaselt;
  2) „Operatsiooniriski võtmeindikaatorite aruanne” lisa 2 kohaselt;
  3) „Hagide aruanne” lisa 3 kohaselt.

§ 4.   Aruannete koostamise alused

  (1) Aruanded koostatakse eesti keeles.

  (2) Rahasummad esitatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.

  (3) Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse ümber eurodesse aruandeperioodi viimase pangapäeva Euroopa Keskpanga päevakursiga, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti.

  (4) Aruannetes esitatakse andmed aruandeperioodi lõpu seisuga, välja arvatud juhul, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti.

§ 5.   Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  (1) Käesoleva määruse §-s 3 nimetatud aruannete aruandeperiood on kvartal.

  (2) Käesoleva määruse §-s 3 nimetatud aruanded esitatakse aruandeperioodile järgneva kuu jooksul.

§ 6.   Aruannete esitamise vorm

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Kui Finantsinspektsioonile esitatud aruandes esineb vigu, on aruande esitanud krediidiasutusel kohustus esitada aruanne korrigeeritud kujul uuesti.

  (3) Aruannetes esitada tulevate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

  (4) Aruannete koodid on järgmised:
  1) „Operatsiooniriski intsidentide ja kahjujuhtumite aruanne”: 672;
  2) „Operatsiooniriski võtmeindikaatorite aruanne”: 673;
  3) „Hagide aruanne”: 674.

§ 7.   Klassifikaatorite ja rahvusvaheliste standardite kasutamine

  (1) Aruannetes määratakse riigi kood rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabeli kohaselt ja näidatakse suurtähtedega.

  (2) Aruannetes määratakse kuupäeva formaat rahvusvahelise standardi ISO 8601 kohaselt.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel 2014. aasta 1. jaanuaril ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Lisa 1 Operatsiooniriski kahjujuhtumite ja intsidentide aruanne
[RT I, 03.02.2015, 8 - jõust. 01.04.2015]

Lisa 2 Operatsiooniriski võtmeindikaatorite aruanne

Lisa 3 Hagide aruanne

/otsingu_soovitused.json