Teksti suurus:

Veeseaduse alusel antud määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 2

Veeseaduse alusel antud määruste muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 33

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 76 lõike 1, § 43 lõike 4, § 46 lõike 4 ja § 53 lõike 5 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 24.07.2019 määruse nr 28 „Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused“ muutmine

Keskkonnaministri 24.07.2019 määruses nr 28 „Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused on järgmised:

Nr

Aine nimetus15

CASi number1

Aasta
keskmine
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus2
maismaa
pinnavees3,
µg/l

Aasta
keskmine
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus2
muus
pinnavees,
µg/l

Suurim
lubatud
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus4
maismaa
pinnavees3,
µg/l

Suurim
lubatud
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus4
muus
pinnavees,
µg/l

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
kalades12,
µg/kg koe
märgkaal

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
bentoses
(maismaa
pinnavesi3),
µg/kg
kuivkaal

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
bentoses
(muu
pinnavesi),
µg/kg
kuivkaal

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
põhjasettes
(maismaa
pinnavesi3),
µg/kg
kuivkaal

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
põhjasettes
(muu
pinnavesi),
µg/kg
kuivkaal

(1)

alakloor

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(2)

antratseen

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

9

160

16

160

16

(3)

atrasiin

1912- 24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(4)

benseen

71-43-2

10

8

50

50

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(5)

bromodifenüüleetrid5

32534-81-9

ei kohaldata

ei kohaldata

0,14

0,014

0,0085

1550

310

1550

310

(6)

kaadmium ja selle ühendid (olenevalt vee karedusklassist)6

7440-43-9

≤ 0,08
(klass 1)
0,08
(klass 2)
0,09
(klass 3)
0,15
(klass 4)
0,25
(klass 5)

0,2

≤ 0,45
(klass 1)
0,45
(klass 2)
0,6
(klass 3)
0,9
(klass 4)
1,5
(klass 5)

≤ 0,45
(klass 1)
0,45
(klass 2)
0,6
(klass 3)
0,9
(klass 4)
1,5
(klass 5)

160

2300

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(6a)

süsiniktetrakloriid7

56-23-5

12

12

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(7)

C10-13-kloroalkaanid8

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

990

(8)

klorofenvinfoss

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(9)

kloropürifoss (etüül­kloropürifoss)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

67

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(9a)

tsüklodieenpestitsiidid:
aldriin7
dieldriin7
endriin7
isodriin7309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

∑ = 0,01

∑ = 0,005

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(9b)

DDT kokku7,9

ei kohaldata  

0,025

0,025

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

para-para-DDT7

50-29-3

0,01

0,01

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(10)

1,2-dikloroetaan

107-06-2

10

10

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(11)

diklorometaan

75-09-2

20

20

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(12)

di(2-etüül-heksüül) ftalaat (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

ei kohaldata

ei kohaldata

3200

100000

ei kohaldata

100000

(13)

diuroon

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(14)

endosulfaan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

1000

ei kohaldata

ei kohaldata

(15)

fluoranteen

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

1069

1247

ei kohaldata

ei kohaldata

(16)

heksaklorobenseen

118-74-1

ei kohaldata

ei kohaldata

0,05

0,05

10

16.9

ei kohaldata

ei kohaldata

(17)

heksaklorobutadieen

87-68-3

ei kohaldata

ei kohaldata

0,6

0,6

55

493

ei kohaldata

ei kohaldata

(18)

heksaklorotsüklo­heksaan

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

33

10.3

1.1

10.3

1.1

(19)

isoproturoon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(20)

plii ja selle ühendid

7439-92-1

1,213

1,3

14

14

1000

53400

53400

(21)

elavhõbe ja selle ühendid

7439-97-6

ei kohaldata

ei kohaldata

0,07

0,07

20

470

ei kohaldata

ei kohaldata

(22)

naftaleen

91-20-3

2

2

130

130

12270

ei kohaldata

ei kohaldata

(23)

nikkel ja selle ühendid

7440-02-0

413

8,6

34

34

730

ei kohaldata

ei kohaldata

(24)

nonüülfenoolid (4-nonüülfenool)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

10000

180

180

(25)

oktüülfenoolid (4-(1,1',3, 3'-tetrametüül­butüül)fenool)

140-66-9

0,1

0,01

ei kohaldata

ei kohaldata

10000

34

3.4

34

3.4

(26)

pentaklorobenseen

608-93-5

0,007

0,0007

ei kohaldata

ei kohaldata

367

400

400

(27)

pentaklorofenool

87-86-5

0,4

0,4

1

1

1830

119

119

(28)

polüaromaatsed süsi­vesinikud (PAH)11

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

benso(a)püreen

50-32-8

1,7 x 10-4

1,7 x 10-4

0,27

0,027

5

2497

2497

benso(b)fluoranteen

205-99-2

vt joonealune märkus 11

vt joonealune märkus 11

0,017

0,017

vt joonealune märkus 11

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

benso(k)fluoranteen

207-08-9

vt joonealune märkus 11

vt joonealune märkus 11

0,017

0,017

vt joonealune märkus 11

1743

1743

benso(g,h,i)perüleen

191-24-2

vt joonealune märkus 11

vt joonealune märkus 11

8,2 x 10-3

8,2 x 10-4

vt joonealune märkus 11

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

indeno(1,2,3-cd)püreen

193-39-5

vt joonealune märkus 11

vt joonealune märkus 11

ei kohaldata

ei kohaldata

vt joonealune märkus 11

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(29)

simasiin

122-34-9

1

1

4

4

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(29a)

tetrakloroetüleen7

127-18-4

10

10

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(29b)

trikloroetüleen7

79-01-6

10

10

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(30)

tributüültina ühendid (tributüültinakatioon)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

230

0.02

0.02

(31)

triklorobenseenid

12002-48-1

0,4

0,4

ei kohaldata

ei kohaldata

4000

ei kohaldata

ei kohaldata

(32)

triklorometaan

67-66-3

2,5

2,5

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(33)

trifluraliin

1582-09-8

0,03

0,03

ei kohaldata

ei kohaldata

6700

3140

3140

(34)

dikofool

115-32-2

1,3 x 10-3

3,2 x 10-5

ei kohaldata10

ei kohaldata10

33

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(35)

perfluorooktaan­sulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS)

1763-23-1

6,5 x 10-4

1,3 x 10-4

36

7,2

9,1

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(36)

kinoksüfeen

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(37)

dioksiinid ja dioksiini­sarnased ühendid

vt § 2 tabeli joonealune märkus 9

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

PCDD +
PCDF +
PCB-DL
summa 0,0065 µg/kg1 TEQ14

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(38)

aklonifeen

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(39)

bifenoks

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

 ei kohaldata

ei kohaldata

(40)

tsübutriin

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(41)

tsüpermetriin

52315-07-8

8 x 10-5

8 x 10-6

6 x 10-4

6 x 10-5

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(42)

diklorofoss

62-73-7

6 x 10-4

6 x 10-5

7 x 10-4

7 x 10-5

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(43)

heksabromotsüklodo­dekaan (HBCDD)

ei kohaldata

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

860

170

ei kohaldata

ei kohaldata

(44)

heptakloor ja hepta­kloorepoksiid

76-44-8/ 1024-57-3

2 x 10-7

1 x 10-8

3 x 10-4

3 x 10-5

6,7 x 10-3

1.5 x 10-2

1.5 x 10-3

ei kohaldata

ei kohaldata

(45)

terbutriin

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

1 CAS: Chemical Abstract Service.

2 See parameeter on aasta keskmise väärtusena väljendatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus (aasta keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus). Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse seda kõikide isomeeride üldkontsentratsiooni suhtes.

3 Maismaa pinnaveed hõlmavad jõgesid, järvi ning nendega seotud tehisveekogumeid ja oluliselt muudetud veekogumeid.

4 See parameeter on suurima lubatud kontsentratsioonina väljendatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus (suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus). Kui suurima lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtuse juures on märge „ei kohaldata“, loetakse, et aasta keskmised keskkonna kvaliteedi piirväärtused pakuvad kaitset pideval keskkonda juhtimisel saastuse lühiajalise suurenemise korral, kuna need on oluliselt madalamad kui ägeda toksilisuse põhjal tuletatud väärtused.

5 Bromodifenüüleetrite (nr 5) hulka kuuluvate prioriteetsete ainete rühma puhul viitab keskkonna kvaliteedi piirväärtus analoogide nr 28, 47, 99, 100, 153 ja 154 kontsentratsioonide summale.

6 Kaadmiumi ja selle ühendite (nr 6) korral sõltuvad keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee karedusest, mille väärtused on jagatud viide klassi (1. klass: < 40 mg CaCO3/l, 2. klass: 40 kuni < 50 mg CaCO3/l, 3. klass: 50 kuni < 100 mg CaCO3/l, 4. klass: 100 kuni < 200 mg CaCO3/l ja 5. klass: ≥ 200 mg CaCO3/l).

7 Nimetatud aine ei ole prioriteetne aine, vaid kuulub muude saasteainete hulka.

8 Selle ainerühma soovituslikku parameetrit ei ole esitatud. Soovituslik(ud) parameeter(parameetrid) määratakse analüütilisel meetodil.

9 DDT üldkontsentratsioon on isomeeride 1,1,1-trikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaan (CASi nr 50-29-3; EÜ nr 200-024-3), 1,1,1-trikloro-2-(o-klorofenüül)-2-(p-klorofenüül)etaan (CASi nr 789-02-6; EÜ nr 212-332-5), 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etüleen (CASi nr 72-55-9; EÜ nr 200-784-6), ja 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaan (CASi nr 72-54-8; EÜ nr 200-783-0) summa.

10 Nimetatud ainete suurima lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtuse kehtestamiseks ei ole piisavalt kättesaadavat teavet.

11 Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) (nr 28) hulka kuuluvate prioriteetsete ainete rühma korral viitavad vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtus ja aasta keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus vees benso(a)püreeni kontsentratsioonile (mõlemad nimetatud keskkonna kvaliteedi piirväärtused põhinevad benso(a)püreeni toksilisusel). Benso(a)püreeni võib pidada muude polütsükliliste aromaatsete süsivesinike markeriks ning seetõttu on vaja seirata ainult benso(a)püreeni, et hinnata vastavust vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtusele või aasta keskmisele keskkonna kvaliteedi piirväärtusele.

12 Kui ei ole märgitud teisiti, on vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtus seotud kaladega. Selle asemel võib kohaldada mõnda alternatiivset vee-elustiku taksonit või muud maatriksit, tingimusel, et kohaldatav keskkonna kvaliteedi piirväärtus pakub võrdväärset kaitset. Maatriks – veekeskkonna komponent, nimelt kas vesi, sete või vee-elustik. Vee-elustiku takson – konkreetne veekeskkonna takson, mis on taksonoomiliselt alamhõimkond, klass või nendega samaväärne. Ainete 15 (fluoranteen) ja 28 (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) korral viitab vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtus koorikloomadele ja molluskitele. Keemilise seisundi hindamiseks ei sobi fluoranteeni ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike jälgimine kalades. Aine 37 (dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid) korral on vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtus seotud kalade, koorikloomade ja molluskitega vastavalt Euroopa Komisjoni 2. detsembri 2011. aasta määruse (EL) nr 1259/2011 lisa punktile 5.3, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja muude kui dioksiinitaoliste PCBde piirnormidega toiduainetes (ELT L 320, 3.12.2011, lk 18).

13 Need keskkonna kvaliteedi piirväärtused viitavad ainete biosaadavatele kontsentratsioonidele.

14 PCDD: polüklooritud dibenso-p-dioksiinid; PCDF: polüklooritud dibensofuraanid; PCB-DL: dioksiinisarnased polüklooritud bifenüülid; TEQ: toksilisusekvivalendid Maailma Terviseorganisatsiooni 2005. aasta toksilisuse ekvivalentfaktorite järgi.

15 Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtusi väljendatakse üldkontsentratsioonidena veeproovi üldmahus. Erandina sellest näitab pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtus kaadmiumi, plii, elavhõbeda ja nikli (edaspidi metallid) puhul metalli kontsentratsiooni lahuse faasis, s.t veeproovis, mis on saadud filtreerimisega läbi filtri, mille poori suurus on 0,45 µm, või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga, või kui seda on selgesõnaliselt märgitud, siis metalli biosaadavat kontsentratsiooni.“;

2) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Seiretulemuste hindamisel asjaomaste keskkonnakvaliteedi piirväärtuste alusel võib arvesse võtta:
1) looduslikke taustakontsentratsioone metallide ning nende ühendite korral, kui need kontsentratsioonid ei võimalda metallide või nende ühendite vastavust asjaomasele keskkonna kvaliteedi piirväärtusele;
2) karedust, pH-taset, lahustunud orgaanilist süsinikku või muid vee kvaliteedi parameetreid, mis mõjutavad metallide biosaadavust, kusjuures biosaadavad kontsentratsioonid määratakse kindlaks sobivate biosaadavuse mudelite alusel.“.

§ 2. Keskkonnaministri 01.09.2019 määruse nr 35 „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 01.09.2019 määruses nr 35 „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pinnaveekogumite ja territoriaalmere ülevaateseire käigus kogutakse veekogu põhjasettes või vee-elustikus akumuleeruvate prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete sisalduse pikaajaliste muutuste hindamiseks eelkõige andmeid keskkonnaministri 24.07.2019 määruse nr 28 „Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused“ (edaspidi keskkonnaministri 24.07.2019 määrus nr 28) § 3 lõike 1 tabelis olevate ainete nr 2, 5, 6 ,7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 ja 44 sisalduse kohta.“;

2) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 nimetatud ainete sisalduse pikaajalise dünaamika määramiseks veekogude põhjasettes või vee-elustikus tehakse seiret sagedusega, mis võimaldab koguda piisavalt andmeid usaldusväärse pikaajalise dünaamika analüüsi tegemiseks. Seiret peab tegema vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui tehniliste teadmiste või eksperdiarvamusega on põhjendatud muu ajavahemik.“;

3) paragrahvi 15 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 viidatud proovide sagedust võib keskkonnaministri 24.07.2019 määruse nr 28 § 3 lõike 1 tabelis loetletud ainete nr 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 ja 44 korral vähendada tingimusel, et seire on esinduslik ja nimetatud ainete veekeskkonnas esinemise kohta on olemas statistiliselt usaldusväärne võrdlusalus. Seiret peab tegema vähemalt iga kolme aasta järel, kui tehniliste teadmiste ja eksperdiarvamuse põhjal ei ole põhjendatud muu ajavahemik.“.

§ 3. Keskkonnaministri 11.12.2019 määruse nr 67 „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu nõuded“ muutmine

Keskkonnaministri 11.12.2019 määruses nr 67 „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kasutatavate analüüsimeetodite määramispiiride tabelit ja teavet nende meetodite vastavuse kohta keskkonnaministri 28.06.2019 määruse nr 23 „Nõuded vee füüsikalis-keemilisi ja keemiliste parameetrite uuringuid teostavale katselaborile, nende uuringute raames tehtavatele analüüsidele ja katselabori tegevuse kvaliteedi tagamisele ning analüüsi referentmeetodid“ (edaspidi keskkonnaministri 28.06.2019 määrus nr 23) § 7 lõigetele 1 ja 6.“;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Veemajanduskavas märgitakse ka keskkonnaministri 24.07.2019 määruse nr 28 „Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused“ (edaspidi keskkonnaministri 24.07.2019 määrus nr 28) § 3 lõike 1 tabeli ainete nr 2, 12, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 30 ja 33 kalade, bentose ja põhjasette keskkonna kvaliteedi piirväärtuste; ainete nr 9, 14, 22, 23 ja 31 kalade keskkonna kvaliteedi piirväärtuse; ainete nr 15, 16, 17, 21, 43 ja 44 bentose keskkonna kvaliteedi piirväärtuste; ainete nr 5 ja 28 bentose ja põhjasette keskkonna kvaliteedi piirväärtuste; aine nr 6 kalade ja bentose keskkonna kvaliteedi piirväärtuste ning aine nr 7 põhjasette keskkonna kvaliteedi piirväärtuste korral:
1) eespool nimetatud keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kasutamise põhjendus ja alus;
2) tõendid selle kohta, et nende keskkonna kvaliteedi piirväärtustega pakutava kaitse tase on vähemalt samaväärne 12. augusti 2013. aasta direktiivi 2013/39/EL, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega, I lisa A osas sätestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtustega pakutava kaitse tasemega, ning samuti keskkonna kvaliteedi piirväärtuste tuletamiseks kasutatud andmed ja meetodid ning pinnavee kategooriad, mille suhtes neid kohaldatakse;
3) keskkonnaministri 24.07.2019 määruse nr 28 § 3 lõike 1 tabelis esitatud pinnavee ja kalade maatriksite analüüsimeetodite määramispiirid koos teabega nende meetodite vastavuse kohta keskkonnaministri 28.06.2019 määruse nr 23 § 7 lõigetele 1 ja 6.“;

3) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Veemajanduskavasse võib lisada kaardid, püüdes seejuures tagada nende vastastikuse võrreldavuse vesikonna ja Euroopa Liidu tasandil, millel esitatakse teave ühe või mitme järgmisena nimetatud aine põhjal pinnaveekogumi keemilise seisundi kohta:
1) bromodifenüüleetrid, elavhõbe ja selle ühendid, polüaromaatsed süsivesinikud, tributüültina ühendid (tributüültinakatioon), perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS), dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid, heksabromotsüklododekaan (HBCDD), heptakloor ja heptakloorepoksiid ehk ained, mis käituvad nagu üldlevinud püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained;
2) dikofool, perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS), kinoksüfeen, dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid, aklonifeen, bifenoks, tsübutriin, tsüpermetriin, diklorofoss, heksabromotsüklododekaan (HBCDD), terbutriin, heptakloor ja heptakloorepoksiid, mis on hiljuti kindlaks määratud ained;
3) antratseen, bromodifenüüleetrid, fluoranteen, plii ja selle ühendid, naftaleen, nikkel ja selle ühendid ning polüaromaatsed süsivesinikud ehk ained, mille suhtes on kehtestatud muudetud keskkonna kvaliteedi piirväärtused.“.

 

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2020. aasta 1. juulil.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json