Teksti suurus:

Pangandusmääruse alusel kehtestatud järelevalveliste aruannete edastamise vorm

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 10

Pangandusmääruse alusel kehtestatud järelevalveliste aruannete edastamise vorm

Vastu võetud 02.07.2014 nr 11
RT I, 03.07.2014, 40
jõustumine 06.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2014RT I, 23.12.2014, 3431.12.2014
28.06.2016RT I, 01.07.2016, 501.12.2016
12.06.2018RT I, 19.06.2018, 101.07.2018

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse tehnilised nõuded, mida tuleb järgida Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 680/2014 (rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 – edaspidi järelevalvelise aruandluse standard) kehtestatud järelevalveliste aruannete esitamisel Finantsinspektsioonile.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määruse nõudeid on kohustatud järgima kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja välisriikide krediidiasutuste filiaalid, kellele on järelevalvelise aruandluse standardiga kehtestatud aruandluskohustus.

2. peatükk Aruannete andmevahetusvorming ja esitusviis 

§ 3.   Aruannete andmevahetusvorming

  (1) Aruannete esitamisel kasutatakse andmevahetusvormingut XBRL (eXtensible Business Reporting Language).
[RT I, 01.07.2016, 5 - jõust. 01.12.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 5 - jõust. 01.12.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 5 - jõust. 01.12.2016]

  (4) Aruannete esitamisel XBRL andmevahetusvormingus järgitakse käesoleva määruse ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) kodulehel avaldatud nõudeid.

§ 4.   Aruannete koodid
[Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 5 - jõust. 01.12.2016]

§ 5.   Aruannete edastamine

  Aruanded edastatakse aadressile fiaruanded@fi.ee.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 6.   Klassifikaatorite, koodide ja rahvusvaheliste standardite kasutamine

  (1) Valuuta kood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabeli kohaselt ja märgitakse suurtähtedega.

  (2) Riigi kood määratakse rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabeli kohaselt ja märgitakse suurtähtedega.

  (3) Üksuse, valdusettevõtja, vastaspoole või omavahel seotud isikute identifitseerimiseks, kui järelevalvelise aruandluse standardis ei ole nõutud teisiti, kasutatakse äriregistri koodi. Äriregistri koodi puudumisel määrab krediidiasutus identifitseerimistunnuse ise.

  (4) Lõikes 3 nimetatud krediidiasutuse määratav identifitseerimistunnus ning aruannetes esitatav tekst ei või sisaldada järgmisi sümboleid: >, <, &, ', ".

§ 7.   Identifikaatorite kasutamine XML vormingus aruannete esitamisel
[Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 5 - jõust. 01.12.2016]

§ 8.   Arvandmete täpsus ja esitusviis

  (1) Rahalised väärtused esitatakse kas täiseurodes või sendi täpsusega.

  (2) Protsentides väljendatud väärtused esitatakse kujul i/100 ümardatuna nelja kohani peale koma.

  (3) [Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 5 - jõust. 01.12.2016]

  (4) [Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 5 - jõust. 01.12.2016]

Lisa 1 Aruannete koodid XML vormingus aruannete esitamiseks
[Kehtetu - RT I, 23.12.2014, 34 - jõust. 31.12.2014]

Lisa 2 Identifikaatorid XML vormingus aruannete esitamiseks
[Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 5 - jõust. 01.12.2016]

/otsingu_soovitused.json