Teksti suurus:

Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 12

Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine

Vastu võetud 09.11.2007 nr 16
RTL 2007, 88, 1479
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2009RTL 2009, 52, 76101.01.2010
21.07.2010RT I 2010, 51, 32901.01.2011
29.05.2012RT I, 05.06.2012, 101.11.2012
06.11.2012RT I, 13.11.2012, 330.11.2012
10.06.2014RT I, 12.06.2014, 301.12.2014
12.06.2018RT I, 19.06.2018, 101.07.2018, osaliselt 01.01.2019

Määrus kehtestatakse «Krediidiasutuste seaduse» § 91 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded määruse §-s 3 nimetatud aruannete (edaspidi aruanded) sisule ja struktuurile ning aruannete Finantsinspektsioonile esitamise tähtajad ja kord.

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Aruandeid on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi krediidiasutus).

2. peatükk ARUANDED, NENDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ESITAMINE 

§ 3.   Aruanded

  Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama järgmised aruanded:
  1) [Kehtetu - RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
  2) [Kehtetu- RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
  3) «Investeerimisteenuste aruanne» koodiga 246 (lisa 3).
[RT I, 13.11.2012, 3 - jõust. 30.11.2012]

§ 4.   Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  (1) Paragrahvis 3 nimetatud aruannete aruandeperiood on kuu.

  (2) Paragrahvi 3 punktis 3 nimetatud aruanne esitatakse kümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 5.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt XMLis (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Vigade tuvastamisel ja arvestuspõhimõtete muutmisel esitatakse Finantsinspektsioonile elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanded.

  (3) Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 6.   Klassifikaatorite ja rahvusvaheliste standardite kasutamine

  (1) Aruannetes määratakse valuutakood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabelile ja näidatakse suurtähtedega.

  (2) Aruannetes määratakse kliendi riigi kood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja näidatakse suurtähtedega.

3. peatükk ANDMEVAHETUSE TURVAMINE 
[Kehtetu - RT I, 05.06.2012, 1 - jõust. 01.11.2012]

§ 7. - § 10. [Kehtetud - RT I, 05.06.2012, 1 - jõust. 01.11.2012]

4. peatükk LISADES KASUTATUD MÕISTED 

§ 11.   Kasutatud mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid §-des 12–16 esitatud tähenduses.

§ 12.   Klientide ja instrumentide kohta kasutatud mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruses nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” toodud tähenduses.
[RT I, 12.06.2014, 3 - jõust. 01.12.2014]

§ 13.   Garantiide ja muude sarnaste bilansiväliste tühistamatute kohustuste ja nõuete kohta kasutatud mõisted
[Kehtetu - RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 14.   Muude bilansiväliste tühistamatute kohustuste ja nõuete kohta kasutatud mõisted
[Kehtetu - RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 15.   Tühistatavate bilansiväliste kohustuste ja nõuete kohta kasutatavad mõisted
[Kehtetu - RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 16.   Tuletisinstrumentide kohta kasutatud mõisted
[Kehtetu - RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 161.   Investeerimisteenuste aruandes kasutatud mõisted
[RT I, 05.06.2012, 1 - jõust. 01.11.2012]

Kontopidaja (custodian) on krediidi- või finantseerimisasutus, mis osutab väärtpaberite hoidmise, registreerimise ja/või arveldamise teenust.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Lisa 1 Garantiide, muude tühistamatute ja tühistatavate kohustuste ning nõuete jääkide aruanne
[Kehtetu - RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
26.09.2018 16:32
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisa kehtetuks märgitud alates 1.07.2018, tulenevalt RT I 2010, 51, 329 avaldatud muutmisest, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Lisa 2 Tuletisinstrumentide lepingute aruanne
[Kehtetu - RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
26.09.2018 16:33
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, lisa kehtetuks märgitud alates 1.07.2018, tulenevalt RT I 2010, 51, 329 avaldatud muutmisest, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Lisa 3 Investeerimisteenuste aruanne
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

/otsingu_soovitused.json