Teksti suurus:

Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2018, 14

Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine

Vastu võetud 23.05.2014 nr 6
RT I, 28.05.2014, 1
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.06.2016RT I, 22.06.2016, 1601.01.2017
27.07.2017RT I, 02.08.2017, 101.01.2018, kohaldatakse aruannete koostamise ja esitamise suhtes alates 31. jaanuril 2018 lõppevast aruandeperioodist.
12.06.2018RT I, 19.06.2018, 101.07.2018,osaliselt 01.01.2019

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 7 ja krediidiasutuste seaduse § 91 lõigete 1 ja 3 alusel.
[RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded krediidiasutuse ja krediidiasutuse filiaali (edaspidi krediidiasutus) bilansi ja kasumiaruande sisule ja vormile ning aruannete Finantsinspektsioonile ja Eesti Pangale esitamise tähtajad ja kord.
[RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Käesolevat määrust kohaldatakse kõikidele Eestis tegutsevatele krediidiasutustele individuaalsel alusel.

2. peatükk Aruanded, nende koostamise põhimõtted ja esitamine 

§ 3.   Aruanded

  (1) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Finantsinspektsioonile aruande „Krediidiasutuse bilanss” (lisa 5).

  (2) Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama Eesti Pangale aruande „Krediidiasutuse kasumiaruanne” (lisa 6).

  (3) Krediidiasutus, millel on filiaale väljaspool Eestit, on kohustatud:
  1) lisaks koostama ja Eesti Pangale esitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande, mis kajastab üksnes krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) andmeid;
  2) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aruandes kajastama üksnes krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) andmeid.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Aruannete koostamise põhimõtted

  (1) Bilansi ning kasumiaruande koostamisel kajastatakse ja mõõdetakse varad, kohustised, omakapital, tulud ja kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite alusel.
[RT I, 22.06.2016, 16 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Bilansi ja kasumiaruande koostamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1–1861), V lisas sätestatud juhistest ning käesoleva määruse lisadest „Bilansi skeem” (lisa 1) ja „Kasumiaruande skeem” (lisa 2).
[RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Bilanss ja kasumiaruanne koostatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni. Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse eurodesse aruandeperioodi viimasel pangapäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel.

  (4) Bilansi näitajad esitatakse iga aruandeperioodi lõpu seisuga, kasumiaruande näitajad kumulatiivselt alates aruandeaasta algusest.

  (5) [Kehtetu - RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (6) [Kehtetu - RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (7) [Kehtetu - RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (8) [Kehtetu - RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (9) [Kehtetu - RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 5.   Residentsuse määratlemise põhimõtted

  (1) Resident on:
  1) Eesti Vabariigi riigiorgan või asutus kõige laiemas tähenduses (seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim või nende asutus, põhiseaduslik institutsioon), samuti kohalik omavalitsusüksus või selle asutus;
  2) välisriigis asuv Eesti diplomaatiline, konsulaar- või muu ametlik esindus, samuti muu välisriigis asuv Eesti asutuse või organisatsiooni esindus, mis ei tegele majandus- ja kommertstegevusega;
  3) Eesti Vabariigi seadusega loodud avalik-õiguslik juriidiline isik või selle asutus;
  4) Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või selle esindus (sh piiriülese teenuse pakkuja);
  5) Eesti Vabariigis registreeritud Euroopa ühingute põhikirjaga loodud äriühing (Societas Europaea, SE), ühistu (Societas Cooperativa Europaea, SCE) või nende esindus;
  6) Eesti Vabariigis registreeritud välismaa juriidilise isiku filiaal;
  7) Eesti Vabariigis elav Eesti kodanik;
  8) Eesti Vabariigis elav välismaalane, kellel on alaline elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks;
  9) välisriigis õppiv või ravil viibiv punktis 7 või 8 nimetatud isik, olenemata tema õpingute või ravi kestusest;
  10) välisriigis viibiv punktis 7 või 8 nimetatud isik, kes on laevameeskonna liige või hooaja- või piiriülene töötaja, olenemata tema välisriigis viibimise kestusest;
  11) välisriigis viibiv, immuniteeti ja diplomaatilisi privileege kasutav Eesti Vabariigi diplomaat, sõjaväelane, konsulaar- või muu ametliku esinduse töötaja või tema perekonnaliige.

  (2) Mitteresident on iga isik, kes pole hõlmatud mõistega resident.

§ 6.   Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

  (1) Paragrahvi 3 punktis 1 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kuu. Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kvartal.

  (2) Paragrahvi 3 punktis 1 nimetatud aruanne esitatakse seitsmendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu ja punktis 2 nimetatud aruanne kümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.
[RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Aruannete esitamine

  (1) Aruanded esitatakse Finantsinspektsioonile ja Eesti Pangale elektrooniliselt XMLis (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina Eesti Panga presidendi 29. mai 2018. aasta määruse nr 4 „Aruannete elektroonilise esitamise nõuded” (RT I, 05.06.2018, 1) kohaselt.

  (2) Vigade tuvastamisel ja arvestuspõhimõtete muutmisel esitatakse elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanded.
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.   Määruse jõustumine ja kohaldamine

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2014. aastal.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse aruannete koostamisel ja esitamisel alates aruandeperioodidest, mis lõpevad 30. septembril 2014. aastal.

Lisa 1 Bilansi skeem
[RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 2 Kasumiaruande skeem
[RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 3 Bilansikirjete selgitused
[Kehtetu - RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 4 Kasumiaruande kirjete selgitused
[Kehtetu - RT I, 02.08.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 5 Aruanne „Krediidiasutuse bilanss”
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

Lisa 6 Aruanne „Krediidiasutuse kasumiaruanne”
[RT I, 19.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

/otsingu_soovitused.json