Teksti suurus:

Töökohapõhise õppe rakendamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2019, 4

Töökohapõhise õppe rakendamise kord

Vastu võetud 20.12.2013 nr 39
RT I, 29.12.2013, 2
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.06.2019RT I, 19.06.2019, 222.06.2019

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 28 lõike 7 alusel.

§ 1.   Töökohapõhine õpe

  (1) Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses (edaspidi praktikakoht) moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava mahust.

  (2) Töökohapõhist õpet rakendatakse kutseõpet andva õppeasutuse (edaspidi kool), õpilase ja praktikakoha koostöös.

  (3) Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid.

§ 2.   Töökohapõhise õppe osapoolte suhted

  (1) Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted töökohapõhise õppe rakendamisel reguleeritakse kutseõppeasutuse seaduse § 30 lõike 3 alusel sõlmitavas töökohapõhise õppe praktikalepingus.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

  (2) Töökohapõhise õppe praktikalepingus lepitakse kokku poolte õigustes ja kohustustes ning töökohapõhise õppe täpsemas korralduses, sealhulgas fikseeritakse praktika maht, koolis toimuva õppe maht, õppija töökoormus ja töötasu, kui õppijaga ei sõlmita töölepingut, õppija ja juhendajate kontaktandmed ning ettevõttele eraldatava juhendamistasu suurus ja maksmise põhimõtted, kui selleks ei sõlmita eraldi lepingut. Töökohapõhise õppe korraldusele kohaldatakse töölepingu seaduse töö- ja puhkeaja regulatsiooni.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

  (3) Praktikakoht tagab õpilasele töökohapõhise õppe praktikakohas toimuvatel perioodidel töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused ning praktikakoha poolt antavate töö- ja õppeülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud materjalid ja töövahendid praktikakoha teiste töötajatega samadel alustel.

§ 3.   Praktikakoha hindamine

  (1) Enne töökohapõhise õppe praktikalepingu sõlmimist hindavad kool ja praktikakoht koos õppetingimusi praktikakohas, et veenduda praktikakoha valmisolekus täita õppekava eesmärke ning tagada õpilase ohutus ja tervise kaitse. Hindamise käigus selgitatakse välja ka see, millised õppekavas kirjeldatud õpiväljundid on omandatavad praktikakohas ja milliste omandamine tagatakse koolis või teises praktikakohas.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

  (2) Hindamise tulemuseks on kirjalik hinnang, mis lisatakse töökohapõhise õppe praktikalepingule.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

  (3) Praktikakoha täiendavat hindamist võib läbi viia ka praktika jooksul.

§ 4.   Õppekava

  (1) Töökohapõhine õpe toimub kooli õppekava alusel.

  (2) Õpilasele koostatakse vajadusel kooli õppekava alusel individuaalne õppekava, arvestades praktikakoha eripära ning õpilase haridustaset, varasemaid teadmisi ja oskusi ning hariduslikke erivajadusi.

  (3) Kui töökohapõhises õppevormis õppivale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, lisatakse see töökohapõhise õppe praktikalepingule.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

§ 5.   Juhendamine töökohapõhises õppes

  (1) Kool ja praktikakoht määravad õpilasele koolipoolse juhendaja ja praktikakoha poolse juhendaja, arvestades nende määramisel erialast ja pedagoogilist pädevust. Kool ja praktikakoht tagavad õpilase juhendamise töökohapõhises õppevormis kogu õppeaja jooksul.

  (2) Ühel praktikakohapoolsel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat õpilast.

  (3) Kool tagab juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks, lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast.

  (4) Praktikakoht peab tagama õpilase juhendamiseks vajaliku töökorralduse ja juhendamisega seotud ülesannete täitmise.

§ 6.   Õpilasele makstav tasu

  (1) Praktikakoht maksab õpilasele tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil vastavalt töökohapõhise õppe praktikalepingus kokku lepitule. Kokku lepitud tasu ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

  (2) Töökohapõhise õppe praktikalepingus ei lepita kokku käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu maksmist, kui õpilase ja praktikakoha vahel on kehtiv tööleping.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

§ 7.   Töökohapõhise õppe kulude katmine

  (1) Töökohapõhise õppe rakendamisel tegevustoetustest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest finantseeritud koolituskohtadel katab kool õppekulud koolis toimuva õppe ja juhendajate koolituse ning koolipoolsele juhendajale makstava juhendamistasu ulatuses. Vastavalt töökohapõhise õppe praktikalepingus kokku lepitule kannab kool ühe õppija kohta ühes kuus maksimaalselt 0,1 õpetaja töötasu alammäära üle praktikakohale praktikakohapoolsele juhendajale juhendamistasu maksmiseks.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

  (2) Muudest vahenditest rahastatava koolituse puhul lepitakse kulude jaotus kokku töökohapõhises praktikalepingus.
[RT I, 19.06.2019, 2 - jõust. 22.06.2019]

§ 8.   Üleminek

  Käesolevas määruses sätestatut kohaldatakse ka enne 1. septembrit 2013 Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadel töökohapõhise õppe rakendamisele.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json