Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 39 „Töökohapõhise õppe rakendamise kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2019, 2

Haridus- ja teadusministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 39 „Töökohapõhise õppe rakendamise kord” muutmine

Vastu võetud 13.06.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 28 lõike 7 alusel.

Haridus- ja teadusministri 20. detsembri 2013. a määruses nr 39 „Töökohapõhise õppe rakendamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted töökohapõhise õppe rakendamisel reguleeritakse kutseõppeasutuse seaduse § 30 lõike 3 alusel sõlmitavas töökohapõhise õppe praktikalepingus.

(2) Töökohapõhise õppe praktikalepingus lepitakse kokku poolte õigustes ja kohustustes ning töökohapõhise õppe täpsemas korralduses, sealhulgas fikseeritakse praktika maht, koolis toimuva õppe maht, õppija töökoormus ja töötasu, kui õppijaga ei sõlmita töölepingut, õppija ja juhendajate kontaktandmed ning ettevõttele eraldatava juhendamistasu suurus ja maksmise põhimõtted, kui selleks ei sõlmita eraldi lepingut. Töökohapõhise õppe korraldusele kohaldatakse töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni.”;

2) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne töökohapõhise õppe praktikalepingu sõlmimist hindavad kool ja praktikakoht koos õppetingimusi praktikakohas, et veenduda praktikakoha valmisolekus täita õppekava eesmärke ning tagada õpilase ohutus ja tervise kaitse. Hindamise käigus selgitatakse välja ka see, millised õppekavas kirjeldatud õpiväljundid on omandatavad praktikakohas ja milliste omandamine tagatakse koolis või teises praktikakohas.

(2) Hindamise tulemuseks on kirjalik hinnang, mis lisatakse töökohapõhise õppe praktikalepingule.”;

3) paragrahvi 4 lõikes 3 ja §-s 6 asendatakse sõna „praktikaleping” sõnadega „töökohapõhise õppe praktikaleping” vastavas käändes;

4) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Töökohapõhise õppe kulude katmine

(1) Töökohapõhise õppe rakendamisel tegevustoetustest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest finantseeritud koolituskohtadel katab kool õppekulud koolis toimuva õppe ja juhendajate koolituse ning koolipoolsele juhendajale makstava juhendamistasu ulatuses. Vastavalt töökohapõhise õppe praktikalepingus kokku lepitule kannab kool ühe õppija kohta ühes kuus maksimaalselt 0,1 õpetaja töötasu alammäära üle praktikakohale praktikakohapoolsele juhendajale juhendamistasu maksmiseks.

(2) Muudest vahenditest rahastatava koolituse puhul lepitakse kulude jaotus kokku töökohapõhises praktikalepingus.”.

Mailis Reps
Minister

Indrek Reimand
Asekantsler (kõrgharidus, teadus ja keelepoliitika) kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json